Home Page   -   ditorial Board   -   Instructions to autors   -   Archive   -   Contact   -   Journal's Indexing UA   EN


Last issue

4 (101), 2021


Support

Edition of the journal is supported partially by the grant of the Fogarty International Center (FIC) of the National Institute of Health and Illinois University, Chicago.

JOURNAL

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

A journal "Dovkillia ta zdorovia" (Environment & Health) publishes the articles on the problems in the field of medical ecology, hygiene, health protection and ecological safety.

Founder of the Journal:
State Institution "O.M. Marzeiev Institute for Hygiene and Medical Ecology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine"

Frequency of publication:
quarterly

Environment & HealthISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
No: 3 (83)   -   2017   -   Pages: 14-21
The role of carcinogenic metals in the formation of thyroid cancer morbidity in the population
Balenko N.V.1, Tsymbaliuk S.M.2, Chernychenko I.O.1, Lytvychenko O.M.1, Hulchii N.V.2, Ostash O.M.1
1 State Institution "O.M. Marzeiev Institute for Public Health of the NAMSU"
2 Kyiv City Clinical Endocrinology Centre

: 614.71 : 616-006 : 616.441

ABSTRACT:
Objective: We determined the possible mechanisms of the effect of the foreground carcinogenic metals of the atmospheric pollutions (chrome, nickel, cadmium, lead) on the formation of thyroid cancer morbidity in the population.

Materials and methods: We used a method of theoretical analysis (generalization, synthesis, abstraction) of literary data and our investigation data concerning with the peculiarities of the bioeffects of carcinogenic metals and regularities of their manifestation.

Results: The results of the performed analysis allow us to consider that metals, under chronic combined intake into the organism, resulting in numerous effects at various levels (molecular, biochemical, organ, systemic) , can affect the formation of thyroid cancer morbidity in the population by two ways: I - by means of the induction of direct and indirect (oxidative) DNA damages and epigenetic disorders in unchanged thyrocytes with a further development of genome instability, beginning of mutations, cancer; II- by means of the induction of similar damages in the primary induced knot neoplasms (goitrogenic effect), their proliferating cells are a sensitive morphological substratum for their beginning.

Prolonged existence of the complex of these changes against a background of the disorders of the immune system functions, typical for all metals, can encourage a risk of the growth and the acceleration of the development of the malignant tumors of thyroid glands among the population.

KEYWORDS:
thyroid cancer, chromium, cadmium, nickel, lead, atmospheric air, mechanisms of influence.
REFERENCES:
1. Litvichenko O.N., Chernichenko I.A. & Tsimbaliuk S.N. Vliianie prioritetnykh khimicheskikh kantserogenov atmosfernogo vozdukha na zabolevayemost naseleniya rakom shchitovidnoy zhelezy [Effect of the Foreground Chemical Carcinogens of Ambient Air on the Morbidity of Thyroid Gland Cancer among Population]. In : Zdorovie i okruzhayushchaya sreda: sb. nauch. tr. [Health and Environment]. Minsk ; 2015 ; (25) : 55-58 (in Russian).
2. Chernychenko I.O., Lytvychenko O.M., Tsymbaliuk S.M., Shvaher O.V., Sovertkova L.S. & Balenko N.V. Khimichni kantseroheny atmosfernoho povitria: vplyv na zakhvoriuvanist naselennia na rak shchytopodibnoi zalozy [Chemical Carcinogens of Ambient Air: Influence on the Population Morbidity of Thyroid Gland Cancer ]. In : Hihiiena naselenykh mists: zb. nauk. prats [Hygiene of the Settlements: Coll.Sci.Works]. Kyiv; 2015; 66 : 104-110 (in Ukrainian).
3. Baskov A.Ya. & Tulenkov N.V. Metodologiya nauchnogo issledovaniya [Methodology of Scientific Research ]. Kiev ; 2004 : 215 p. (in Russian).
4. Serdiuk A.M., Beletskaia E.N., Paranko N.M. & Shmatkov G.G. Tiazhelye metally vneshnei sredy i ikh vliyaniye na reproduktivnuiu funktsiyu zhenshchin [Environmental Heavy Metals and their Effect on the Reproductive Function of Women]. Dnepropetrovsk : Art-Press ; 2004 : 148 p. (in Russian).
5. Trakhtenberg I.M. Dovkllia ta zdorovia. 1997 ; 2 : 48-51 (in Russian).
6. Rom W.N. (ed.). Environmental and Occupational Medicine. Philadelfia - New-York; 1998 : 1437 p.
7. JARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risks to Humans. Arsenic, Metals, Fibers and Dusts. Lyon: IARC; 2012; 100 : 41-467.
8. Kurliandskiy B.A. & Filov V.A. (eds.). Obshchaya toksikologiya [ General Toxicology]. Moscow : Meditsina ; 2002 : 608 p. (in Russian).
9. Trankhtenberg I.M., Kolesnikov V.S. & Lukovenko V.P. Tiazhelye metally vo vneshnei srede: sovremennyie gigienicheskie i toksikologicheskie aspekty [Heavy Metals in the Environment: Modern Hygienic and Toxicological Aspects ]. Minsk : Nauka i tekhnika; 1994 : 285 p. (in Russian).
10. Trakhtenberh I.M., Chekman I.S., Lynnyk V.O., Kaplunenko V.H., Hulich M.P., Biletska E.M., Shatorna V.F. & Onul N.M. Visnyk NAN Ukrainy. 2013 ; 6 : 11-20 (in Ukrainian).
11. Dmytrukha N.M. Ukrainskyi zhurnal z problem medytsyny pratsi. 2010 ; 2(22) : 36-41 (in Ukrainian).
12. Petrynych V.V. Kharakter toksychnykh efektiv u shchuriv z riznoiu shvydkistiu atsetyliuvannia za umov pidhostroho vplyvu marhantsiu khlorydu i svyntsiu atsetatu ta profilaktyka za dopomohoiiu kvertsetynu : avtoref. dys. kand. med. nauk [Character of the Toxic Effects in Rats with a Different Rate of Acetylation under Conditions of Subacute Effect of Manganese Tetrachloride and Lead Acetate and Quercitin Prophylaxis : Abs. Thes. Cand. Med. Sci.]. Kyiv, 2013. 22 p. (in Ukrainian).
13. WHO/UNEP State of the Science of Endocrine Disrupting hemicals. 2012 : An assessment of the state of the science of endocrine disruptors prepared by a group of experts for the United Nations Environment Programme (UNEP) and WHO. URL : http://www.who.int/ceh/publications/endocrine/en/
14. Biletska E.M. & Onul N.M. Selen u dovkilli: ekoloho-hihienichni aspekty problemy : monohrafiia [Selenium in the Environment: Ecologic-and-Hygienic Aspects of the Problem : Monograph]. Dnipropetrovsk : Aktsent ; 2013 : 292 p. (in Ukrainian).
15. Ilicheva S.A. & Zaridze D.T. Voprosy onkologii. 2008 ; 54(3) : 268-271 (in Russian).
16. Agapova L.S. & Kopnin B.P. Vestnik RAMN. 2007 ; 11 : 3-9 (in Russian).
17. Durnev A.D. & Seredenin S.B. Mutageny (skrining i farmakologicheskaya profilaktika vozdeistviy) [Mutagens (Screening and Pharmacological Prophylaxis)]. Moscow ; 1998 : 328 p. (in Russian).
18. Khripach L.V., Revazova Yu.A. & Rakhmanin Yu.A. Vestnik RAMN. 2004 ; 3 : 16-18 (in Russian).
19. Sadohurska K.V., Kaplunenko V.H. & Chekman I.S. Ukrainskyi medychnyi chasopys. 2014 ; 1 : 14-16 (in Ukrainian).
20. Tronko M.D. & Shcherbak O.V. Visnyk farmakolohii ta farmatsii. 2002 ; 10 : 8-12 (in Ukrainian).
21. Bezrukov O.F. Antropogennoye zagriazneniye kak faktor, sposobstvuiushchiy vozniknoveniyu patologii shchitovidnoy zhelezy [Anthropogenic Contamination as a Factor of the Beginning of Thyroid Gland Pathology]. In: Problemy, dostizheniya i perspektivy razvitiya mediko-biologicheskikh nauk i prakticheskogo zdravookhraneniya [Problems, Achievements, and Perspectives of the Development of Medico-Biological Sciences and Practical Public Health]. 2007 ; 143 : 29-36 (in Russian).
22. Pasechko N.V., Svystun I.I. & Shved L.V. Klinichna endokrynolohiia ta endokrynna khirurhiia. 2008 ; 2 (23) : 14-17 (in Ukrainian).
23. Goncharova O.A. Endokrinologya. 2014 ; 19(2) : 149-155 (in Russian).
24. Salnikov K. & Zhitkovich . Chem. Res. Toxicol. 2008 ; 21 : 28-44.
25. 1.Xiang Zhang & Shuk-Mei Ho J. Mol. Endocrinol. 2011 ; 46 (1) : R11-R32.
26. Baccarelli A. & Bollati V. Curr. Opin. Pediatr. 2009 ; 21(2) : 243-251. https://doi.org/10.1097/MOP.0b013e32832925cc
27. Bugalho M.J.M., Wohllk N., Hoff N.O. & Cabanillas M.E. J. of Thyroid Research. 2011 ; Articl. ID467570. Available at : http://dx.doi.org/10.4061/2011/467570
28. Prazeres H., Torres G., Rodrigues F., Pinto M., Pastoriza M.C., Gomes D., Cameselle-Teijeiro J. et al. Oncogene. 2011 ; 30 (11) : 1302-1317. https://doi.org/10.1038/onc.2010.512
29. Pogribny I.P. Exp. Oncol. 2010 ; 32 (3) : 132-136.
30. Lu H., Shi X., Costa M. & Huang Ch. Molecular and Cellular Biochemistry. 2005 ; 279 : 45-67. https://doi.org/10.1007/s11010-005-8215-2
31. Zotov A.S. Problemy endokrinologii. 2005 ; 51(6) : 50-53 (in Russian).
32. Wright R.O. Environmental Health Perspectives. 2010 ; 118 (6) : 790-795. https://doi.org/10.1289/ehp.0901429
33. Tarasiuk O.O., Shyshka T.V., Sydor L.M. et al. Deiaki aspekty etiolohii iododefitsytnykh zakhvoriuvan [Some Aspects of the Aetiology of Iodine Deficiency Diseases]. In: Suchasni problemy epidemiolohii, mikrobiolohii ta hihiieny : mater. nauk.-prakt. konf. [Modern Problems of Epidemiology, Microbiology, and Hygiene : Mater. Sci.-Pract. Conf.] Lviv; 2010 : 128-139 (in Ukrainian).
34. Ivanov S.D. Toksikologicheskiy vestnik. 2005 ; 2(102) : 34-41 (in Russian).
35. Mikhailova I.V., Chesnokova L.V., Sharapova N.V., Smoliagin A. I. & Krasikov S.I. Gigiiena i sanitariia. 2014 ; 3 : 71-74 (in Russian).
36. Zastenskaia I.A., Piven N.N., Kochubinskaia V.V. & Kochubinskiy A.V. Toksikologicheskiy vestnik. 2015 ; 2 : 40-45 (in Russian).
Designed by: IPH NAMSU Environment & Health, 2006-2022. All rights reserved.
Use of text and graphic materials of the site is allowed only upon written permission of the editoral board.