На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (106), 2023


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

До уваги авторів
Журнал «Довкілля та здоров’я» публікує статті, що містять нові теоретичні та експериментальні дані, результати наукових досліджень стану здоров’я населення і довкілля. Рукописи повинні мати супровідний лист і обсяг до 23 тис. знаків з пробілами. Стаття має бути підписаною усіма авторами, що дає право на її публікацію та розміщення на сайті журналу.
Не можна направляти до редакції роботи, які були надруковані в інших виданнях.
Перевага надаватиметься авторам, які надішлють копію передплатної квитанції.

Оформлення статті: УДК, прізвище та ініціали автора; установа, де працює автор; назва статті (до 10 слів) має відбивати її зміст. Підпис, точна адреса та телефон для зв’язку обов’язкові. Мова – переважно українська, можливі англійська та російська.

Оформлення резюме: назва статті, прізвище, ініціали автора та короткий зміст статті з зазначенням мети, матеріалів, методів і основних результатів (обсягом до 300 слів). Резюме подають двома мовами (наприклад, стаття українською мовою, резюме – англійською та російською).
Ключові слова: не більше 5-6, подаються трьома мовами (українською, російською, англійською).
Стаття має містити розділ «Література» (бібліографічні посилання). Кількість джерел у списку літератури не має перевищувати 12-15 для оригінальних статей та 40 – для оглядових. Звертаємо Вашу увагу, що у списку літератури всі посилання подаються згідно з новим ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» в порядку їх цитування в тексті мовою оригіналу. Приклади оформлення бібліографічного посилання згідно з новим стандартом розміщено на сайті журналу.

Посилання на неопубліковані роботи та роботи для обмеженого користування, дисертації, робочі документи ВООЗ та інших організацій не допускаються.

За правильність та повноту складання бібліографічних посилань згідно ДСТУ 8302:2015 відповідає автор.

До відома авторів! Повідомляємо, що журнал «Довкілля та здоров’я» включено до наукометричної бази РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) http://elibrary.ru/. Інформацію про журнал можна знайти у базі за пошуковим словом «Довкілля». Повні тексти статей розміщені у базі за адресою http://elibrary.ru/title_about.asp?id=48775. Звертаємо увагу на важливість правильного добору ключових слів до статті, що є запорукою ефективного пошуку публікацій з певної тематики, а також сприяє росту Вашого індексу цитування.

Статтю необхідно надсилати на дискеті, CD-диску або електронною поштою.

Формат текстових файлів: doc, txt, rtf. Таблиці слід набирати у програмах Word.

Направлені до редакції роботи авторам не повертаються. Роботи приймаються до друку за результатами редакційного рецензування.

Адреса редакції: 02660, Київ, вул. Попудренка, 50

Тел.: (044) 559-73-73

www.dovkil-zdorov.Kiev.ua

Email: olgarada@meta.ua, litvi@ukr.net, igme@ukr.net

www.dovkil-zdorov.kiev.uaПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ПОСИЛАННЯ
згідно стандарту ДСТУ 8302:2015 (набрав чинності з 01.07.2016)

Цей стандарт встановлює основні види бібліографічних посилань (внутрішньотекстове, підрядкове, позатекстове), загальні положення щодо їхньої структури, а також правила складання та розміщування в документах.
Стандарт поширюється на бібліографічні посилання (не плутати з «бібліографічним описом» - ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) в опублікованих і неопублікованих документах незалежно від носія інформації.
Приклади, наведені в таблиці, стосуються позатекстового посилання, якого слід дотримуватись при формуванні переліку літератури в публікаціях.
Характеристика джерела
Приклад оформлення
1. Книги: Один автор 1. Ярмоненко С.П. Радиобиология человека и животных. М. : Высшая школа, 1977. 368 с.
2. Аптон Г. Анализ таблиц сопряженности : пер. с англ. М. : Финансы и статистика, 1982. 143 с.
Два і більше авторів
«- за потреби у заголовку бібліографічного запису поза текстового посилання можна зазначати більше ніж три імені авторів»
1. Полька Н. С., Платонова А.Г. Физическое развитие школьников Украины. Пространственно-временные и морфофункциональные особенности : монография. Киев : Генеза, 2015. 269 с.
2. Ильин Л.А., Кириллов В.Ф., Коренков И.П. Радиационная гигиена : учебник. М. : Медицина, 1999. 384 с.
3. Сердюк А.М., Тимченко О.І., Линчак О.В., Бенедичук Ю.В. Генофонд і здоров‘я населення: значення іонізуючої радіації. К. : Медінформ, 2010. 230 с.
4. Москаленко В.Ф., Гульчій О.П., Голубчиков М.В. та ін. Біостатистика. К. : Книга плюс, 2009. 184 с.
5. Безруков В. В., Войтенко В. П., Ахаладзе Н. Г., Писарук А.В., Кошель Н.М. Реформирование медицины. Украина в мировом и европейском контексте : научно-публицистическое издание / Ин-т геронтологии им. Д. Ф. Чеботарева НАМН Украины. Киев : Феникс, 2015. 139 с.
Без автора1. Показники діяльності радіологічної служби України в 2002–2004 рр. : довідник. К., 2005. 39 с.
2. Молодь та молодіжна політика в Україні: соціально-демографічні аспекти / за ред. Е.М. Лібанової ; Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. К. : Візаві, 2010. 248 с.
2. Багатотомне видання1. Савельев И.В. Курс общей физики. Т. 1. Механика. Молекулярная физика : учеб. пособие для студентов втузов. М. : Наука, 1982. 432 с.
3. Матеріали конференцій, з'їздів
Увага!
Так записується бібліографія для збірника в цілому, а не окремої статті в ньому.
Для опису окремої статті в таких виданнях - див. 16
1. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на респуб. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України ; Ін-т статистики, обліку та аудиту. К. : ІСОА, 2002. 147 с.
2. Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України : зб. тез доп. наук.-практ. конф. (шості марзєєвські читання). Вип. 10. К., 2010. 297 с.
3. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за матеріалами міжнарод. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України ; Держ. податк. адмін. України ; КНЕУ та ін. К., 2001. 452 с.
4. Препринти1. Панасюк М. I., Скорбун А.Д., Сплошной Б.М. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами. Чорнобиль, 2006. 7 с. (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1).
5. Депоновані наукові праці1. Разумовский В.А., Андреев Д.А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе. М., 2002. 210 с. (Деп. в ИНИОН РАН 15.02.02, № 139876).
6. Словники1. Географія : словник-довідник / авт.-уклад. В.Л. Ципін. X. : Хапімон, 2006. 175 с.
2. Тимошенко 3. І., Тимошенко О.І. Болонський процес в дії : словник-довідник основних термінів і понять з організації навч. процесу у вищ. навч. закладах. К. : Європ. ун-т, 2007. 57 с.
3. Українсько-німецький тематичний словник / уклад. Н. Яцко та ін. К. : Карпенко, 2007. 219 с.
7. Законодавчі та нормативні документи1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. Офіц. вид. К. : Парлам. вид-во, 2006. 207 с.
2. Про заходи щодо попередження та зменшення
вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу
на здоров'я населення : Закон України станом на 16.10.2012 № 5460-VI [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2899-15.
3. Улаштування, утримання і організація режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів : ДСанПіН 5.5.5.23-99 / МОЗ України. К., 1999. 53 с.
9. Стандарти1. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 - ДСТУ ISO 6107-9:2004. Чинний від 2005-04-01. К. : Держспоживстандарт України, 2006. 181 с.
2. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання : ДСТУ 8302:2015. Чинний від 2016-07-01. К., 2016. 16 с.
10. Каталоги1. Пам'ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / авт.-упоряд. М. Зобків та ін. Львів : Новий час, 2003. 160 с.
2. Горницкая И. П., Ткачук Л.П. Каталог растений для работ по фитодизайну. Донецк : Лебедь, 2005. 228 с.
11. Дисертації1. Винарська О.І. Наукові основи гігієнічної оцінки дії хімічних та біологічних факторів середовища при їх спільному надходженні в організм на основі імунологічного критерію шкідливості : дис. … доктора мед. наук : 14.02.01 / Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва. К., 2000. 245 с.
2. Главацька В. І. Комплексна гігієнічна оцінка регіональних особливостей забруднення об'єктів навколишнього середовища свинцем і його впливу на показники здоров'я дітей : дис... канд. мед. наук : 14.02.01 / Дніпропетровська держ. мед. академія. Дніпропетровськ, 2006. 202 с.
12. Автореферати дисертацій1. Андрійчук Л.О. Фізіолого-гігієнічне обґрунтування критеріїв регламентації та оцінки шуму побутових електричних машин і приладів : автореф. дис. … канд. біол. наук. К., 2001. 18 с.
2. Рашитов Л.З. Гигиеническая оценка загрязнения атмосферного воздуха канцерогенами и заболеваемость раком легкого населения крупного промышленного города (на примере г. Казани Республики Татарстан) : автореф. дисс. … доктора мед. наук : 14.02.01 «гигиена». Москва, 2013. 43 с.
13. Патенти1. Пат. № 96939 UА Спосіб прогнозування забруднення атмосферного повітря викидами автомобільного транспорту / О.І. Турос, О.В. Ананьєва, А.А. Петросян та ін. ; ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва» НАМН України. Опубл. 25.02.2015; Бюл. № 4.
14. * ЧАСТИНА книги, періодичного, продовжуваного видання
* Для позначення джерела розділовий знак «дві навскісні риски» ( // ) можна заміняти крапкою, виділивши курсивом назву цілого документа
  ** Можна вказувати всіх авторів


  Стаття в журналі
  1. (1 автор) Пристер Б.С. Готовность к действиям в аварийных ситуациях – основа радиационной защиты населения // Довкілля та здоров’я. 2008. № 2 (45). C. 29 -34.
  Пристер Б.С. Готовность к действиям в аварийных ситуациях – основа радиационной защиты населения. Довкілля та здоров’я. 2008. № 2 (45). C. 29 -34.
  2. (2 автори) Borm P., Kreylin W. Toxicological hazards of inhalated nanoparticles potential implications for drug delivery / P. Borm, W. Kreylin // J. Nanosci. Nanotech. 2004. № 4 (6). P. 1 – 11.
  Borm P., Kreylin W. Toxicological hazards of inhalated nanoparticles potential implications for drug delivery. J. Nanosci. Nanotech. 2004. № 4 (6). P. 1 – 11.
  3. (3 автори) Надеенко В.Г., Никифорова В.Я., Камкин А.Б. К методике изучения состояния здоровья населения промышленных регионов с учетом отдаленных эффектов // Гигиена и санитария. 1991. № 8. С. 82 - 84.
  Надеенко В.Г., Никифорова В.Я., Камкин А.Б. К методике изучения состояния здоровья населения промышленных регионов с учетом отдаленных эффектов. Гигиена и санитария. 1991. № 8. С. 82 - 84.
  4. (4 автори) Соколова И.И., Малышева З.В., Савельева И.С., Тютюнник И.Ф. Репродуктивное здоровье жительниц региона жесткого радиационного контроля // Вестн. Рос. ассоц. акуш.-гин. 1996. № 2. С. 84 - 86.
  Соколова И.И., Малышева З.В., Савельева И.С., Тютюнник И.Ф. Репродуктивное здоровье жительниц региона жесткого радиационного контроля. Вестн. Рос. ассоц. акуш.-гин. 1996. № 2. С. 84 - 86.
  5. (5 і більше авторів) ** Сердюк А.М., Павленко Т.О., Риган М.М. та інш. Радіологічні наслідки аварії на Чорнобильській АЕС крізь призму проблем протирадіаційного захисту населення України // Довкілля та здоров’я. 2016. №1. С. 22-30.
  Сердюк А.М., Павленко Т.О., Риган М.М., Лось І.П., Скалецький Ю.М. Радіологічні наслідки аварії на Чорнобильській АЕС крізь призму проблем протирадіаційного захисту населення України. Довкілля та здоров’я. 2016. №1. С. 22-30.
  Telisman S., Colak B., Pizent A. et al. Reproductive toxicity of low-level lead exposure in men // Environ. Res. 2007. Vol. 105. P. 256-266.
  Telisman S., Colak B., Pizent A., Jurasoviж J., Cvitkoviж P. Reproductive toxicity of low-level lead exposure in men. Environ. Res. 2007. Vol. 105. P. 256-266.
  Загороднюк К.Ю., Бардов В.Г., Омельчук С.Т., Пельо І.М., Загороднюк Ю.В., Нікіпєлова О.М., Баришнікова О.П. Гігієнічне обґрунтування необхідності та шляхів модернізації комунальних систем централізованого водопостачання України // Довкілля та здоров’я. 2016. №1. С. 48-53.
  Загороднюк К.Ю., Бардов В.Г., Омельчук С.Т., Пельо І.М., Загороднюк Ю.В., Нікіпєлова О.М., Баришнікова О.П. Гігієнічне обґрунтування необхідності та шляхів модернізації комунальних систем централізованого водопостачання України. Довкілля та здоров’я. 2016. №1. С. 48-53.

  Стаття в збірнику наукових праць (як і в журналах)
  1. Платонова А. Г. Методика скрининг-оценки физического развития детей по индексу Кетле // Гігієна населених місць : зб. наук. пр. Київ, 2012. Вип. 60. С. 356 - 362.
  Платонова А. Г. Методика скрининг-оценки физического развития детей по индексу Кетле. Гігієна населених місць : зб. наук. пр. Київ, 2012. Вип. 60. С. 356 - 362.
  2. Федоренко В.І., Кіцула Л.М. Фактори формування фізичного розвитку дітей (огляд літератури) // Гігієна населених місць : зб. наук. пр. К., 2011. Вип. 57. С. 332-337.
  Федоренко В.І., Кіцула Л.М. Фактори формування фізичного розвитку дітей (огляд літератури). Гігієна населених місць : зб. наук. пр. К., 2011. Вип. 57. С. 332-337.
  3. Черниченко І.О., Литвиченко О.М., Бердник О.В. та інш. Ризик впливу на здоров’я населення наслідків куріння та забруднення атмосферного повітря пріоритетними канцерогенами // Наукові засади міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації». Вип. 1 / за ред. акад. А.М. Сердюка. К. : Деркул, 2007. С. 256–261.
  Черниченко І.О., Литвиченко О.М., Бердник О.В., Зайковська В.Ю., Сидоренко Т.П., Осипчук О.П. Ризик впливу на здоров’я населення наслідків куріння та забруднення атмосферного повітря пріоритетними канцерогенами. Наукові засади міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації». Вип. 1 / за ред. акад. А.М. Сердюка. К. : Деркул, 2007. С. 256–261.
   Тези конференцій (прізвища вказуються за тим же принципом, як і для статей в журналі чи в збірнику)
   1. Михіна Л.І. Формування «короткого переліку» пріоритетних забруднюючих хімічних речовин повітря приміщень житлових і громадських будинків // Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України : зб. тез доп. наук.-практ. конф. (шості марзєєвські читання, 2010). К., 2010. Вип. 10. С. 84 – 86.
   2. Ємченко Н.Л., Харченко О.О., Гуліч М.П., Томашевська Л.А., Моісеєнко І.Є. Особливості біологічної дії різних хімічних форм мікроелементів. Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України : зб. тез доп. наук.-практ. конф. (дванадцяті марзєєвські читання). Вип. 16. Київ, 2016. С. 210 – 211.
   15. Електронні ресурси
   * «[Електронний ресурс]», « Назва з екрана» можна не вказувати
   «Режим доступу» або «URL»
   1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III—IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. - Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. - Назва з контейнера.
   2. Насвіт О.І. Проблеми йодної профілактики в Україні на випадок радіаційної аварії на АЕС: аналітична записка [Електронний ресурс]. К. : НІСД, 2013. Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1379/ - Назва з екрана.
   Насвіт О.І. Проблеми йодної профілактики в Україні на випадок радіаційної аварії на АЕС: аналітична записка. К. : НІСД, 2013. URL : http://www.niss.gov.ua/articles/1379/.
   3. Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 26.11.2015 № 848-VIII [Редакція від 01.08.2016] / Верховна Рада України. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/848-19/page
   16. Методичні рекомендації 1. Карачев И.И., Семенюк Н.Д., Г.Н. Еременко и др. Изучение социально-гигиенических аспектов здоровья населения, проживающих на территориях, загрязненных радионуклидами : методические рекомендации. К., 1991. 25 с.
   2. Методические указания по гигиеническому контролю загрязнения морской среды / КНИИ ОКГ им. А.Н. Марзеева. – М., 1981. 31 с.
   3. Количественная оценка неканцерогенного риска при воздействии химических веществ на основе построения эволюционных моделей : методические рекомендации МР 2.1.10.0062-12 / Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ; ИА «Гарант». Москва, 2012. Режим доступа : http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70079804/#ixzz38ILoeRJA (дата обращения 26.10.2016)
   17. Інформаційні листиМетодика розрахункового гігієнічного нормування пестицидів у ґрунті. Київ, 2005. 2 с. (Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я / Укрмедпатентінформ, № 131-2005).

   Приклади бібліографічного опису літературних посилань

   Журнали
   Корзун В.Н. Заходи з мінімізації дози внутрішнього опромінення населення (огляд літератури, повідомлення 2). Довкілля та здоров’я. 2012; 1 : 23-29.

   Погребенник В.Д., Пашук А.В. Дослідження компонентного складу природних мінералів для водяних фільтрів. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Сер. Автоматика, вимірювання та керування. 2010; 665:129-133.

   Черниченко І.О., Баленко Н.В., Осташ О.М., Винарська О.І., Григоренко Л.Є., Лук’янчук С.В. Модифікуючий вплив фенолу на прояв генотоксичного ефекту та імунологічних змін в організмі за перорального комбінованого введення з бенз/а/пірену. Довкілля та здоров’я. 2012; 2 : 3-8.

   Кучерук Т .К., Демченко В.Ф., Андрусишина І.М., Демецька О.В., Сальникова Н.А., Лампка О.Г. та інш. Підходи до оцінки вмісту частинок нанодіапазону у повітрі робочої зони. Укр. журн. медицини праці. 2010 ; 1 : 36-43.

   Preston D.L., Cullings H., Suyama A., Funamoto S., Nishi N., Soda M. et al. Solid cancer in atomic bomb survivors exposed in utero or in young children. Journal of the National Cancer Institute. 2008 ; 100 (6) : 428-436.

   Книги
   Гусев А.И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнология. Москва : Физматлит ; 2007 : 416 с.

   Сердюк А.М., Тимченко О.І., Линчак О.В., Бенедичук Ю.В. Генофонд і здоров’я: іонізуюча радіація. Київ : Медінформ ; 2011 : 190 с.

   WHO (World Health Organization). Guidelines for iodine prophylaxis following nuclear accidents: 1999 update. Geneva : WHO ; 1999 : 39 p.

   Stickney J.C., Browne T.L., Van Liere E.J. Erythrropoietin in goats at stimulated high altitude. Oxford – London – New York – Paris : Pergamon Press ; 1964 : 87-87.

   National Institute for Health and Clinical Excellence. Developing guide-related support tools. Process and Methodology Manual. London : NHS ; 2008 : 61 p.

   Частина книги, збірника
   Семашко П.В. Закономірності формування акустичного навантаження людини в умовах житла. В кн.: Гігієна населених місць: зб. наук. пр. Київ; 2005; 45 : 227-233.

   Полька Н.С., Акіменко В.Я., Яцковська Н.Я., Антомонов М.Ю., Яригін А.В., Єременко Г.М. та інш. Критерії гігієнічної оцінки і регламенти організації позашкільної діяльності дітей у комп’ютерних клубах – основа збереження їхнього фізичного і психічного здоров’я. В кн.: Сердюк А.М., (ред.) Наукові засади міжгалузевої комплексної програми “Здоров’я нації”. Київ : Деркул ; 2007 : 169-195.

   Vallet M. Effects of noise on health. In: Garcia A., (ed.) Environmental Urban Noise. Southhampton, UK: WIT ; 2001 : 63-109.

   Kemski J., Klingel R., Siehl A., Stegemann R. Radon transfer from ground to houses and prediction of indoor radon in Germany based on geological information. In: McLaughlin J.P. Simopoulos S.E., Steinha’usler F., (eds.) Radioactivity in the environment. Amsterdam : Elsevier ; 2005 : 820-832.

   Матеріали конференцій
   Степаненко А.В., Ліщишина О.М., Думенко Т.М. Інструменти управління якістю медичної допомоги: розвиток в Україні. В кн. Лікарня у ХХІ столітті: організація та управління медичною допомогою: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. Київ ; 2008 : 26-31.

   Шелюк А.І., Вознюк О.В., Петрук Л.І. До питання встановлення гігієнічних нормативів запаху в Україні. В кн. Актуальні питання гігієни екологічної безпеки України: зб. тез доп. наук.-практ. конф. Київ ; 2010 : 156-157.

   Опис інтернет-ресурсу (електронні джерела)
   Белова О.А. Диагностика вегетативних функций у подростков общеобразовательных школ и использование здоровьеориентированных технологий с целью оптимизации здоровья (1999-2009). Фундаментальные исследования. 2010; 3 : 18-24. Режим доступа: http://rae.ru/fs/116-r6650

   Медведева В.В., Киргизова З.Г. Использование полиоксида алюминия при подготовке питьевой воды. В кн.: Онищенко Г.Г., Потапов А.И., (ред.). Матер. научно-практ. конгрессов IV Всеросс. форума “Здоровье нации – основа процветания России”. Москва; 2008, Т.1: 74-76. Режим доступа: http://znopr.ru/business/archivforuma/forum2008/materiali kongreccov

   Автореферати дисертацій
   Бердник О.В. Основні закономірності формування здоров’я дитячого населення, що проживає в регіонах з різною екологічною ситуацією : а--втореф. дис. … д. мед. н. Київ ; 2003 : 34 с.

   Егорова Е.М. Наночастицы металлов в растворах: биохимический синтез, свойства, применение. Автореф. дисс. … д. хим. н. Москва ; 2011 : 53 с.

   Методичні рекомендації
   Медико-биологическая оценка безопасности наноматериалов : методические указания МУ 1.2.–10. Москва ; 2010 : 123 с.

   ХМАПО (Харьковская медицинская академия последипломного образования). Биохимическая активность родов Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Hafnia : методические рекомендации. Харьков ; 2002 : 5 с.

   Сердюк А.М., Григор’єва Л.В., Корчак Г.І., Бей Т.В., Єрусалимська Л.Ф. Методичні рекомендації з мікробіологічного контролю грунту при радіаційному забрудненні. Київ ; 1997 : 14 с.

   Стандарти
   Якість води. Словник термінів: ДСТУ ISO 6107-1:2004 - ДСТУ ISO 6107-9:2004. Київ : Держспоживстандарт України ; 2006 : 181 с.

   Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97): державні гігієнічні нормативи ДГН 6.6.1.-6.5.001-98. Київ ; 1998 : 135 с.

   Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень : ДБН 360-92. Київ : Укрархбудінформ; 1993 : 110 с.

   Патенти
   Черниченко І.О., Соверткова Л.С., Баленко Н.В. (Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України). Спосіб визначення канцерогенних N-нітрозамінів у біологічному матеріалі. Пат. № 71255 UA ; опубл. 10.07.2012 ; Бюл. № 6.

   Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2023. Усі права захищені.
   Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.