На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (103), 2022


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 2 (82)   -   2017   -   Сторінки: 75-79
Аналіз умов та характеру праці машиністів електропоїздів метрополітен
Думка І.В.1
1 ДП «Український медичний центр безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій МОЗ України»

УДК: 613.6.02 : 629.431/432

АНОТАЦІЯ:
У статті представлені питання впливу несприятливих факторів виробничого середовища на організм машиністів електропоїздів метрополітену. Серед несприятливих виробничих факторів основними є шум і вібрація, нервово-емоційне перенапруження, стреси, вимушена робоча поза, гіподинамія, несприятливий мікроклімат, повна або часткова відсутність природного освітлення, різкі перепа- ди освітлення. Ці фактори найбільш достовірно призводять
до зриву механізмів адаптації та виникнення патологічних відхилень від норми у машиністів електропоїздів.
Захворюваність машиністів електропоїздів метрополітену вимагає подальшого вивчення і вирішення питань поліпшення умов праці, розробки заходів профілактики та корекції виявлених патологічних відхилень і захворювань внутрішніх органів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
машиністи електропоїздів метрополітену, шкідливі умови праці, патологічні процеси
ЛІТЕРАТУРА:
1. Захаренко М.И., Палийчук С.П., Мартиросова В.Г., Городецкая Л.П. Условия труда машинистов электропоездов метрополитена, особенности изучения и оценки. Актуальные проблемы транспортной меди- цины. 2005. № 2. С. 56-59.
2. Палійчук С.П. Особливості умов праці машиністів електро- поїздів метрополітену і атестація робочих місць. Гігієнічна наука та практика на рубежі століть: матеріали XIV з’їзду гігієніс- тів України. Дніпропетровськ, 2004. Т. 2. С. 66-67.
3. Палийчук С.П., Захаренко М.И., Мартиросова В.Г., Городецкая Л.П. Условия труда машинистов электропоездов метрополитена, особенности изучения и оценки. Актуальные проблемы транспортной меди- цины. 2005. № 2. С. 56-59.
4. Орехов В.О. Психофизио-логические показатели, обеспечивающие безопасную работу локомотивных бригад. Перм- ский медицинский журнал. 2003. № 1. С. 106-109.
5. Маслюк В.В., Антомонов М.Ю. Психофізіологічні критерії збереження професійного здоров’я машиністів локомотивів. Київ, 2013. Режим доступу : http://lib.exdat.com/docs/9061/index-7860-1.html
6. Жижневская А.А., Лисо- бей В.А. О взаимосвязи заболеваемости машинистов железнодорожного транспорта и их помощников с условиями труда. Актуальные проблемы транспортной медицины. 2006. № 3 (5). С. 69-73.
7. Лисобей В.А. Заболеваемость работников транспорта. Одесса : Черноморье, 2005. 262 с.
8. Лисобей В.А. Взаимодействие санитарно-эпидемиологической и лечебно-профилактической служб – основа внедрения обязательной государ- ственной бюджетно-страховой медицины на транспорте. Актуальные проблемы транс- портной медицины. 2007. № 2 (8). С. 30-39.
9. Ткачишин В.С., Арустамян О.М., Ткачишина Н.Ю., Каневський О.С. Загально- соматична та професійна патологія серед працівників локомотивних бригад. Медицина транспорту України. 2011. № 1 (37). С. 99-107.
10. Піддубна Т.П., Бороденко Л.С. Гігієнічна оцінка умов праці та відпочинку робітників локомотивних депо Південної залізниці та аналіз захворюваності з тимчасовою втратою працездатності. Режим доступу : http://www.dorses.lviv.ua/CON-FER/2004-virtual/_articles/PZ% 20-%20loc%20brig.html
11. Гнетило С.С., Бурдейна Н.О., Данюк Л.Д., Пілка О.Д., Долгош М.Ю. Оцінка стану здо- ров’я залізничників, робота яких пов’язана з безпекою руху поїздів. Медицина транспорту України. 2012. № 2. С. 66-69.
12. Балабан С.В., Боднарь В.П., Панов Б.В., Свирский А.А., Матвеев А.Г. Актуальные проблемы заболеваемости на железнодорожном транспорте. Актуальні проблеми транспортної медицини. 2014. № 1 (35). С. 105-110.
13. Диба С.А., Остапчук В.М., Тубольцев О.М., Кочуєв Г.І. Аналіз стану здоров’я осіб, пра- цюючих на посадах, пов’язаних з безпекою руху на залізничному транспорті, та заходи щодо поліпшення медичних аспектів професійного добору на Укрзалізниці. Актуальні проблеми транспортної медицини. 2002. № 1 (3). С. 18-20.
14. Касьянов Н.А., Пительгу- зов Н.А., Маслов В.А., Гундарь В.П. Комплексная оценка условий труда в кабинах машинистов подвижного состава производства ХК «Луганск- тепловоз». Вісник Східноукраїнського нац. ун-ту ім. В. Даля. 2010. № 3 (145). С. 5-10.
15. Березов В.М., Попов А.А., Грицкевич О.С. К вопросу экспертизы медицинской профпригодности у железнодорожников. Актуальные вопросы железнодорожной медицины: матер. конф. М., 2003. № 6. С. 38-39.
16. Панкова В.Б., Синева Е.Л., Федина И.Н. Заболевания лимфоглоточного кольца у работников «пылевых» производств. Вестник оториноларингологии. 2013. № 3. С. 35-38.
17. Панкова В.Б. Профессио- нальная тугоухость у работников железнодорожного транспорта. Вестник оториноларингологии. 2009. № 6. С. 14-18.
18. Ткач Л.А., Рыженко С.А., Лысый А.Е., Вайнер Е.П., Грузин И.И., Шевченко А.А. и др. Гигиеническая оценка условий труда профессиональной заболеваемости машинистов тепловозов железнодорожного цеха. Актуальные проблемы транспортной медицины. 2010. № 2 (20). С. 25-31.
19. Захаренко М.И., Липовой В.В., Палийчук С.П. и др. Особенности условий труда членов локомотивных бригад и их влияние на профессиональное здоровье. Гігієна та практика на рубежі століть: матеріали ХІV з’їзду гігієністів України. Дні- пропетровськ, 2004. С. 67-69.
20. Панкова В.Б., Иванов В.К., Кутовой В.С. Медико-социальные аспекты снижения риска развития профессиональных заболеваний и производственного травматизма на железнодорожном транспорте. Гигиена и санитария. 2001. № 6. С. 33-37.
21. Пишнов Г.Ю., Палійчук С.П., Висоцька Л.Г. Особливості і порівняльна оцінка розвитку синдрому “вигорання” у професійних групах напруженої праці. Довкілля та здоров’я. 2007. № 2. С. 51-55.
22. Апихтін К.О. Особливості вегетативної регуляції серцево-судинної системи в осіб з синдромом хронічної втоми. Український журнал з проблем медицини праці. 2005. № 1. С. 33-37.
23. Коркушко О.В., Шатило В.Б., Писарук А.В., Чеботарев Н.Д., Лишневская В.Ю. Методы анализа и возрастные нормы вариабельности ритма сердца (метод. рек.). Київ : Науковий світ, 2003. 21 с.
24. Ковалева А.И., Чернюк В.И., Ластовченко В.Б., Пишнов Г.Ю., Назаренко В.И. Физиолого- гигиеническая оценка характера и условий труда диспетчеров по управлению воздушным движением. Гигиена труда : сб. науч. тр. К., 2004. Вып. 35. С. 66-67.
25. Пешкова В.Б., Иванов В.К., Кутовой В.С. Медико-социальные аспекты снижения риска развития профессиональных заболеваний и производственного травматизма на железнодорожном транспорте. Гигиена и санитария. 2001. № 6. С. 33-37.

ДЛЯ ЦИТУВАННЯ:
машиністи електропоїздів метрополітену, шкідливі умови праці, патологічні процеси.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.