На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (103), 2022


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 2 (82)   -   2017   -   Сторінки: 17-22
Оцінка канцерогенного ризику для населення промислових міст України
Черниченко І.О.1, Литвиченко О.М.1, Соверткова Л.С,.1, Цимбалюк С.М.2
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"
2 Київський міський ендокринологічний центр МОЗ України

УДК: 616.006:614.7:615.277.4

РЕФЕРАТ:
Метою роботи була порівняльна оцінка ролі забруднення канцерогенними сполуками атмосферного повітря ряду промислових горо дов України в розвитку онкологічних захворювань населення.
Матеріали і методи досліджень. Дослід вання проведені в 3-х містах України з різними рівнями промислового розвитку - Києві, Черкасах, Кременчуці. В атмосферному повітрі досліджували 8 канцерогенних сполук: бенз / а / пірен, летючі N-нітрозаміни (N-нітрозодіметіламін і N-нітрозодіетіламін), формальдегід і важкі метали (кадмій, нікель, свинець, хром VI). Для оцінки небезпеки впливу цих речовин і їх внеску у формування онкологічної захворюваності населення міст використовували методологію оцінки ризику.
Інформаційну базу даних формували за допомогою комп'ютерної програми Microsoft Excel і пакета прикладних програм.
Результати та їх обговорення. Аналіз даних моніторингу повітряного середовища міст (за майже 20-річний період) показав стабільне її забруднення досліджуваними речовинами і варіабельність. Оцінка якості повітря міст за сумоарним забрудненням показала, що за досліджуваний період вони незначно перевищує допустимий рівень сумарного забруднення цими сполуками.
У той же час індекси небезпеки (неканцерогенними ризик) свідчать, що навіть таке перевищення становить загрозу для здоров'я населення. За величиною цих показників виділено ряд сполук, які здійснюють найбільш негативний вплив.
Встановлено, що сумарний канцерогенний ризик впливу цих речовин на населення міст, відповідно до класифікації US EPA, оцінюється як високий (> 10-3).
Розрахований на цій основі популяційний ризик показав, що вплив цих 8 канцерогенів може зумовити появу 2-3 нових випадків раку щорічно.
Висновки. Результати багаторічних моніторінгових досліджень показали стабільне забруднення атмосфери ряду міст України канцерогенними сполуками (8 речовин). Розраховано неканцерогенний ризик виявленого забруднення. За величиною цього показника виділено ряд сполук, які найбільш негативно впливають на здоров’я населення досліджуваних міст.
Сумарний канцерогенний ризик забрудненого цими речовинами атмосферного повітря міст класифікується як високий, обумовлює поява 2-3 нових випадків онкологічних захворювань щорічно.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
канцерогени, атмосферне повітря, канцерогенний ризик, неканцерогенний ризик, онкологічна захворюваність
ЛІТЕРАТУРА:
1. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Available at: https://www.cancer-environnement.fr/Portals/0/Documents%20PDF/Rapport/OMS-WHO/IARC/2008_mono97_IARC.pdf
2. 1.Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря: метод. рек. МР 2.2.12-142-2007. Київ : МОЗ України, 2007. 28 с.
3. Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць від забруднен- ня хімічними і біологічними речовинами : ДСП-201-97. Київ : МОЗ України, 1997. 57 с.
4. Малоног К.П., Литвиченко О.М., Бондаренко Ю.Г. Вивчення впливу забруднювачів атмо- сферного повітря на стан здо- ров’я населення. Гігієна населе- них місць: зб. наук. праць. Київ, 2006. Вип. 47. С. 58-63.
5. Черниченко І.О., Литвичен- ко О.М., Цимбалюк С.М., Шва- гер О.В., Соверткова Л.С., Бален- ко Н.В. Хімічні канцерогени ат- мосферного повітря : вплив на захворюваність населення на рак щитоподібної залози. Гігієна населених місць: зб. наук. праць. Київ, 2015 . Вип. 66. С. 104-110.
6. Supplementary Guidance for Conducting Health Risk Assessment of Chemical Mixtures. Washington, 2000 : 194 p.
7. Населення міст України. Режим доступу: http://ukrmap.org.ua/Naselenie_ukr.htm
8. Національний канцер-реєстр. Режим доступу: http://www.ncru.inf.ua
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.