На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (111), 2024


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ МЕДИЧНОЇ ЕКОЛОГІЇ, ГІГІЄНИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ


ЗАСНОВНИК: Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

ДУ "ІГЗ НАМНУ" – провідний науковий заклад, що вирішує актуальні задачі гігієни навколишнього середовища, медичної екології, проблеми захисту населення від шкідливих антропогенних чинників довкілля, раціоналізації гігієнічних умов життя населення України.

Нині Інститут в своїй структурі має адміністрацію, апарат управління, 14 наукових підрозділів, науково-організаційний та 2 науково-інформаційних підрозділи, господарський підрозділ. Серед них відділи, лабораторії, групи, клініка піддослідних тварин, наукова бібліотека, фонд якої складає більше 50 тисяч наукових праць вітчизняних і зарубіжних авторів.

детально про інститут...

Журнал зареєстровано Державним комітетом інформполітики та радіомовлення України
(свідоцтво: серія KB № 7151).
Видається з серпня 1996 року.


ЗАЯВА ПРО ПУБЛІКАЦІЙНУ ЕТИКУ ТА ЗЛОВЖИВАННЯ СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ

Заява про публікаційну етику та зловживання службовим становищем редакції журналу “Довкілля та здоров'я” базується на найкращих практичних рекомендаціях редакторів журналів і офіційних заявах, розроблених Комітетом з етики публікацій – Committee on Publication Ethics (COPE).

Редакція несе відповідальність за зміст і загальну якість видання і забезпечує відповідність опублікованих матеріалів досліджень міжнародно-визнаним етичним принципам. Всі подані до журналу рукописи проходять процес рецензування експертами у відповідній галузі. В процесі рецензування статті беруться до уваги її актуальність, значимість, оригінальність та якість викладення матеріалу. За результатами рецензування приймається рішення про прийняття рукопису до публікації або його відхилення. Відхилені статті не переглядаються. Прийняття рукопису до друку регламентується певними правовими вимогами, які передбачають застосування санкцій до авторів у разі наклепу, порушення авторських прав чи плагіату.

Політика редакції
Редакція оцінює рукописи за їх інтелектуальним змістом безвідносно до особистості авторів та типу установи.

Редакція має повне право і несе відповідальність за прийняття/неприйняття статті до друку. Рішення редакції грунтуються виключно на значенні, оригінальності, ясності і відповідності публікації тематиці видання. Редакція відхиляє статті за наявності доказів неправомірних дій авторів.

Редакція не розкриває інформацію про отримані рукописи нікому, крім відповідного автора, рецензента, потенційних рецензентів і видавця за необхідністю.

Редакція зберігає анонімність рецензентів. Однак, якщо рецензенти захочуть розкрити своє ім'я, це не забороняється.

Редакція завжди йде назустріч авторам і читачам у їх бажанні поліпшити публікацію - публікує виправлені статті або вносить виправлення у разі потреби.

Редакція завжди реагує на будь-які заяви про порушення конфіденційності, приховування конфлікту інтересів (фінансових або нефінансових), затримку експертної оцінки для отримання конкурентних переваг, плагіат і докладає всіх зусиль для вирішення подібних проблем.

Редакція намагається не допускати будь-яких конфліктів інтересів між редакторами, авторами та рецензентами.

Відповідальність авторів.
Всю відповідальність за прийняття чи відхилення рукопису несе редактор. При цьому він повинен поважати інтелектуальну незалежність автора.

Автори повинні підтвердити оригінальність дослідження, достовірність вихідних та отриманих даних, а також об'єктивність обговорення результатів дослідження. Автори повинні вказати всі джерела процитованої та представленої інформації, за винятком загальновідомих даних. Стаття повинна містити достатньо деталей і посилань на доступні джерела інформації, щоб зацікавлені фахівці могли відтворити дане дослідження.

Автори повинні підтверджувати, що стаття раніше ніде не була опублікована і в даний час не розглядається в інших виданнях. Автори не повинні розміщувати результати подібних досліджень більш ніж в одному журналі або публікації.

Автори повинні брати участь у процесі рецензування і зобов'язані виправляти помилки в рукописі або надавати їх спростування, а також повідомляти в редакцію про всі помилки, виявлені у своїй опублікованій роботі.

Авторство публікації має бути обмежене тими, хто зробив значний науковий внесок в подану роботу і хто поділяє відповідальність за отримані результати. Адміністративні відносини певних осіб з даним дослідженням самі по собі не є підставою для кваліфікації даної особи як співавтора. Автор, який подає рукопис до публікації, відповідає за те, щоб у список співавторів були включені тільки ті особи, які відповідають критерію авторства. Автор повинен гарантувати, що всі співавтори бачили і схвалили остаточний варіант статті і погодилися з її поданням для публікації.

Автори повинні повідомляти редакцію про будь-якого роду конфлікт інтересів, на які може вплинути публікація результатів або їх інтерпретація. Всі джерела фінансової підтримки дослідження повинні бути розкриті.

Автор повинен негайно інформувати редактора у разі виявлення значної помилки або неточності в опублікованій роботі і співпрацювати з редактором при виправленні або видаленні публікації.

Обов'язки рецензентів
Рецензенти повинні розглядати представлену в рукописі інформацію як конфіденційну, не використовувати її в особистих інтересах, не показувати і не обговорювати її з третіми особами без дозволу автора або редакції.

Кожен рецензент, який не може кваліфіковано проаналізувати публікацію чи знає, що її невідкладний розгляд неможливий, повинен повідомити редактора і відмовитись від процесу рецензування.

Рецензенти повинні оцінювати публікацію об'єктивно, не давати персональних оцінок автору і висловлювати виключно аргументовану думку.

Рецензенти повинні звертати увагу редактора на будь-яку істотну подібність або збіг між поданим рукописом і будь-якою іншою відомою їм опублікованою роботою.
Рецензенти не повинні оцінювати рукописи, в яких вони мають конфлікт інтересів через конкуренцію, співробітництво та інші стосунки з будь-яким з авторів, їх компанією або установою.


ПРОЦЕС РЕЦЕНЗУВАННЯ СТАТЕЙ


Загальні положення

Журнал «Довкілля та здоров’я» використовує двосторонньє сліпе рецензування. Рукопис анонімно переглядається провідним спеціалістом у відповідній галузі медицини та біології.

Рішення рецензента не є остаточним. Автори мають право оскаржити рішення рецензента. У цьому випадку стаття буде надіслана на оцінку незалежному судді або члену редакції. Остаточне рішення щодо апеляції залишається за редакцією.


Редактор приймає рішення з приводу статті та інформує про це авторів


Після отримання звіту рецензента авторам надається 2 тижні на перегляд статті. Переглянутий документ разом із покроковою відповіддю на звіт рецензента та з поясненнями щодо будь-яких змін, внесених до статті, слід повернути до редакції протягом 2 тижнів.

Доопрацьований документ, схвалений та підписаний рецензентом та науковим редактором, розглядається як остаточна версія. Будь-які зміни в тексті, малюнках або таблицях надалі не дозволяються.


Процедура рецензування


1. Поданий рукопис реєструється редакцією на момент отримання друкованої копії поштою або електронної версії електронною поштою.

2. Науковий редактор приймає рішення про те, кому буде призначено рецензувати рукопис у відповідній галузі досліджень.

3. Рукопис надсилається призначеному рецензенту.

4. Після отримання звіту рецензента редакція надсилає його авторам. Якщо отримано позитивний звіт, стаття приймається до публікації. Якщо потрібен перегляд, автори переглядають статтю, враховуючи всі зауваження та рекомендації рецензента.

5. Перероблена версія статті вступає у другий етап експертної перевірки.

6. Якщо повідомляється про позитивну оцінку рецензента, стаття затверджується науковим редактором, а потім розглядається та затверджується редакційною комісією.

7. Рукопис, затверджений редакційною колегією, надсилається до редакції для підготовки до публікації.

Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.