На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (94), 2020


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (80)   -   2016   -   Сторінки: 63-68
Гігієнічна оцінка виробничих чинників як основ управління ризиками у роботі операторів з одержання нанопорошків нітриду титану, дисиліциду хрому і діоксиду цирконію
Яворовський О.П.1, Солоха Н.В.1, Веремей М.І.1, Карлова О.О.1, Бобир В.В.1, Чоботар А.П.1
1 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ

УДК: 613.6:[546.3-022.513.3:62-492.2].002.2

РЕФЕРАТ:
У статті представлені дані власних експериментальних і клінічних досліджень з виявлення впливу наночастинок і наноматеріалів на організм операторів, що працюють за наноустановками.

Мета: вивчення гігієнічних умов праці, стану здоров'я операторів і токсикологічних властивостей нових наноматеріалів для запобігання їх можливого негативного впливу на людину.

Матеріали та методи. Гігієнічна оцінка фізичних факторів (пилу нанопорошків, шуму, мікроклімату) на робочих місцях операторів. Токсикологічна оцінка: встановлення середньосмертельной дози на білих мишах і щурах при внутрішньом'язовому їх введенні, вплив нанопорошків на слизову оболонку ока і шкіру кролика, а також інтратрахеально введення нанопорошків нітриду титану щурам для виявлення можливого фіброгенної дії. Клінічне обстеження: визначення активності ферментів АЛТ, АСТ, загального білірубіну, холестерину, глюкози в крові оператора. Ультразвукове дослідження структурних змін печінки методом УЗД, також вивчався вплив наночастинок на імунну систему за допомогою імуноферментного методу (ELISA).
Результати. Встановлено, що робота операторів пов'язана з впливом фізичних факторів виробничого середовища: пилу, шуму, температури, вологості, інфрачервоного випромінювання. Провідним є вміст наночастинок в повітрі робочої зони. При введенні нанопорошків в шлунок мишам в дозах 5000, 10000 і 15000 мг/кг загибелі не було, при внесенні в очі кролика – відмічено слабку подразливу дію. Одноразове інтратрахеальне введення ультрамікроскопічного порошку нітриду титану щурам через рік призводить до потовщення міжальвеолярних перегородок, морфологічними ознаками розвитку бронхіту на сьому добу після введення і повільно прогресуючого формування пневмофіброза.
Клінічна оцінка стану гепатобіліарної системи показала підвищення АлАТ, АсАТ, які поєднувалися зі змінами показників ліпідного обміну (гіперхолестеринемією) і вуглеводного обміну (гіперглікемією). Тривала дія нанопорошків тугоплавких безкисневих сполук металів викликає розвиток системної аутоімунної відповіді за участю цитокінів і є патогенетичним фактором у виникненні і розвитку структурних судинних змін, а також токсичних порушень травної системи.

Висновки. Отримані дані використані для оздоровлення умов праці операторів, зайнятих синтезом наночастинок безкисневих сполук металів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
нанопорошки, нітрид титану, дисиліцид хрому. діоксид цирконію, гепатобіліарна, імунна системи
ЛІТЕРАТУРА:
1. Пат. 51986 Україна. МПК (2009) C01G 25/00. Спосіб одержання нанокристалічного порошку діоксиду цирконію моноклинної модифікації / О.В. Шевченко, В.В. Лашнева, О.В. Дудник, О.К. Рубан, М.І. Філіпов; заявник Ін-т проблем матеріалознавства НАН України. - U201001160 ; опубл. 10.08.2010. – Бюл. – 2010. – № 15.
2. Методичні підходи до гігієнічного контролю за вмістом наночастинок у повітрі робочої зони при отриманні силіцидів металів методом високоенергетичної механоактивації / О.П. Яворовський, В.П. Широбоков, М.І. Веремей та ін. // Журнал Національної академії медичних наук України. — 2012. — № 1. — С. 126-130.
3. Лабораторные методы исследования в клинике. Справочник / под ред. В.В. Меньшикова. – М. : Медицина, 1987. – 125 с.
4. Митьков В.В. Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая диагностика / В.В. Митьков. – М. : Видар-М, 2005. – 720 с.
5. Солоха Н.В. Структурне підґрунтя патогенної дії ультрамікроскопічних часток нітриду титану на дихальну систему / Н.В. Солоха, Н.А. Колесова // Довкілля та здоров’я. – 2016. - № 1 (77). – С. 18-21.
6. Функціональна активність мононуклеарних клітин крови за продукцією цитокінів під дією нанокомпозитних матеріалів в умовах in vitro / Н.В. Солоха, О.П. Яворовський, О.О. Карлова та ін. // Імунологія та алергологія : наука і практика. – 2015. - № 2. – С. 94-98.
7. Бошицкая Н.В. Взаимодействие порошков тугоплавких нитридов с биохимическими средами и прогнозирование их токсического действия : дисс. канд. мед. наук. – К., 2001. – С. 37-38, 134-135.
8. Лазарев Н.В. Вредные вещества в промышленности. Т. 3. - К. : Химия, 1977. - С. 471, 486, 468.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2020. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.