На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (103), 2022


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 2 (82)   -   2017   -   Сторінки: 50-55
Динаміка фізичного розвитку 6-річних дітей м. Львова
Федоренко В.І.1, Кіцула Л.М.1
1 Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

УДК: 613.954 616-071.3-053.4(477.83)

РЕФЕРАТ:
Мета роботи: вивчити закономірності динаміки фізичного розвитку дітей 6-річного віку м.Львова за 1969-2015 роки за антропометричними параметрами і оцінити фізичний розвиток дітей на сучасному етапі.

Матеріали і методи досліджень. Підставою для аналізу динаміки фізичного розвитку дітей послужили результати антропометричних вимірювань 1969-1971, 1992-1993, 1995-
1996 року, 2003-2005, 2014-2015 років. Для оцінки фізичного розвитку дітей, обстежених в 2014-2015 роках, розраховували індекс маси тіла, індекс Пинье, пропорційність грудної клітини, антропометричні показники дітей порівнювали з гігієнічними нормативами 2013 року. Статистичний аналіз проведено методом найменших квадратів з визначенням достовірності результатів по t-критерієм Стьюдента.

Результати. Встановлено, що динаміка фізичного розвитку 6-річних дітей м.Львова за період від тисячі дев'ятсот шістьдесят дев'ять до 2015 року характеризувалася процесами деселераціі і акселерації темпів зростання антропометричних показників. Найбільш низькі значення зростання і маси тіла дітей спостерігалися з 1992 по 1996 рік, що ймовірно пов'язано з нераціональним харчуванням і надходженням в організм забруднювачів навколишнього середовища і харчових продуктів, зокрема важких металів. Найбільш високі антропометричні показники відзначалися в 2014-2015 роках. Значення індексу маси тіла вказують на гармонійний розвиток 59,0% дівчаток і 55,3% хлопчиків. Індекс Пинье характеризує доліхоморфний тип статури у 96,9% дівчаток і 85,9% хлопчиків, вузька грудна клітка - у 79,7% дівчаток і 76,3% хлопчиків на тлі збільшення зростання свідчить про процеси граціалізаціі. У порівнянні з "Критеріями оцінки фізичного розвитку дітей України" (2013) львівські 6-річні хлопчики і дівчатка вище, мають велику окружність грудної клітини, а хлопчики - і масу тіла в порівнянні з їх однолітками, що вказує на доцільність розробки регіональних критеріїв фізичного розвитку .

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
фізичний розвиток, динаміка, маса тіла, ріст, діти 6-ти років, антропометричні індекси.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Кучма В.Р. Теория и практи- ка гигиены детей и подростков на рубеже тысячелетий. М. : изд-во Научного центра здо- ровья детей РАМН, 2001. 376 с.
2. Полька Н.С., Джуринсь- ка С.М., Яцковська Н.Я., Платонова А.Г. Сучасні тенден- ції фізичного розвитку міських дітей. Гігієна населених місць : зб. наук. пр. К., 2009. Вип. 53. С. 299-303.
3. Полька Н.С., Платонова А.Г. До питання оцінки фізичного розвитку школярів за стандар- тами ВООЗ. Довкілля та здо- ров’я. 2012. № 1. С. 48-52.
4. Федоренко В.І., Штаб- ський Б.М., Кіцула Л.М. Стан фізичного розвитку дітей до- шкільного віку м. Львова та Львівської області (динаміка змін за 25 років). Вісник Вінницького державного медичного університету. 2003. № 2/2. С. 814-815.
5. Жигалина А.Х., Снигур О.Н., Василенко А.С. и др. Таблицы для оценки физического разви- тия детей в возрасте от 1 года до 7 лет по материалам иссле- дования детей, воспитывав- шихся в яслях-садах г. Львова в 1969-1971 гг. Методические рекомендации для врачей- педиатров западных областей УССР). Львов, 1973. 26 с.
6. Штабський Б., Медчук І., Федоренко В. та ін. Стандарти фізичного розвитку дітей до- шкільного віку: метод. рек. Львів, 1995. 16 с.
7. Штабський Б.М., Федо- ренко В.І., Кіцула Л.М., Павлів Р.І., Савченко Г.І. Стандарти фізичного розвитку дітей дошкільного віку м. Львова (19951996). Фізичний розвиток дітей дошкільного віку м. Львова та сільської місцево- сті Львівської області. Фізичний розвиток дітей різних регіонів України. Вип. 2. Міські дошкіль- ники / за заг. ред. Бариляк І.Р., Полька Н.С., Єременко Г.М. Київ, 2003. С. 136-148.
8. Москвяк Н.В. Гігієнічна оцінка формування адаптації школярів молодших класів за умов навчання у загально- освітньому закладі на сучасно- му етапі: автореф. дис. канд. мед. наук : спец. 14.02.01 "Гігієна та професійна патоло- гія". Київ, 2011. 20 с.
9. Гігієнічний норматив „Критерії оцінки фізичного роз- витку дітей шкільного віку”. Наказ МОЗ України № 802 від 13.09.2013 р.
10. Федоренко В.І., Кіцула Л.М. Якість харчування і фізичний розвиток дітей. Актуальні питання фізіології, патології та організації медичного забезпе- чення дітей шкільного віку та підлітків: матер. науково-практ. конф. Харків, 2013. С. 140-142.
11. Грачова Т.І. Особливості фізичного розвитку дитячого населення на сучасному етапі (на прикладі м. Чернівці) : авто- реф. дис. канд. мед. наук. Київ, 2003. 20 с.
12. Івахно О.П. Соціально- гігієнічний моніторинг здоров’я дитячого населення України у дошкільному віці. Гігієна насе- лених місць : зб. наук. пр. Київ, 2007. Вип. 50. С. 296-299.
13. Платонова А.Г. Методика скрининг-оценки физического развития детей по индексу Кетле. Гігієна населених місць : зб. наук. пр. Київ, 2012. Вип. 60. С. 356-362.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.