На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (91), 2019


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 1 (90)   -   Березень, 2019   -   Сторінки: 4-9
Гігієнічне обґрунтування критеріїв відбору для проведення моніторингу фунгіцидів в агропромисловому комплексі України
Вавріневич О.П.1
1 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

УДК: 613:632.952 :63(477)

РЕФЕРАТ:
Удосконалення системи моніторингу застосування пестицидів в агропромисловому комплексі України дозволить забезпечити охорону навколишнього середовища, захистити громадське здоров'я та раціональне використання природних ресурсів.
Мета - гігієнічне обгрунтування критеріїв відбору для проведення моніторингу фунгіцидів в агропромисловому комплексі України.
Матеріали і методи - використані наступні методи: лабораторний і натурний гігієнічні експерименти, фізико-хімічні (хромматографіческіе), органолептичні, фізичні, математичного моделювання, картографування і статистичного аналізу.
Результати та їх обговорення. На підставі проведених багаторічних досліджень поведінки фунгіцидів в грунтово-кліматичних умовах України нами були запропоновані критерії відбору для проведення моніторингу фунгіцидів в різних об'єктах.
Для моніторингу пестицидів в грунті рекомендується враховувати Кос, ДСД, клас небезпеки за параметрами токсичності фунгіцидів, Т50 в грунті, ІПП і Екотокс; воді - розчинність в воді, Кос, ДСД, клас небезпеки за параметрами токсичності фунгіцидів, Т95 в воді, GUS, величина ризику надходження пестицидів з водою; повітрі - тиск пара, ДСД, клас небезпеки за параметрами токсичності фунгіцидів, КМІО, КВД, величина професійного ризику; харчових продуктах - ДСД, клас небезпеки за параметрами токсичності фунгіцидів, Т50 в сільськогосподарській сировині.
Запропоновано проводити моніторинг фунгіцидів за умови, що вони відповідають мінімум трьома критеріями для кожного середовища: (вода, грунт, повітря, харчові продукти).
Висновок. Науково обґрунтовано критерії відбору фунгіцидів, які використовують в агропромисловому комплексі України, для проведення моніторингу. Їх впровадження в роботу відповідних міністерств і відомств дозволить зберегти здоров'я сільськогосподарських працівників та населення в цілому і зменшити антропогенне навантаження на об'єкти навколишнього середовища.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
фунгіциди, критерії відбору, ДДД, клас небезпечності, стійкість в об’єктах довкілля, моніторинг
ЛІТЕРАТУРА:
1. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу : Закон України N 3668-VI. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1629-15
2. Про схвалення розроблених Міністерством охорони здоров’я планів імплементації деяких актів законодавства ЄС : Розпорядження №1141-р. від 26.11.2014. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1141-2014-р.
3. 1Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : Закон № 1678-VII від 16.09.2014. URL : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/984_011.
4. Проданчук М.Г., Корецький В.Л., Орлова Н.М. Соціально-гігієнічний моніторинг – важливий механізм управління громадським здоров’ям населення України. Україна. Здоров’я нації. 2007. № 2. С. 93-96.
5. Тимошина Д.П. Показатели профессиональной и производственно обусловленной заболеваемости в проблеме химической безопасности трудоспособного населения. Актуальные проблемы транспортной медицины. 2011. № 1(23). С. 37-48.
6. Бабиенко В.В., Михайленко В.Л., Герасименко Е.А. Социально-гигиенический мониторинг здоровья детского населения юга Украины (на примере Одесской области). Журнал Гродненского государственного медицинского университета. 2015. № 2. С. 81-83.
7. SSLRC Classification: Classification of Mobility / Soil Survey and Land Research Centre. Cranfield University, UK ; 1998. URL : http://www.cranfield.ac.uk/sslrc/
8. Гігієнічна класифікація пестицидів за ступенем небезпечності : ДСанПіН 8.8.1.002-98. Затв. 28.08.98. Київ : МОЗ України, 1998. 20 с.
9. Кавецький В.М., Макаренко Н.А. Екотоксикологія та критерії якості навколишнього середовища. Агроекологія і біотехнологія. 1998. № 2. С. 65–69.
10. Сергеев С.Г., Чайка Ю.Г. Оценка возможности возникновения острых токсических эффектов при работе с пестицидами с учетом их избирательности действия. Современные проблемы токсикологии. 2008. № 4. С. 29-31.
11. Antonenko A.M. , Vavrinevych O.P., Omelchuk S.T., Korshun M.M. Prediction of pesticide risks to human health by drinking water extracted from underground sources. Georgian Medical News. 2015. № 7-8 (244-245). Р. 99-106.
12. Вавриневич Е.П. Сравнительная токсиколого-гигиеническая оценка опасности развития острых ингаляционных отравлений профессиональных контингентов фунгицидами разных классов (обзор литературы и результаты собственных исследований). Український журнал з проблем медицини праці. 2014. № 3(40). С. 83-90.
13. Вавріневич О.П., Омельчук С.Т., Бардов В.Г. Порівняльна гігієнічна оцінка потенційного ризику для працюючих при застосуванні фунгіцидів різних класів. Лікарська справа=Врачеб. дело. 2013. № 3-4. С. 130-138.
14. Вавриневич Е.П., Бардов В.Г., Омельчук С.Т. Сравнительная эколого-гигиеническая оценка поведения и персистентности фунгицидов разных классов в почве. Здоровье и окружающая среда: сб. науч.тр. Минск : РНМБ, 2014. Вып. 24. С. 138–143.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2019. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.