Home Page   -   ditorial Board   -   Instructions to autors   -   Archive   -   Contact   -   Journal's Indexing UA   EN


Last issue

2 (103), 2022


Support

Edition of the journal is supported partially by the grant of the Fogarty International Center (FIC) of the National Institute of Health and Illinois University, Chicago.

JOURNAL

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

A journal "Dovkillia ta zdorovia" (Environment & Health) publishes the articles on the problems in the field of medical ecology, hygiene, health protection and ecological safety.

Founder of the Journal:
State Institution "O.M. Marzeiev Institute for Hygiene and Medical Ecology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine"

Frequency of publication:
quarterly

Environment & HealthISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
No: 2 (82)   -   2017   -   Pages: 75-79
Analysis of conditions and nature of subway train drivers labour
Dumka I.V.1
1 SE Ukrainian Medical Center for Traffic Safety and Information Technologies, Ministry of Public Health of Ukraine

: 613.6.02 : 629.431/432

SUMMRY:
The issues of the unfavorable factors impact of working environment on the organisms of subway train drivers are presented in the article. The main unfavorable occupational factors are noise and vibration, nervous-and-emotional overstrain, stresses, forced labor posture, hypodynamia, unfavorable microclimate, total or partial lack of natural lighting, sharp changes of illumination. These factors most reliably lead to the disruption of the mechanisms of adaptation and formation of pathological abnormalities in subway train drivers. Morbidity of the subway train drivers needs further study and solution of the issues of the improvement of working conditions, development of preventive measures and correction of revealed pathological abnormalities and diseases of the internal organs.

KEYWORDS:
subway electric train drivers, hazardous conditions of work, pathological processes
REFERENCES:
1. Zakharenko M.I., Paliichuk S.P., Martirosova V.G. and Gorodetskaya L.P. Aktualnye problemy transportnoy meditsiny. 2005 ; 2 : 56- 59 (in Russian).
2. Paliichuk S.P. Osoblyvosti umov pratsi mashynistiv elektropoizdiv metropolitenu I atestatsiia robochykh mists [Features of the Working Conditions of Underground Train Drivers and Certification of Workplaces]. In : Hihiienichna nauka ta praktyka na rubezhi stolitt : materialy XIV zizdu hihiienistiv Ukrainy [Hygienic Science and Practice at the Turn of the Century: Materials of XIV Congress of the Hygienists of Ukraine]. Dnipropetrovsk ; 2004 ; 2 : 66-67 (in Ukrainian).
3. Paliichuk S.P., Zakharenko M.I., Martirosova V.G. and Gorodetskaya L.P. Aktualnyie problemy transportnoy mediziny. 2005 ; 2 : 56-59 (in Russian).
4. Orekhov V.O. Permskiy meditsinskiy zhurnal. 2003 ; 1 : 106- 109 (in Russian).
5. Masliuk V.V. and Antomonov M.Yu. Psykhofiziolohichni kryterii zberezhennia profesiinoho zdorovia mashynistiv lokomotyviv [Psychophysiological Criteria of the Preservation of the Professional Health of Locomotive Drivers]. Kyiv ; 2013. (in Ukrainian). Available at : http://lib.exdat.com/docs/9061/index-7860-1.html
6. Zhizhnevskaya A.A. and Lisobey V.A. Aktualnyie problemy transportnoy mediziny. 2006 ; 3 (5) : 69-73 (in Russian).
7. Lisobey V.A. Zabolevaiemost rabotnikov transporta [Morbidity of Transport Workers]. Odessa : Chernomorye ; 2005 : 262 p. (in Russian).
8. Lisobey V.A. Aktualnyie problemy transportnoy mediziny. 2007 ; 2 (8) : 30-39 (in Russian).
9. Tkachyshyn V.S., Arustamian O.M., Tkachyshyna N.Yu. and Kanevskyi O.S. Medytsyna transportu Ukrainy. 2011; 1 (37) : 99-107 (in Ukrainian).
10. Piddubna T.P. and Borodenko L.S. Hihiienichna ozinka umov pratsi ta vidpochynku robitnykiv lokomotyvnoho depo Pivdennoi zaliznyzi ta analiz zakhvoriuvanosti z tymchasovoiu vtratoiu pratsezdatnosti [Hygienic Assessment of Working Conditions and Rest of the Workers of the Southern Railway Locomotive Depot and Analysis of Morbidity with Temporary Disability]. (in Ukrainian). Available at : http://www.dorses.lviv.ua/CON-FER/2004-virtual/_articles/PZ% 20-%20loc%20brig.html
11. Gnetylo S.S., Burdeina N.O., Daniuk L.D., Pilka O,D. and Dolhosh M.Yu. Medytsyna transportu Ukrainy. 2012 ; 2 : 66-69 (in Ukrainian).
12. Balaban S.C., Bodnar V.P., Panov B.V., Svirskiy A.A. and Matveiev A.G. Aktualni problemy transportnoi medyzyny. 2014 ; 1 (35) : 105-110 (in Russian).
13. Dyba S.S., Ostapchuk V.M., Tuboltsev O.M. and Kochuiev G.I. Aktualni problemy transportnoi medyzyny. 2002 ;1 (3) :18-20 (in Ukrainian).
14. Kasianov N.A., Pitelguzov N.A., Maslov V.A. and Gundar V.P. Visnyk Skhidnoukrainskoho natsionslnoho universytetu im. V. Dalia. 2010 ; 3 (145) : 5-10 (in Russian).
15. Berezov V.M., Popov A.A. and Grizkevich .. K voprosuekspertizy meditsynskoy profprigodnosti u zheleznodorozhnikov [On the Issue of the Examination of Medical Suitability in Railro- ders]. Aktualnye voprosy zheleznodorozhnoy mediziny: mater. konf. [Actual Issues of Railroad Medicine : Mater. Conf.]. Moscow ; 2003 ; 6 : 38-39 (in Russian).
16. Pankova V.B., Sineva Ye.L. and Fedina I.N. Vestnik otorinolaringologii. 2013 ; 3 : 35-38 (in Russian).
17. Pankova V.B. Vestnik otorinolaringologii. 2009 ; 6 :14-18 (in Russian).
18. Tkach L.A., Ryzhenko .., Lysyi .Ye.,Vainer Ye.P., Gruzin I.I., Shevchenko A.A. et al. Aktualni problem transportnoi medyzyny. 2010 ; 2 (20) : 25-31 (in Russian).
19. Zakharenko M.I., Lipovoi V.V., Paliychuk S.P. et al. Osobennosti usloviy truda chlenov lokomotivnykh brigad I ikh vliyanie na professionalnoye zdorovie [Peculiari- ties of Working Conditions of the Members of Locomotive Brigades and Their Impact on the Occupational Health]. In : Higiiena ta praktyka na rubezhi stolit : materialy ղV zizdu hihiienistiv Ukrainy [Hygiene and Practice at the Turn of the Century: Materials of XIV Congress of the Hygienists of Ukraine]. Dnipropetrovsk ; 2004 : 67-69 (in Russian).
20. PankovaV.B., Ivanova V.K. and Kutovoy V.S. Gigiiena i sanitaria. 2001 ; 6 : 33-37 (in Russian).
21. Pyshnov G.Yu., Paliichuk S.P. and Vysotska L.G. Dovkillia ta zdorovia. 2007 ; 2 : 51-55 (in Ukrainian).
22. Apykhtin K.O. Ukrainskyi zhurnal z problem medytsyny pratsi. 2005 ; 1 : 33-37 (in Ukrainian).
23. Korkushko O.V., Shatylo V.B., Pysaruk .V., Chebotarev N.D. and Lishnevskaya V.Yu. Metody analiza i vozrastnye normy variabelnosti ritma serdtsa [Methods of Analysis and Age Standards of Variabilityof Heart Rhythm (Methodical Recommendations)]. Kyiv : Naukovyi svit ; 2003 : 21 p. (in Russian).
24. Korkushko O.V., Shatylo V.B., Pysaruk .V., Chebotarev N.D. and Lishnevskaya V.Yu. Metody analiza i vozrastnye normy variabelnosti ritma serdtsa [Methods of Analysis and Age Standards of Variabilityof Heart Rhythm (Methodical Recommendations)]. Kyiv : Naukovyi svit ; 2003 : 21 p. (in Russian).
25. Peshkov V.B., Ivanov V.K. and Kutovoy V.S. Gigiiena i sanitaria. 2001 ; 6 : 33-37 (in Russian).
Designed by: IPH NAMSU Environment & Health, 2006-2022. All rights reserved.
Use of text and graphic materials of the site is allowed only upon written permission of the editoral board.