На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (106), 2023


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (105)   -   Грудень, 2022   -   Сторінки: 20-27
Hygienic assessment of the population risk after consumption of agricultural products grown with the application of triazole class-based fungicides
Сирота А.І.1, Вавріневич О.П.1, Омельчук С.Т.1, Благая А.В.1
1 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ

РЕФЕРАТ:
Проблема отруєння пестицидами особливо гостро постає серед країн, основним джерелом доходу яких є сільське господарство (США, Індія, Китай, Бразилія, Мексика, Аргентина та ін.). Повідомляється про близько 3 млн. випадків навмисного та ненавмисного отруєння пестицидами у світі щорічно, що призводить до загибелі понад 250 000 людей. В Україні за 2020 рік було зареєстровано понад 250 препаратів на основі діючих речовин класу триазолів.

Мета. Оцінка ризику для населення при споживанні продукції вирощеної з застосуванням фунгіцидів на основі діючих речовин класу триазолів.

Матеріали і методи. Нами проаналізовано параметри стійкості фунгіцидів класу триазолів (дифеноконазол, протіоконазол, ципроконазол і метконазол) та сробілурину (азоксистробіну) та їхніх діючих речовин у різних сільськогосподарських культурах. Для визначення вмісту діючих речовин у сільськогосподарських культурах ми застосовували сучасні методи високоефективної рідинної та газової хроматографії.
Для інтегральної оцінки ризику використовували такі критерії: допустима добова доза, період напівруйнування речовин у рослинах та середньодобове споживання продуктів.

Результати роботи. Оцінка ризику для населення, розрахована за методикою, показала, що величини ризику сполук класу триазолів склали 0,0002-0,2239, стробілуринів – 0,0002-0,0016, що не перевищує допустимий рівень (менше 1).
Обчислення, здійснені за методикою, свідчать, що усі досліджувані сполуки класу триазолів належать до помірно небезпечних при споживанні оброблених ріпаку, сої, соняшнику, цукрових буряків та небезпечні при споживанні зернових культуро, стробілурин – малонебезпечний при споживанні більшості досліджуваних культур. Відмінності у класах небезпечності зумовлені передусім різницею поведінки у різних культурах та тривалістю вегетаційного періоду культур.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
фунгіциди, триазоли, стробілурини, оцінка ризику, харчові продукти.
ЛІТЕРАТУРА:
1. How to Feed the World in 2050. The High-Level Expert Forum (Rome 12-13 October 2009). URL : http://www.fao.org/wsfs/forum2050/wsfs-forum/en/
2. United Nations. World population to hit 9.8 billion by 2050, despite nearly universal lower fertility rates. URL : https://news.un.org/en/story/2017/06/560022-world-population-hit-98-billion-2050-despite-nearly-universal-lower-fertility
3. Палапа Н.В., Гончар С.М. Екологічні ризики, пов’язані із сільськогосподарською діяльністю людини. Агроекологічний журнал. 2022. №1. DOI : https://doi.org/10.33730/2077-4893.1.2022.255189
4. Чайка Т.О., Короткова І.В., Крикунова В.Є. Екологізація сільсьгосподарського виробництва: технологія вирощування гірчиці та полби звичайної (Triticum dicoccum (Schrank) Schuebl) за органічними стандартами в умовах лісостепу України. Екологія природокористування. 2022. № 1(23). С. 7-18. DOI : https://doi.org/10.37700/enm.2022.1(23).7 – 18
5. European Food Safety Authority. Exposure to pesticides data for residents and bystanders, and for environmental risk assessment. URL : https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/exposure-to-pesticides-data-for-residents-and-bystanders-and-for-environmental-risk-assessment
7. Vavrinevych О.P., Antonenko А.М., Omelchuk S.T. Hygienic assessment of fungicides on human health influence risk after consumption of agricultural products growed in their application. Довкілля та здоровʼ . 2018. № 1(85). Р. 58–62. DOI : https://doi.org/10.32402/dovkil2018.01.058
8. Антоненко А.М., Вавріневич О.П., Омельчук С.Т., Коршун М.М. Гігієнічне обґрунтування моделі прогнозування небезпеки для людини при вживанні сільськогосподарських продукті, контамінованих пестицидами (на прикладі фунгіцидів класу піразолкарбоксамідів). The Unity of Science : International scientific periodical journal. 2018. С. 46–48. URL : http://ir.librarynmu.com/bitstream/123456789/705/1/10.pdf
9. World Health Organization. Guidelines for Drinking-Water Quality, 4th ed. Geneva : WHO, 2017.
10. Brucker N., Menezes C., Feiffer M. et al. Bioassays to screen the toxicity in drinking water samples collected in Brazilian rural area Oxford. Toxicology Research. 2021. Vol.10 (4). P. 856–867. DOI : https://doi.org/10.1093/toxres/tfab072
11. Pesticide and health. World Health Organization, 2004. URL: https://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/en/PesticidesHealth2.pdf
12. Anand A., Abinash P. Clinical epidemiology and treatment outcome of Hexaconazole poisoning – A prospective six year study. Asia Pac J Med Toxicol. 2021. Vol.10 (2). P. 48-52.
13. Вавриневич Е.П. Сравнительная токсиколого-гигиеническая оценка опасности развития острых ингаляционных отравлений профессиональных контингентов фунгицидами разных классов. Український журнал з проблем медицини праці. 2014. №3(40). С. 83-90. DOI : https://doi.org/10.33573/ujoh2014.03.083
14. Перелік пестицидів і аґрохімікатів, дозволених до використання в Україні (Офіційне видання). Відп. за випуск О.В. Єрмоленко. Київ : ЮнівестМедіа, 2020. 895 с.
15. Guidance Document on Estimating Persistence and Degradation Kinetics from Environmental Fate Studies on Pesticides in EU Registration: report of the FOCUS Work Group on Degradation Kinetics. EC Sanco/10058/2005 version 2.0., 2006. 434 p.
16. Пестициди. Класифікація за ступенем небезпечності: ДСанПіН 8.8.1.002-98. Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних і протиепідемічних питань. Київ, 2000. Т. 9. Ч. 1. С. 249–266.
17. Про затвердження Гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів : наказ МОЗ України від 02.02.2016 № 55 (із змінами). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0207-16#Text
18. EU Pesticides database : Електронний ресурс. URL: https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search.as
19. Про затвердження продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення : Постанова КМ України № 780 від 11.10.2016 р. Київ, 2016. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/780-2016-%D0%BF#Text.
20. Haocong Li, Yong Li, Wenfeng Wang. Uptake, translocation, and subcellular distribution of three triazole pesticides in rice. Environmental Science and Pollution Research. 2022. Vol. 29. P. 25581–25590. DOI : https://doi.org/10.1007/s11356-021-17467-6
21. Вавріневич О.П. Гігієнічна оцінка безпечності об’єктів навколишнього середовища та сільськогосподарських продуктів при застосуванні фунгіцидів класу триазолів. Український науково-медичний молодіжний журнал. 2012. № 2. С. 175–179.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2023. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.