На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (102), 2022


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 3 (100)   -   вересень, 2021   -   Сторінки: 4-12
Сучасний стан здоров`я населення України
Кривич І.П.1, Чумак Ю.Ю.1, Гусєва Г.М.1
1 Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова

УДК: 614.2:312.6(477)

РЕФЕРАТ:
Проведено ретроспективний та проспективний аналіз показників захворюваності та поширеності хвороб населення України за 1990-2017 роки за матеріалами галузевої статистичної звітності та фахових видань, що дали можливість охарактеризувати сучасний стан здоров`я населення і визначити тенденції захворювання і поширеності хвороб у державі.

Метою дослідження є вивчення та аналіз тенденції стану здоров`я населення України.

Матеріали та методи дослідження. Матеріалами досліджень слугували дані галузевої статистичної звітності і фахових видань за 1990-2017 роки, а також щорічні доповіді МОЗ України, ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України» «Про стан здоров`я населення, санітарно-епідеміологічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров`я». Основним методом дослідження був статистичний фактичного та аналітичного матеріалу, що формує цілісне уявлення про здоров`я та медико-демографічний стан у державі.

Результати. Виявлено, що за роки незалежності України проблемам поліпшення здоров'я приділяється недостатньо уваги. Чисельність населення стрімко падає. Витрати на охорону здоров`я в Україні порівняно з європейськими державами низькі. Структура захворюваності за останні 10-15 років змінилася. Особливу тривогу викликають найменш захищені групи населення: діти і підлітки, літні люди. Важливу роль у формуванні показників захворюваності населення відіграють хронічні неінфекційні хвороби, рівень яких за 2005-2010 роки значно зріс. Загальна патологічна ураженість дітей шкільного віку також зросла і мала істотно вищий рівень серед дівчат ніж у хлопців. Показники захворюваності на розлади психіки та поведінки в Україні збільшилися. Поширеність розладів психіки і поведінки мала свої особливості у різних регіонах. Рівні захворюваності та поширеності хвороб у дітей 0-17 років були досить високими і мали хвилеподібний характер.

Висновки. Реалізація здійснення державних і галузевих заходів з покращання здоров`я населення України, кардинальна перебудова суспільного світогляду щодо причин і наслідків значного погіршення здоров`я населення може бути вирішена радикальним способом збереження та зміцнення здоров`я як власного, так і суспільного.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
населення України, захворюваність населення, поширеність хвороб, регіональні показники
ЛІТЕРАТУРА:
1. Балакірева О.М., Бондар Т.В., Артюх О.Р. та ін. Стан та чинники здоров’я українських підлітків / ЮНІСЕФ ; Укр. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка. К., 2011. 172 с.
2. Генофонд і здоров’я: відтворення населення України / за ред. А.М. Сердюка, О.І. Тимченко. К. : Медiнформ, 2006. 172 с.
3. Даниленко Г.М. Гігієнічні основи системної оптимізації формування здоров’я дітей в умовах загального навчального закладу: автореф. дис. ... доктора мед. наук 14.02.01. К., 2017. 40 с.
4. Дудник С.В., Кошеля І.І. Тенденції стану здоров’я населення України. Україна. Здоров’я нації. 2016. № 4 (40). С. 67-76.
5. Здоров’я-2020. Основи європейської політики та стратегія для XXI ст. Копенгаген : ЄРБ ВООЗ, 2013. 224 с.
6. Кривич І.П., Страшко С.В., Палієнко К.В., Гусева Г.М. Стан психічного здоров’я населення України та шлях його поліпшення. Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. V Всеукраїнської науково-практ. конф., присвяч. 170-річчю з дня народження І.І. Мечникова. Харків : ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2015. С. 336-341.
7. Кривич І.П., Страшко С.В., Гусева Г.М., Чумак Ю.Ю. Аналіз стану здоров’я населення України за період її незалежності. Здоров’я людини: теоретичні, практичні і методичні аспекти : Всеукраїнська науково-практ. конф. (17.11.2016 р.). Полтава, 2016. С. 85-91.
8. Хозбей М.К., Волошин П.В., Марута Н.О., Зінченко О.М., Петриченко О.О., Д’яченко Л.Ф. Стан психічного здоров’я населення та перспективи розвитку психіатричної допомоги в Україні. Україна. Здоров’я нації. 2012 (Тематичний номер, жовтень). С. 6-8.
9. Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідеміологічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2012. МОЗ України ; ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України». Київ, 2013. 340 с.
10. Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідеміологічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2016. МОЗ України ; ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України». Київ, 2017. 516 с.
11. Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідеміологічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2017. МОЗ України ; ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України». Київ, 2018. 452 с.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.