На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (95), 2020


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 2 (87)   -   Червень, 2018   -   Сторінки: 75-79
Природний рух населення та дітородна активність (регіональний аспект)
Калиниченко Д.О.1
1 Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка

УДК: 614.1+314.8.062.2

РЕФЕРАТ:
Медико-демографічна ситуація, що склалася в останні роки в Україні, свідчить про незадовільний стан здоров'я населення, характеризується високими показниками захворюваності, низькою народжуваністю і високим рівнем смертності.

Мета роботи: дослідити сучасні регіональні особливості природного руху населення і визначити типологічні групи районів за результатами дітородної активності.

Матеріали і методи дослідження. Для аналізу демографічної ситуації в Україні та Сумській області використовували дані Всеукраїнського перепису населення, Державної служби статистики України. Виконано ранжування районів Сумської області за показниками природного приросту (скорочення) населення в 2014-2016 роках.

Результати досліджень. Для аналізу демографічних процесів в області проранжовано трирічні зміни чисельності населення кожного районного центру. В ході дослідження встановлено райони з відносно сприятливою, напруженою і кризову демографічну ситуацією. Трирічне зменшення чисельності населення Сумської області відбувалося переважно за рахунок населення сільської місцевості (-3,13) в порівнянні з населенням міських поселень (-1,09). Встановлено, що у всіх районах області спостерігається зменшення загальної чисельності населення, проте чинники демографічних процесів різні. Окремі райони області мають схожу картину демографічних змін, що дозволило за показниками народжуваності і смертності населення виділити чотири типи районів області. Демографічний районування може служити основою конкретних перспективних медико-соціальних заходів для зазначених регіонів. Сумська область відноситься до регіонів з низьким показником середньої кількості народжених дітей жінками у віці від 15 років і старше (2,0-2,1 дитини в порівнянні із західними областями України, де середня народжуваність - понад 2,2 дитини). У період раннього репродуктивного віку (20-24 роки) жінок України та Сумської області середня кількість народжених дітей на 1 жінку з вищою освітою становить 1,09 і 1,06 відповідно. Серед жінок фертильного віку і в містах, і в селах найбільш поширеною є репродуктивна установка на народження двох дітей.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
народжуваність, природний приріст, репродуктивний вік, демографічні показники, населення, смертність
ЛІТЕРАТУРА:
1. Здоровье 2020 : Основы Европейской политики под- держки государства и обще- ства в интересах здоровья и благополучия. Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 2012. URL : http://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-policy/health-2020-the-european-policy-for-health-and-well-being/publications/2013/health-2020-a-european-policy-framework-supporting-action-across-government-and-society-for-health-and-well-being
2. Wismar D.V.M., Lin V., Jones C.M. et al. Intersectoral governance for health in all policies. Structures, actions and experiences. Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 2012. URL : http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/171707/Intersectoral-governance-for-health-in-all-policies.pdf
3. Гущук І.В. Деякі питання розбудови системи громадсь- кого здоров’я України // Довкілля та здоров’я. 2016. № 4. С. 75-79.
4. Курило І.О., Аксьоно- ва С.Ю., Крімер Б.О. Народ - жуваність та материнство в Україні: регіональний аспект // Демографія та соціальна економіка. 2016. № 1 (26). С. 65-79.
5. Ціборовський О.М. Здоров’я населення і фактори ризику, що впливають на його стан, як об’єкт управління (огляд літератури) // Україна. Здоров’я нації. 2015. № 2 (34). С. 13-19.
6. Лібанова Е.М., Шев- чук П.Є. Оцінка демографічної політики за допомогою поздовжніх і поперечних показників народжуваності // Україна: аспекти праці. 2008. № 2. С. 25-31.
7. Динаміка населення України за даними переписів населення (графічний матері- ал). URL : http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/graphic/
8. Чисельність наявного населення України на 1 січня 2016 року / Державна служба статистики України. Київ, 2016. 85 с.
9. Демографічна та соціальна статистика. Населення та міграція. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/
10. Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2015 рік / за ред. Шафранського В.В. ; МОЗ України; ДУ "УІСД МОЗ України". Київ, 2016. С. 10-23.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2020. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.