На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (103), 2022


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 2 (82)   -   2017   -   Сторінки: 26-30
Вплив сміттєзвалищ на довкілля та умови проживання населення
Тетеньова ОІ.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

УДК: 614.777: 628

РЕФЕРАТ:
Мета роботи: визначити вплив звалищ ТПВ (на прикладі cвалкі ТПВ Києво-Святошинського ВУЖКГ, розташованої в с. Крюківщина) на навколишнє середовище і здоров'я населення прилеглих населених місць.
Матеріали та методи. Матеріалами досліджень служили результати аналізів проб атмосферного повітря, ґрунту, води централізованого питного водопостачання, шахтних колодязів, поверхневих вод. Дослідження проводили за стандартизованими методиками. Аналіз даних захворюваності населення за даними статистичної звітності проводився в 4-х населених пунктах за 2012- 2015 роки. Для незалежної оцінки стану здоров'я мешканців територій, прилеглих до звалища ТПВ, була розроблена анкета, проведено опитування населення (89 анкет).
Результати. В Україні 95% ТПВ захоронюються на сміттєзвалищах і тільки невеликий відсоток - на інженерних спорудах - полігонах. На прикладі звалища ТПВ Києво-Святошинського ВУЖКГ, розташованої в с. Крюківщина, показано, що звалища технічно не облаштовані, розміщені і експлуатуються з порушенням вимог санітарного законодавства. Звалища є основним чинником забруднення підземних і поверхневих вод, грунтів, атмосферного повітря в районі їх розташування. Зона впливу на атмосферне повітря виходить за межі нормативної санітарно-захисної зони (500 м). Виявлено істотне точкове забруднення грунту сполуками важких металів на відстані більше 100 м від тіла звалища.
Головним негативним фактором впливу на навколишнє середовище звалищ є фільтрат. Пріоритетними забруднюючими речовинами фільтрату звалища є органічні речовини, що важко піддаються біологічної деструкції (за показниками ГПК, БСК5), аміак, солевміст, хлориди, важкі метали. Зона впливу на поверхневі і підземні води, які використовуються для господарс-питних потреб, досягає декількох кілометрів.
Негативний вплив звалищ на навколишнє середовище істотно впливає на умови проживання населення, включаючи показники здоров'я. Рівень захворюваності населення серцево-судинними захворюваннями та хворобами органів дихання в селах, прилеглих до звалища ТПВ, істотно перевищує аналогічні середньообласний показники. При цьому спостерігається чітка тенденція збільшення показників захворюваності при зменшенні відстані від населеного пункту до звалища.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
тверді побутові відходи, сміттєзвалище, показники якості, вплив на довкілля, захворюваність
ЛІТЕРАТУРА:
1. Полігони твердих побуто- вих відходів. Основи проекту- вання: ДБН В.2.4-2-2005. Режим доступу : htp://aer.net.ua/public/files/OS BB/zakonodavctvo/DBN/DBN% 20V.2.pdf
2. Матвеев Ю.Б., Пух- нюк А.Ю. Полигоны бытовых отходов: ситуация и перспек- тивы. Твердые бытовые отхо- ды. 2013. № 6. С. 37-42.
3. Foday Pinka Sankoh, Xiangbin Yan, Quangyen Tran. Environmental and Health Impact of Solid Waste Disposal in Developing Cities: A Case Study of Granville Brook Dump- site, Freetown, Sierra Leone. Journal of Environmental Pro- tection. 2013. № 4. P. 665-670. https://doi.org/10.4236/jep.2013.47076
4. Вамболь С.О., Вам- боль В.В., Колосков В.Ю., Деркач Ю.Ф. Прогнозування рівня безпеки несанкціонова- ного сміттєзвалища з викори- станням імітаційного моделю- вання. Екологічна безпека. 2016. № 2. С. 51-58.
5. Бородай Г.И. Пособие по мониторингу полигонов твер- дых бытовых отходов. Донецк : Тасис, 2004. 293 с.
6. Баадер В., Доне Е. Биогаз: теория и практика. Москва : Колос, 1982. 84 с.
7. Архипова Г.І., Галушка Ю.О. Вплив звалищ побутових від- ходів на здоров’я людей. Віс- ник НАУ. 2009. № 3. С. 217-219.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.