Home Page   -   ditorial Board   -   Instructions to autors   -   Archive   -   Contact   -   Journal's Indexing UA   EN


Last issue

2 (103), 2022


Support

Edition of the journal is supported partially by the grant of the Fogarty International Center (FIC) of the National Institute of Health and Illinois University, Chicago.

JOURNAL

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

A journal "Dovkillia ta zdorovia" (Environment & Health) publishes the articles on the problems in the field of medical ecology, hygiene, health protection and ecological safety.

Founder of the Journal:
State Institution "O.M. Marzeiev Institute for Hygiene and Medical Ecology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine"

Frequency of publication:
quarterly

Environment & HealthISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
No: 4 (97)   -   December, 2020   -   Pages: 71-79
Comparative assessment of heavy metal content in soils of different urban agglomerations: methodological approaches to environmental monitoring
Andrusyshyna I.M.1, Holub I.O.1, Demchenko V.F.1, Lampeka O.G.1
1 SI Kundiiev Yu. Institute for Occupational Health, NAMSU, Kyiv

ABSTRACT:
Objective: We studied the regional characteristics of soil pollution with heavy metals and other chemical elements, presented their comparative ecological and hygienic assessment.

Materials and methods: We detected the content of 12 elements in the soils of urban agglomerations of the city of Kyiv (park, residential and transport zones), Donetsk oblast (Mariupol, Pisky etc.) and in the vicinity of the city of Halych (Ivano-Frankivsk oblast) with the help of the method of optical emission spectrometry. We studied the gross content of heavy metals in soils, determined their mobile forms, calculated the concentration coefficients and the indicator of the total soil cover pollution of urban agglomerations, established characteristic relationships between metals and their technogenic geochemical associations.

Results and discussion: Among the analyzed chemical elements in soils of urban areas, the high content of Al, Mn and Crattracts a special attention. In the number of cases, it was higher than the MAC and the background level. The characteristic technogenic geochemical associations of heavy metals for studied territories were established: Cu > Cr > Pb > Zn > Ni > Mn. The mobility of heavy metals in technologically polluted soils increases in comparison with the background levels.

Conclusion: A comparative assessment of soil pollution in the surveyed regions of Kyiv, Ivano-Frankivsk and Donetsk showed that they are under complex environmental pressure because of anthropogenic and technogenic environmental pollution with heavy metals.

KEYWORDS:
heavy metals, forms of metals, ES-ISP method, total pollution index, geochemical association
REFERENCES:
1. Dmytruk Yu.M., Nazarenko I.I., Turash M.M. and Nazarok P.H. Osoblyvosti vmistu ta rozpodilu vazhkykh metaliv u gruntakh Gorganiv [Features of the Content and Distribution of Heavy Metals in Gorgans Soils]. Soil Science. 2005 ; 6 (1-2) : 53-61 (in Ukrainian).
2. Karmazynenko S.P., Kuraieva I.V., Samchuk A.I., Voitiuk Yu.Yu. and Manichev V.Y. Vazhki metaly u komponentakh navkolyshnoho seredovyshcha m. Mariupol (ekoloho-heokhimichni aspekty) [Heavy Metals in the Components of the Environment of the City of Mariupol (Ecological and Geochemical Aspects)]. Kyiv : Interservis ; 2014 : 168 (in Ukrainian).
3. Serdiuk S.N. Opyt zonirovaniya pochvennogo pokrova urboekosistemy po stepeni zagryazneniya tyazhelymi metallami [The Experience of Zoning of Soil of Urban Ecosystem by the Degree of Pollution with Heavy Metals ]. Soil Science. 2004 ; 5 (1-2) : 79-85 (in Russian).
4. Zhovynskyi E.Ya. and Kuraieva I.V. (eds.). Ekoloho-heokhimichni doslidzhennia obiektiv dovkillia Ukrainy [Ecological and Geochemical Studies of the Environmental Objects of Ukraine]. Kyiv : Alfa-reklama ; 2012 : 156 p. (in Ukrainian).
5. Natsionalna dopovid pro stan navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha v Ukraini u 2014 rotsi [National Report on the State of the Environment in Ukraine in 2014]. Kyiv : Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine ; 2016 ; 350 p. (in Ukrainian).
6. Nekos V.Yu., Maksymenko N.V. and Vladymyrova O.H. Normuvannia antropohennoho navantazhennia na navkolyshnie seredovyshche: navchalnyi posibnyk [Standardization of Anthropogenic Load on the Environment: Manual]. Kharkiv ; 2005 : 184 p. (in Ukrainian).
7. WHO Regional Office for Europe. Pokazateli na osnove biomonitoringa ekspozitsii k khimicheskim zagryaznitelyam. Otchet o soveshchanii [Indicators Based on Biomonitoring of Exposure to Chemical Pollutants. Meeting Report]. Catania, Italy; 2012 : 43 p. (in Russian).
8. Andrusyshyna I.M., Holub I.O. and Lampeka O.H. Ekoloho-hihiienichna otsinka navantazhennia dovkillia vazhkymy metalamy v systemi snih-voda-grunt [Ecological and Hygienic Assessment of the Environmenta Load with Heavy Metals in Snow-Water-Soil System]. Ekolohoia ta pryrodokorystuvannia. 2015 ; 2 (18): 66-75. (in Ukrainian). URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ebpk_2015_2_10
9. Sokolova O.Ya., Stryapkov A.V., Antimonov S.V. and Solovykh S.Yu. Vliyaniye tekhnogennogo vozdeystviya na soderzhaniye valovykh i podvizhnykh form tyazhelykh metallov v pochvakh [Influence of Technogenic Effect on the Content of Gross and Mobile Forms of Heavy Metals in Soils]. Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta. 2006; 2: 35-42. doi.10.25198/1814-6457 (in Russian).
10. Metodicheskiye rekomendatsii po otsenke stepeni zagryazneniya atmosfernogo vozdukha naselennykh punktov metallami po ikh soderzhaniyu v snezhnom pokrove I pochve : MR 1743-90 [Methodical Recommendations for the Assessment of the Degree of Air Pollution of the Settlements with Metals by their Content in the Snow Cover and Soil]. Moscow ; 1990 : 112 p. (in Russian).
11. Samokhvalova V., Fatieiev A. and Luchnykova Ye. Ekoloho-heokhimichna otsinka fonovoho rivnia vmistu riznykh form mikroelementiv gruntu [Ecological and Geochemical Assessment of Different Background Level of the Content of Different Forms of Soil Microelements]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia : Biolohichna. 2011 ; 55 : 125-133 (in Ukrainian).
12. Yakist gruntu. Ekstraktsiia mikroelementiv, rozchynnykh u tsarskii horiltsi : DSTUISO 11466-2001 [Soil Quality. Extraction of Nitrohydrochloric Acid Soluble Microelements : NSU ISO 11466-2001] (in Ukrainian).
13. Yakist gruntu. Vyznachennia vmistu rukhomykh spoluk midi v hrunti v bufernii amoniino-atsetatnii vytiazhtsi z pH 4,8 metodom atomno-absorbtsiinoi spektrofotometrii : DSTU 4770.6:2007 [Soil Quality. Determination of the Content of Mobile Copper Compounds in Soil in Buffer Ammonium Acetate Extract with pH of 4.8 by the Method of Atomic Absorption Spectrophotometry : NSU 4770.6: 2007] (in Ukrainian).
14. Yakist gruntu. Vyznachennia vmistu rukhomykh spoluk svyntsiu v odnonormalnii solianokyslii vytiazhtsi metodom atomno-absorbtsiinoi spektrofotometrii : DSTU 7832:2015 [Soil Quality. Determination of the Content of Mobile Compounds of Lead in a Mononormal Hydrochloric Extract by the Method of Atomic Absorption Spectrophotometry : NSU 7832: 2015] (in Ukrainian).
15. Yakist gruntu. Vyznachennia vmistu rukhomykh spoluk khromu v odnonormalnii solianokyslii vytiazhtsi metodom atomno-absorbtsiinoi spektrofotometrii : DSTU 7851:2015 [Soil Quality. Determination of the Content of Mobile Chromium Compounds in Mononormal Hydrochloric Acid Extract by the Method of Atomic Absorption Spectrophotometry : NSU 7851: 2015] (in Ukrainian).
16. Yakist gruntu. Vyznachennia vmistu rukhomykh spoluk nikeliu v odnonormalnii solianokyslii vytiazhtsi metodom atomno-absorbtsiinoi spektrofotometrii : DSTU 7852:2015 [Soil Quality. Determination of the Content of Mobile Nickel Compounds in Mononormal Hydrochloric Acid Extract by the Method of Atomic Absorption Spectrophotometry : NSU 7852: 2015] (in Ukrainian).
17. Antomonov .Yu. Matematicheskaya obrabotka i analiz mediko-biologicheskikh dannykh [Mathematical Processing and Analysis of Medico- Biological Data]. Kiev; 2006 : 558 p. (in Russian)
18. Fatieieva A.I. (ed.). Fonovyi vmist mikroelementiv u gruntakh Ukrainy [Background Content of Microelements in Soils of Ukraine]. Kharkiv ; 2003 : 117 p. (in Ukrainian).
19. Hihiienichni vymohy shchodo povodzhennia z promyslovymy vidkhodamy ta vyznachennia yikh klasu nebezpeky dlia zdorovia naselennia : DSanPiN 2.2.7.029-99 [Hygienic Requirements forHandling with Industrial Waste and Determination of their Hazard Class for Public Health : NSanRN 2.2.7.029-99] (in Ukrainian).
20. Prybylova V.. Otsinka vplyvu tekhnohennoho navantazhennia na heolohichne seredovyshche ta osoblyvosti nakopychennia zabrudniuvachiv v zoni rozmishchennia Zmiivskoi TES (Kharkivska oblast) [Assessment of the Impact of Man-Made Load on the Geological Environment and the Peculiarities of the Accumulation of Pollutants in the Area of Zmiiv TPP (Kharkiv Oblast)]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu im. V.N. Karazina. Ser. Heolohia-heohrafiia-ekolohiia. 2013 ; 1084 : 237-243. (in Ukrainian). URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhG_2013_1084_39_42
21. Vorobyev A.E., Sarbayev V.I., Diachenko V.V. and Shilkova O.S. Transportnyye magistrali kak istochnik zagryazneniya okruzhayushchey sredy [Highways as a Source of Environmental Pollution]. Moscow ; 2000 : 52 p. (in Russian).
22. Kovalchuk O.P., Snytynskyi V.V. and Shkumbatiuk R.S. Monitorynh vmistu vazhkykh metaliv u hruntakh terytorii, prylehlykh do Dobrotvirskoi TES [Monitoring of Heavy Metals Content in Soils of the Areas Adjoining Dobrotvir TPP]. In : Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy [The Scientific Bulletin of UNFU]. 2017 ; 27 (4) : 87-90. (in Ukrainian). DOI : https://doi.org/10.15421/40270419
23. Samchuk A.I., Kurayeva I.V., Voytyuk Yu.Yu., Matviyenko A.V. and Vovk K.V. Formy nakhozhdeniya tyazhelykh metallov v tekhnogennozagryaznennykh pochvakh gorodskikh aglomeratsiy [The Forms of Heavy Metals in Technogenically Polluted Soils of Urban Agglomerations]. Mineralohichnyi zhurnal. 2016 ; 38 (4) : 66-74. (in Russian). URL : https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.04.066
Designed by: IPH NAMSU Environment & Health, 2006-2022. All rights reserved.
Use of text and graphic materials of the site is allowed only upon written permission of the editoral board.