На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (86), 2018


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

ДОВКІЛЛЯ ТА ЗДОРОВ'Я (Environment & Health)ISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 1 (85) Рік 2018 Сторінки: 4
ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ КАК КРИТЕРИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЕГО КАЧЕСТВА
The health of population as a criterial characteristic of its quality
БЕРДНИК О.В.,
BERDNYK O.V., DOBRIANSKA O.V., RUDNYTSKA O.P., SKOCHKO T.P.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
якість населення, депопуляційні процеси, дитяче населення, формування здоров’я, принципи спостереження, громадське здоров’я., quality of population, depopulation processes, children's population, formation of health, principles of monitoring, public health.

АНОТАЦІЯ:
Носієм людського потенціалу держави є насе-лення, для характеристики якого можуть бутивикористані показники кількості і якості — кате-горій, що відображають важливі сторони об’єк-тивної реальності. На тлі депопуляційних проце-сів, постійного зниження чисельності населення(кількісна характеристика) формування належ-ного рівня людського ресурсу можливе за умовизабезпечення високої «якості населення».Для вирішення цього завдання у рамках системигромадського здоров’я доцільним є проведеннядинамічного спостереження, аналізу і оцінкистану здоров'я дитячого населення з паралель-ним динамічним контролем над умовами їхньоїжиттєдіяльності.На основі проведеного комплексного вивченняпроцесу формування здоров’я дитячогонаселення було науково обґрунтовано і сфор-мульовано принципи оптимізації динамічногоспостереження за станом здоров’я дітей усистемі громадського здоров’я: принцип пара-лельності, реального прогнозування, динамічно-сті та комплексності спостережень, стратифіка-ції контингентів, інформативності показників,різнобічності оцінок та інформатизації системи.Розробка і впровадження у діяльність практич-них установ громадського здоров'я системидинамічного спостереження за станом здоров’ядитячого населення з урахуванням розробленихпринципів дозволить оптимізувати медико-профілактичне забезпечення дитячогонаселення на сучасному рівні.
OBJICTIVE:
its population, the indicators of quantity and qualitycan be used for its characteristic as the categorieswhich reflect the important aspects of the objectivereality. On the background of depopulationprocesses and constant decrease in population(quantitative characteristic), the formation of theappropriate level of human resource can be possibleunder condition of the provision of the high"quality of the population".In order to solve this problem within the publichealth system, it is expedient to carry out thedynamic monitoring, analysis and assessment ofthe health state of the children with a paralleldynamic control of the conditions of their lives.On the basis of performed comprehensive studyof the process of the children's population healthformation, the principles for the optimization ofthe dynamic monitoring of the health state of thechildren in the public health system (the principleof parallelism, real prediction, dynamism andcomplexity of monitoring, stratification of thecontingents, informativeness of the indicators,versatility of the assessments and informatizationof the system) were scientifically substantiatedand formulated.The development and implementation of thedynamic monitoring system of the children'spopulation health state into the practice of publichealth institutions, taking into account thedeveloped principles, will allow us to optimizemedical-and-preventive provision of the children'spopulation at the current level.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2018. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.