Home Page   -   ditorial Board   -   Instructions to autors   -   Archive   -   Contact   -   Journal's Indexing UA   EN


Last issue

2 (103), 2022


Support

Edition of the journal is supported partially by the grant of the Fogarty International Center (FIC) of the National Institute of Health and Illinois University, Chicago.

JOURNAL

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

A journal "Dovkillia ta zdorovia" (Environment & Health) publishes the articles on the problems in the field of medical ecology, hygiene, health protection and ecological safety.

Founder of the Journal:
State Institution "O.M. Marzeiev Institute for Hygiene and Medical Ecology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine"

Frequency of publication:
quarterly

Environment & HealthISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
No: 2 (91)   -   June, 2019   -   Pages: 41-46
Ecohygienic assessment of the operational impact of the enterprises for asphalt concrete production on the state of the environment taking into account the requirements of domestic legislation and EU directives
Makhniuk V.M.1, Harkavyi S.I.2, Styrta Z.V.1, Harkavyi S.S.2
1 State Institution "O.M. Marzeiev Institute for Public Health of the NAMSU"
2 O.O. Bohomolets National Medical University, Kyiv

: 617.7:678.049.2:502.34

ABSTRACT:
Objective: We performed the ecohygienic assessment of the impact of the activity of the enterprises for the production of asphalt concrete on the state of the environment with regard to the latest domestic legislation and the requirements of the EU Directives.
Materials and methods: We used bibliosemantic, analytical methods and method of sanitary-and-epidemiological examination of design materials in the study.
Results: The design materials of domestic asphalt concrete enterprises with the introduction of modern eco-preservingtechnology for the production of asphalt concrete, dust-cleaning systems and use of finished bitumen (products of oil refining) have been analyzed in this article.
According to the results of the sanitary-and-epidemiological examination of design materials, it was established that the use of the effective system of dust-gas purification, the use of finished imported bitumen in the production ensured an observance of the maximum allowable concentrations of the pollutants in the ambient air at the boundary of the normative and designed sanitary-and-protective zones (SPZ).
Conclusion: By the results of the analysis of design forms and records, it can be predicted that the asphalt concrete production with the use of modern technologies will ensure a compliance with the domestic sanitary legislation and Directive 2008/50 / EU of the European Parliament and the Council "On the ambient air quality and the cleaner air for Europe", May 21, 2008.


KEYWORDS:
Asphalt concrete enterprise, eco-preserving technology, environmental measures, sanitary-and-protective zones, sanitary legislation, EU directives
REFERENCES:
1. Pinchuk . and Medvedieva .V. Otsinka vplyvu na dovkillia protsesiv vyhotovlennia asfaltobetonu [Assessment of the Impact of Asphalt Concrete Production Processes]. In : Naukovi zapysky Kirovohradskoho Naukovo-Tekhnichnoho Universytetu [Scientific Notes of Kirovohrad Scientific-and-Technical University ]. Kirovohrad; 2010 ; 10 (3) : 380-383 (in Ukrainian).
2. Kontseptsiia Derzhavnoi tsiliovoi ekonomichnoi prohramy rozvytku avtomobilnykh dorih zahalnoho korystuvannia derzhavnoho znachennia na 2018-2022 roky : Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv 34- vid 11.01.2018 r. [The Concept of the State Target Economic Program on the Development of the Motorways of State Importance for General Use for 2018-2022: The Order of the Cabinet of Ministers No. 34-, January 11, 2018]. (in Ukrainian). URL : http://zakon.rada.gov.ua/go/34-2018-
3. Leonovich I.I. and Pozhakh N.V. Vestnik Belorusskogo Natsionalnogo Tekhnicheskogo Universiteta. 2010 ; 4 : 8-12 (in Russian).
4. Serdiuk .., Polka N.S., Makhniuk V.M., Savina R.V. and Mohylnyi S.. Hihiiena planuvannia ta zabudovy naselenykh mists na varti hromadskoho zdorovia (do 85-richchia yuvileiu DU Instytut hromadskoho zdorovia im. O.M. Marzieieva NAMNU [Hygiene of Planning and Development of Human Settlements on the Watch of Public Health (in Commemoration of the 85th Anniversary of O.M. Marzieiev Institute for Public Health, NAMSU)]. yiv : Medinform ; 2017 : 271 p. (in Ukrainian).
5. Pro yakist atmosfernoho povitria ta chystishe povitria dlia Yevropy : Dyrektyva 2008/50/EU Yevropeiskoho Parlamentu ta Rady Yevropy vid 21 travnia 2008 roku [On the Ambient Air Quality and the Cleaner Air for Europe: Directive 2008/50 / EU of the European Parliament and of the Council, 21 May, 2008 ]. (in Ukrainian). URL : http://zakon.rada.gov.ua/go/994_950
6. Pro ekolohichnu vidpovidalnist za poperedzhennia ta likvidatsiiu naslidkiv zavdanoi navkolyshnomu seredovyshchu shkody : Dyrektyva 2004/35/EU Yevropeiskoho Parlamentu ta Rady Yevropy vid 21 kvitnia 2004 roku [On the Environmental Responsibility for the Prevention of Environmental Impact: Directive 2004/35/EU of the European Parliament and the Council, April 21, 2004]. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_965
7. Pro otsinku vplyvu na dovkillia : Zakon Ukrainy [On the Environmental Impact Assessment : Law of Ukraine]. (in Ukrainian). URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2059-19
8. Derzhavni sanitarni pravyla planuvannia ta zabudovy naselenykh mists : DSP 173-96 [State Sanitary Rules for Planning and Building of the Settlements : SSR 173-96]. In : Zbirnyk vazhlyvykh ofitsiinykh materialiv z sanitarnykh I protyepidemichnykh pytan [Collection of the Important Official Materials on Sanitary and Anti-Epidemic Issues]. yiv ; 1996 ; 5 (1) : 8-93 (in Ukrainian).
9. Mistobuduvannia. Planuvannia I zabudova miskykh ta silskykh poselen : DBN 360-92** [Town-Planning. Planning and Building of Urban and Rural Settlements : SBN 360-92**]. Kyiv : Minrehionbud ; 1993 : 54 p. (in Ukrainian).
Designed by: IPH NAMSU Environment & Health, 2006-2022. All rights reserved.
Use of text and graphic materials of the site is allowed only upon written permission of the editoral board.