Home Page   -   Åditorial Board   -   Instructions to autors   -   Archive   -   Contact   -   Journal's Indexing UA   EN


Last issue

¹ 2 (103), 2022


Support

Edition of the journal is supported partially by the grant of the Fogarty International Center (FIC) of the National Institute of Health and Illinois University, Chicago.

JOURNAL

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

A journal "Dovkillia ta zdorovia" (Environment & Health) publishes the articles on the problems in the field of medical ecology, hygiene, health protection and ecological safety.

Founder of the Journal:
State Institution "O.M. Marzeiev Institute for Hygiene and Medical Ecology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine"

Frequency of publication:
quarterly

Environment & HealthISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
No: 2 (82)   -   2017   -   Pages: 66-70
Scientometric analysis of publication activity of the specialists of S² “O.M. Marzeiev institute for public health, National Academy of medical sciences of Ukraine” in the editions including in the international data bases
Savina R.V.1, Voloshchuk O.V.1, Korkach V.S.1, Melchenko Yu.V.1
1 State Institution "O.M. Marz³eiev Institute for Public Health of the NAMSU"

ÓÄÊ: 001.9 : 347.777

ABSTRACT:
Objective. We studied a state and tendencies of the indices of publication activity of the researchers of the Institute in the editions including in the international data bases. We studied a dynamics of the number of the publications for 4 years, their dissemination in Ukrainian and foreign editions from the scientific citation bases; analyzed a qualitative dissemination of the publications in foreign journals.

Results. In 2012–2015 the majority of the publications of the Institute scientists were published in the Ukrainian scientific journals. In 2014-2015 a number of the countries, where the scientists published their articles, significantly increased. Laboratory for Radiation Protection and Air Quality Unit demonstrated a high publication activity in the editions involved in the international scientometric bases and open repositories. Activation of publication activity of the scientists, especially in the editions involved in the international abstract and scientometric journals, will permit to increase the efficiency of the integration of the Institute scientists into the world scientific society.

KEYWORDS:
assessment of scientific activity, publication activity, scientometric analysis
REFERENCES:
1. Akoiev M.A., Markusova V.A., Moskaleva O.V. and Pisliakov V.V. Rukovodstvo po naukometrii: indika- tory razvitiia nauki i tekhnologii : monografiia [Manual on Scientomet- ry: Indicators of the Development of Science and Technology: Monograph]. Yekaterinburg : Uralskiy universitet ; 2014 : 250 p. (in Russian).
2. Silin A.V., Kondrashova M.V., Avaluieva Ye.B., Ivanov S.V. and Matsiievskiy N.A. Analiz osnovnykh pokazateley publikatsionnoy aktiv nosti nauchno-pedagogicheskogo rabotnika v bibliograficheskikh bazakh «Rossiyskiy indeks nauchnogo tsitirovaniia», WEB of SCIENCE i SCOPUS : myetodichyeskiye rekomyendatsii [Analysis of the Main Parameters of the Activity of Scientific-and-Research Workers in Russian Index of Scientific Citation, WEB of SCIENCE and SCOPUS: Methodical Recommendations]. Sankt-Pyetyerburg : izd-vo SZGMU im. I.I. Mechnikova ; 2014 : 32 p. (in Russian).
3. Lukashevych T. Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy im. V.I. Vernadskoho. 2014 ; 40 : 101-115. (in Ukrainian).
4. Malitskyi B.A., Grachov O.O., Kornilov V.A., Rybachuk V.P., Etokov V.I. et al. Natsionalna akademiia nauk Ukrainy: struktura, dynamika ta efektyvnist naukovoho potentsialu: statystychnyi ta naukometrychnyi analiz [National Academy of Sciences of Ukraine: Structure, Dynamics, and Effeciency of Scientific Potential: Statistical and Scientometric Analysis]. Kyiv : Feniks ; 2014 : 142 p. (in Ukrainian).
5. Kabakova Ye.A. Voprosy terri-torialnogo razvitiia. 2014 ; 8. (in Russian). URL : http://vtr.vscc.ac.ru/article/1437/full
6. Bushuiev S.D., B³loshchytskyi A.O. and Gogunskyi V.D. Upravl³nnia rozvytkom skladnykh system. 2014 ; 18 : 145-152 (in Ukrainian).
7. Ukrainian Insitute of Scientific and Technical Expertise and Information. Analiz pidkhodiv do otsinky rezultatyvnosti diialnosti naukovykh orhanizatsii (svitovyi dosvid) [Analysis of the Approaches to the Assessment of the Effectiveness of the Activity of the Scientific Organizations (World Experience)]. in Ukrainian). URL : ( http:// www.uintei.kiev.ua/viewpage.php?pa ge_id=221
8. SC Imago Journal & Country Rank. URL : http://www.scimagojr.com/index.php.
9. Oborskiy G.A., Tonkonohiy V.M. and Gogunskiy V.D. Vysok³ tekhnoloh³i v mashynobuduvann³. 2014 ; 1 : 130-138 (in Russian).
10. Yefimova G.Z. Vestnik Tiumenskogo gosudarstvennogo univiersiteta. 2012 ; 8 : 101-107 (in Russian).
11. Kriuchkov D.V. and Artamo- nova G.V. Sotsialnye aspekty zdorovia naseleniia. 2016 ; 2 (48). (in Russian). URL : http://vestnik.mednet.ru/ content/view/747/30/lang,ru/
Designed by: IPH NAMSU © Environment & Health, 2006-2022. All rights reserved.
Use of text and graphic materials of the site is allowed only upon written permission of the editoral board.