На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 4 (101), 2021


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 3 (83)   -   2017   -   Сторінки: 22-25
Медицина дитинства в структурі системи громадського здоров'я України
Івахно О.П.1, Козярін І.П.1, Лоза Л.В.1
1 Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ

УДК: 613.95 : 614.008

АНОТАЦІЯ:
У зв'язку з реформуванням системи охорони здоров'я України з акцентом на первинну медичну допомогу та центри громадського здоров'я залишається актуальною проблема медичного забезпечення організованих колективів дітей.
Мета роботи: оцінка системи медичного забезпечення організованого дитинства в новій структурі громадського здоров'я України.

Матеріали і методи дослідження. Матеріалом дослідження послужили нормативно-правові документи з питань медицини дитинства в сучасній структурі охорони здоров'я України.
У роботі використаний метод системного аналізу.

Результати. Медичне забезпечення організованих колективів дітей потребує вдосконалення з розробкою чітких позицій в умовах навчально-виховних установ і місця в центрах первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) і громадського здоров'я за територіальним принципом.

Висновки. Визначити інтегровану структуру в центрах громадської охорони здоров'я, відповідальну за збір, аналіз, розробку профілактичних заходів, їх реалізацію, оцінку ефективності в організованих дитячих колективах.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
організовані колективи дітей, медичне обслуговування, центри первинної медико-санітарної допомоги, центр громадського здоров'я
ЛІТЕРАТУРА:
1. Гребняк Н.П. Факторы риска для здоровья детского населения. Донецк, 2003. 253 с.
2. Муравов И.В., Булич Э.Г., Вовченко В.В., Квачков В.А. Вверх по лестнице, ведущей вниз: снижение потенциальных возможностей организма. Медико-екологічні та соціально-гігієнічні проблеми збереження здоров'я дітей в Україні: зб. тез доп. науково-практ. конф. К., 2009. С. 230-243.
3. Колесник М. Профилактика – основа комплексного подхода к здоровью человека. Український медичний часопис. 2016. №5 (115). С. 24-27.
4. Гаврилюк О.Ф., Залюбівська Л.С. Ріст і розвиток людини : Практикум. Київ : Медицина, 2010. 166 с.
5. Гущук І.В. Деякі питання розбудови системи громадського здоров'я України. Довкілля та здоров'я. 2016. № 4(80). С. 75-79.
6. Про схвалення Концепції розвитку системи громадського здоров'я : Розпорядження КМ України від 30.11.2016 р. № 1003-р. URL : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1002-2016-%D1%80
7. Івахно О.П., Козярін І.П., Чорна В.В., Махнюк В.М. Динаміка стану здоров'я дитячого населення за останні роки реформування медичної сфери України. Зб. наук. праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. 2015. Вип. 24. Кн. 3. С. 447-454.
8. Івахно О.П. Козярін І.П., Нємцева Ю.В. Реформування державної санепідслужби України, її позиції у сфері охорони здоров'я дитячого населення. Довкілля та здоров'я. 2014. № 2(69). С. 70-74.
9. Про затвердження Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та положень про його підрозділи : Наказ МОЗ України № 801 від 29.07.2016 р. Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я. Київ, 2016. №4. С. 97-106.
10. Про втрату чинності Наказу МОЗ України від 23.02.2000 р. № 33 «Про примірні штатні нормативи закладів охорони здоров'я» : Наказ МОЗ України від 02.09.2016 р. № 928. Управління закладами охорони здоров'я. 2016. №12. С. 10-24.
11. Про визнання такими, що втратили чинність, та такими, що не застосовуються на території України, актів санітарного законодавства : Розпорядження КМ України від 20.01.2016 р. № 94-р. URL : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/94-2016-%D1%80
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.