На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (103), 2022


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 2 (82)   -   2017   -   Сторінки: 31-35
Токсикологічні аспекти атмосферних забруднень в індустріальному місті
Гребняк М.П.1, Федорченко Р.А.1
1 Запорізький державний медичний університет

УДК: 502. 3:504.5:628.395]:612.014.46

РЕФЕРАТ:
Мета роботи: аналіз токсікокінетіческіх і токсікодінаміческіх аспектів промислових атмосферних забруднень. Об'єкти і методи досліджень. Вивчено характер промислових викидів в повітряний басейн м.Запоріжжя від стаціонарних та пересувних джерел забруднення.
Проаналізовано валові викиди за 1990-2013 роки. Використано гігієнічні, аналітичні та математико статистичні методи, а також метод причинно-наслідкового аналізу.
Результати. На жителів індустріального міста з розвиненою металургійною галуззю діють понад 40 екотоксікантов, в т.ч. 6 речовин 1-го і 14 речовин 2-го класу небезпеки. У роботі показані специфічні риси токсікокінетікі і токсікодінамікі пріоритетних атмосферних полютантів.
Спектр і обсяг промислових викидів обумовлюють специфіку токсичного процесу. Встановлено, що найбільш розгалужені кореляційні плеяди мають нафталін, бенз (а) пірен, свинець, оцтова і азотна кислоти, фенол.
Загрози станом здоров'я населення посилюються одночасним забрудненням навколишнього середовища 13 речовинами, що володіють синергізмом дії і 11 речовинами, для яких характерний ефект сумації шкідливої ​​дії.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
атмосферні забруднення, екотоксиканти, токсикокінетика, токсикодинаміка, кореляція
ЛІТЕРАТУРА:
1. Турос О.І., Ананьєва О.В., Петросян А.А. Вдосконалення підходів до кількісної оцінки забруднення атмосферного повітря викидами автомобільних транспортних засобів. Гігієна населених місць : зб. наук. пр. К., 2014. Вип. 63. С. 22–31.
2. Петросян А.А., Черненко Л.М. Аналіз міжнародних законодав- чих документів, які регулюють якість атмосферного повітря. Медичні перспективи. 2016. Т. XXI, № 1. С. 130–133.
3. Сердюк А.М., Корзун В.Н., Калинкин М.Н., Давыдов Б.Н., Кириленко Н.П., Жмакин И.А. Укрепление и сохранение здо- ровья человека — общее дело ученых разных стран. Довкілля та здоров’я. 2010. № 1 (52). С. 3–9.
4. Review of evidence on health aspects of air pollution – REVI- HAAP project : technical repot / WHO Regional Office for Europe. Copenhagen, 2013. 302 p.
5. Franklin M., Vora H., Avol E. et al. Predictors of intra-community variation in air quality. Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology. 2012. Vol. 22. P. 135-147. https://doi.org/10.1038/jes.2011.45
6. Гребняк М.П., Щудро С.А. Екологія та здоров’я дитячого населення: фактори ризику, епі- деміологія. Дніпропетровськ : Пороги, 2010. 95 с.
7. Гребняк М.П., Щудро С.А. Медична екологія : навчальний посібник. Дніпропетровськ : Акцент, 2016. 418 с.
8. Петров С.Б., Петров Б.А. Оценка комплексного влияния аэротехногенных загрязнителей городской среды на заболевае- мость населения. Фунда- ментальные исследования. 2012. Ч. 1, № 5. С. 100-104.
9. Рахманин Ю.А. Актуализа- ция проблем экологии человека и гигиены окружающей среды и пути их решения. Гигиена и санитария. 2012. № 5. С. 4–8.
10. Бердник О.В., Рудниць- ка О.П., Добрянська О.В. Просторово-часова характерис- тика захворюваності як інстру- ментарій управління процесами формування громадського здо- ров’я. Медичні перспективи. 2016. Т. XXI, № 1. С. 123-129.
11. Черниченко І.О., Баленко Н.В., Цимбалюк С.М., Осташ О.М. Про можливі механізми впливу атмосферних забруднень формальдегідом на формування захворюваності населення на рак щитоподібної залози. Дов- кілля та здоров’я. 2016. № 2. С. 9-13.
12. Фокин С.Г. Оценка воз- действия на население Москвы загрязнений атмосферного воз- духа канцерогенными вещества- ми. Гигиена и санитария. 2010. № 3. С. 18–20.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.