На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (91), 2019


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 1 (90)   -   Березень, 2019   -   Сторінки: 45-50
Еколого-гігєнічна оцінка цементних композицій, наповнених переробленими полімерними відходами
Малишевська О. С.1, Гаркавий С. І.2
1 Iвано-Франківський національний медичний університет
2 Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України

УДК: 614.7 : 678.742.2/3 (67.08): 691.54

РЕФЕРАТ:
Мета - провести еколого-гігієнічну оцінку будівельних матеріалів, виготовлених з цементних композицій, наповнених переробленими полімерними відходами.
Матеріали і методи дослідження. Проведено аналіз гігієнічних властивостей будівельних матеріалів, виготовлених з цементно-піщаних композицій. Композиції наповнені механічно переробленими полімерними відходами. Результати інструментальних досліджень, проведених в натурних умовах в сертифікованих лабораторних центрах ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» з використанням обладнання і участю фахівців ГУ «Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України» для НДР № 0117U004237, дозволили встановити вплив різних агресивних середовищ на хімічну деструкцію цементних композицій, наповнених полімерами.
Дослідження проводилися з використанням: відходів ПЕТФ, ПВХ і суміші ПЕ + ПП; шлако-портландцементу; піску митого; пристрою для механічної активації полімерних відходів; міксерного змішувача; ваг лабораторних; хімічних реактивів і необхідного устаткування для проведення титрування. Розрахунки проведені згідно СНиП 2.03.11-85 «Захист будівельних конструкцій від корозії», ДСТУ 4079-2001 «Визначення загального вмісту хлоридів». Підготовку цементно-піщаної суміші та дослідження фізико-механічних властивостей зразків проводили за методиками стандартів EN 12390-5, EN 206-1.
Результати та їх обговорення. Результатами досліджень встановлено, що найменшу кількість продуктів деструкції виділяється із зразків виробів, наповнених: ПЕТФ, від 2% до 8% від загальної маси наповнювача, коли відбувається різке зменшення маси зразків за рахунок вимивання СаО в умовах углекислотной і розширювальної корозії, а також в дощовій і дистильованої водах. Прискорення руйнування досліджуваного зразка зазначено в магнезіальною середовищі; ПВХ, від 2% до 6% відбувається різке зменшення маси зразків в умовах всіх змодельованих корозійних середовищ, а також в дощовій і дистильованої водах; сумішшю ПЕ + ПП, від 0,25% до 1,2% в умовах всіх змодельованих агресивних середовищ, в дощовій і дистильованої водах. Підвищення стійкості зразків цементних композицій, наповнених переробленими полімерами, в агресивних середовищах, на нашу думку, обумовлено появою структуроутворення з більш щільною структурою з великою кількістю низькоосновних гідросилікатів кальцію і твердих розчинів гідроалюмосілікатного складу.
Висновки і перспективи. Гігієнічними дослідженнями встановлено, що продуктом деструкції зразків цементно-піщаних композицій наповнених полімерами є суміш неорганічного аморфного осаду, основну масу якого складає: СаО, Са (ОН) 2, Са (НСО3) 2 від 97,4% до 98,2% від загальної маси осаду, потім - Мg (ОН) 2, Al2 (OH) 3. Утворилися продукти деструкції є нетоксичними нерозчинними або малорозчинними простими неорганічними сполуками, які не роблять негативного впливу на навколишнє середовище і людину. Основним напрямком подальших наукових досліджень планується вивчення впливу на утворення продуктів деструкції в агресивних середовищах поверхнево-активних речовин, нанесення яких передбачається на поверхню полімерних наповнювачів для поліпшення їх зчеплення з компонентами цементної матриці.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
комунальна гігієна, переробка відходів полімерні відходи, гігієнічна оцінка
ЛІТЕРАТУРА:
1. Информационно-аналитическое агентство рынка стройматериалов Personal Analytical Unit. Режим доступа : https://pau.prom.ua
2. Довкілля України за 2016 рік: стат. зб. Київ : Держ. служба статистики України, 2017. 242 с. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/ibd/ovb/ovb_u/ovb_2018_u_ok.htm.
3. Zander N.E., Gillan M., Sweetser D. Composite Fibers from Recycled Plastics Using Melt Centrifugal Spinning. Meterials (Basel). 2017. 10 (9). E1044. https://doi.org/10.3390/ma10091044
4. Khan W.S., Asmatulu R., Davuluri S., Dandin V. K. Improving the economic values of the recycled plastics using nanotechnology associated studies. J. Mater. Sci. Technol. 2014. Vol. 30. P. 854–859. https://doi.org/10.1016/j.jmst.2014.07.006
5. Lei Gu, Togay Ozbakkaloglu Use of recycled plastics in concrete: A critical review. Waste Management. 2016. Vol. 51. P. 19–42. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2016.03.005
6. Sharma R., Bansal P. P. Use of different forms of waste plastic in concrete - A review. Journal of Cleaner Production. 2016. Vol. 112. P. 473–482. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.08.042
7. Md. Jahidul Islam, Md. Salamah Meherier, A.K. M. Rakinul Islam. Effects of waste PET as coarse aggregate on the fresh and harden properties of concrete. Construction and Building Materials. 2016. Vol. 125. P. 946–651. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.08.128
8. Malyshevska O.S. Ecological and Hygienic Characteristics of Main Methods of Processing of Polymeric Domestic Waste. Modern Scientific Researches. 2018. № 5, Part 1. Р. 100-111. URL : https://www.sworld.com.ua/msr/msr5-1.pdf
9. Защита строительных конструкций от коррозии : СНиП 2.03.11-85. Утв. Госстрой СССР. Москва : Госстрой СССР, 1996. 56 с.
10. Визначення загального вмісту хлоридів. Титрування нітратом срібла із застосуванням хромату, як індикатора (метод Мора) : ДСТУ 4079-2001. К. : Держстандарт України, 2002. 6 с.
11. Лещинский М. Ю. Испытание бетона: справочное пособие. М. : Стройиздат, 1980. 360 с.
12. Горшков В.С., Тимашев В.В., Савельев В. Г. Методы физико-химического анализа вяжущих веществ. М. : Высшая школа, 1981. 334 с.
13. EN 206-1 Concrete – Part 1: Specification, performance, production and conformity. June 2013.
14. BS EN 12390-5:2009. Testing hardened concrete Part 5: Flexural strength of test specimens. April 2009.
15. Патент № 110282 МПК В29В 17/00, В03В 9/06. Спосіб переробки відходів пляшок поліетилентетрефталату (ПЕТФ) / О. С. Малишевська, О. Д. Мельник (UA). Бюл. №23, 10.12.2015.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2019. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.