На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (103), 2022


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 2 (91)   -   Червень, 2019   -   Сторінки: 41-46
Ecohygienic assessment of the operational impact of the enterprises for asphalt concrete production on the state of the environment taking into account the requirements of domestic legislation and EU directives
Makhniuk V.M.1, Harkavyi S.I.2, Styrta Z.V.1, Harkavyi S.S.2
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"
2 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ

УДК: 617.7:678.049.2:502.34

РЕФЕРАТ:
Назва статті : Еколого-гігієнічна оцінка впливу діяльності підприємств з виготовлення асфальтобетону на стан довкілля з урахуванням вимог вітчизняного законодавства та директив ЄС

Мета роботи. Еколого-гігієнічна оцінка впливу діяльності підприємств з виготовлення асфальтобетону на стан довкілля з урахуванням чинного вітчизняного законодавства та вимог Директив ЄС.

Матеріали та методи досліджень. У статті використано методи: бібліосемантичні, аналітичні та санітарно-епідеміологічної експертизи проектних матеріалів.

Результати досліджень. У даній статті проаналізовано проектні матеріали вітчизняних асфальтобетонних заводів з впровадженням сучасної екологозберігаючої технології виробництва асфальтобетону, пилогазоочисних систем та використання готових бітумів (продуктів переробки нафти).
За результатами санітарно-епідеміологічної експертизи проектних матеріалів встановлено, що застосування ефективної системи пилогазоочистки, використання у виробництві готових привозних бітумів забезпечує дотримання гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі нормативних та розрахункових санітарно-захисних зон (СЗЗ).

Висновок. За результатами аналізу матеріалів проектної документації можна передбачити, що виробництво асфальтобетону з використанням сучасних технологій забезпечить дотримання вітчизняного санітарного законодавства та Директиви 2008/50/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2008 року «Про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи».

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
асфальтобетонні заводи, екологозберігаюча технологія, природоохоронні заходи, санітарно-захисні зони, санітарне законодавство, Директиви ЄС
ЛІТЕРАТУРА:
1. Пінчук А., Медведєва О.В. Оцінка впливу на довкілля процесів виготовлення асфальтобетону. Наукові записки Кіровоградського НТУ. Кіровоград, 2010. Вип. 10, част. ІІІ. С. 380-383.
2. Концепція Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки : Розпорядження Кабінету Міністрів №34-р від 11.01.2018 р. URL : http://zakon.rada.gov.ua/go/34-2018-р
3. Леонович И.И., Пожах Н.В. Современные проблемы экологии асфальтобетонных заводов. Вестник БНТУ. 2010. №4. С. 8-12.
4. Сердюк А.М., Полька Н.С., Махнюк В.М., Савіна Р.В., Могильний С.М. Гігієна планування та забудови населених місць на варті громадського здоров’я (до 85-річного ювілею ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ»). К. : Медінформ, 2017. 271 с.
5. Про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи : Директива 2008/50/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2008 року. URL : http://zakon.rada.gov.ua/go/994_950
6. Про екологічну відповідальність за попередження та ліквідацію наслідків завданої навколишньому середовищу шкоди : Директива 2004/35/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 квітня 2004 року. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_965
7. Про оцінку впливу на довкілля : Закон України. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2059-19
8. Державні санітарні правила планування та забудови населених місць : ДСП 173-96. Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних і протиепідемічних питань. К., 1996. Т. 5. Ч. 1. С. 8-93.
9. Містобудування. Планування і забудова міських та сільських поселень : ДБН 360-92**. К. : Мінрегіонбуд, 1993. 54 с.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.