На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (98), 2021


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 1 (98)   -   БЕРЕЗЕНЬ, 2021   -   Сторінки: 71-79
Наукова спадщина доктора Генріха Мосінга (до 110 річниці з дня народження)
Кузмінов Б.П.1, Сагайдаковський М.М.1, Смольницька В. Л.1
1 Науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни ЛНМУ ім. Данила Галицького

УДК: 61 (092) : 579.88

АНОТАЦІЯ:
На підставі аналізу наукових робіт та архівно-документальних матеріалів авторами досліджується історія наукового доробку видатного епідеміолога ХХ століття Г.С. Мосінга. У роботах вченого представлено вивчення етіології, патогенезу, клініки та лікування висипного епідемічного тифу, розроблено дієву систему протиепідемічних заходів, націлених на повну ліквідацію цього захворювання.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
Мосінг Г.С., висипний тиф, етіологія, клініка, лікування, система протиепідемічних заходів.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Zinsser H. Rats, lice and history. London : George Routledge & Sons Ltd, 1935. Р. 301. DOI : https://doi.org/10.1097/00000446-193506000-00044
2. Лукин Е.П. К 100-летию открытия возбудителя эпидемического сыпного тифа – Rickettsia Prowazekii» (H. DA ROCHA LIMA, 1916). Вернется ли сыпной тиф в Россию и Европу. Журнал инфектологии. 2015. Т. 7, № 3. C. 5 -21.
3. Chzanowski B., Mosing H. Sur l’emploi des rickettssia des crottes des poux pour la vaccination contre le typhus exanthйmatiǫue. Archives de l’Institut Pasteur de Tunis. 1933. T. XXII. S. 346–349.
4. Mosing H. Rickettsiaemia Weigli. Polska Gazeta Lekarska. 1935. R. XIV. nr 1. S. 8–11.
5. Mosing H. Badania nad epidemi№ wywoіan№ przez nowy typ Rickettsii: «Rickettsia Weigli». Medycyna doњwiadczalna i spoleczna. 1936. T. XXI. z. 3–4. S. 218–251.
6. Mosing H. Une nouvelle infection a Rickettsia. Rickettsia Weigli nov. spec. Archives de l’Institut Pasteur de Tunis. 1936. T. XXV. f. 3–4. P. 373–387.
7. Mosing H. Recherches йpidemiologiques sur le typhus exanthйmatique en Pologne. Bulletin Mensuel de l’Office International d’Hygiйne Publique. 1937. T. XXIX. P. 708–714.
8. Mosing H. Badania epidemiologiczne i serologiczne nad durem plamistym. Medycyna Doњwiadczalna i Spoleczna. 1937. T. XXII, z. 5–6. S. 393–425.
9. Mosing H. Badania epidemiolgiczne i doњwiadezalne nad tyfusem plamistym: [referat]. Pamiкtnik XV. Zjazdu Lekarzy i Przyrodnikуw Polskich we Lwowie 4–7 VII, 1939. S. 428–429.
10. Mosing H., Radlo P. Le typhus йxanthйmatique en Pologne. Bulletin mensuel de l’Office International d’Hygiene Publique. 1938. T. XXX. f. 8. P. 1716.
11. Mosing H. La vacctination contre le typhus et autres fievres exanthematiques par virus. Acta Conventus Tertii de Tropicis Morbis. Amsterdam, 1938.
12. Mosing H. Neuere Ergebnisse der Fьnftage Fieber Forsehung (Disputatio ref.). Acta Conventus Tertii de Tropicis Morbis. Amsterdam, 1938. Т. 1. P. 575.
13. Mosing H. Badania epidemiolgiczne nad tyfusem plamistym. Medycyna doswiadczalna i spoteczna. 1938. T. XXIII. P. 5–6.
14. Mosing H. Zagadnienie duru plamistego w Polsce w chwili obecnej. Praca i opieka spoteczna. 1938. R. XVIII z. 2. S. 181–187.
15. Mosing H., Radlo P. Epidemiolgia duru osutkowegoю. Zdrowie Publiczne. 1938. Rok LIII, № 7. S. 637–682.
16. Mosing H., Radlo P. Epidemiolgia duru osutkowego. Zdrowie Publiczne. 1938. Rok LIII, №8. S. 743–769.
17. Mosing H. Szkoіa i dziecko w epidemiologii duru osutkowego і jego zwalczaniе. Pediatria Polska. 1938. Т. XVII, № 5. S. 294–298.
18. Mosing H. Z epidemiologii duru plamistego. Lekarz wojskowy. 1939. T. XXXIII. S. 305–317.
19. Мосинг Г. С. Заболевания сыпным тифом у привитых : доклад на конф. по риккетсиозам, декабрь 1945 г., г. Москва. Врачебное дело. 1948. № 4. С. 285.
20. Mosing H. Tyfus plamisty u osуb szczepionych. Sprawozdania z czynnoњci i posiedzeс Polskiej Akademii Umiejкtnoњci. 1946. Т. XLVII, № 9. S. 334–336.
21. Mosing H. Metody oceny wartoњci szczepionki przeciw tyfusowi plamistemu. Sprawozdania z Сzynnoњci i Posiedzeс Polskiej Akademii Umiejкtnoњci. 1946. Т. XLVII, № 9. S. 336.
22. Weigl R., Mosing H. Uodpornienie czіowieka przeciw durowi osutkowemu wedіug kombinowanej metody Weigla. Po wakcynacji szczepionk№ Weigla, nastкpowe zakaїenie zarazkiem їywym. Sprawozdania z Czynnoњci i Posiedzeс Polskiej Akademii Umiejкtnoњci. 1946. Т. XLVII, № 6. S. 223–226.
23. Мосинг Г. С. Методы определения антигенных свойств cыпнотифозной вакцины. Журнал микробиологии, эпидемиологии, инфектологии. 1946. № 5. С. 64–68.
24. Mosing H. Methods of evaluation of typhus vaccine potency. Texas Reports on Biology and Medicine. 1947. Vol. 5. № 2. Р. 173–176.
25. Мосинг Г.С. Исследование над действием ДДТ на вшей : материалы Львовского ИЭМГ. [Машинопись]. Львов, 1947. 40 с.
26. Мосинг Г. С. Исследование по этиологии и эпидемиологии окопной лихорадки (febris quintana). Материалы доклада V Украинского съезда гигиенистов, эпидемиологов, микробиологов и инфекционистов, Киев, 30 сентября – 6 октября, 1948 г. : тезисы докладов. К., 1948. С. 165–166.
27. Мосинг Г.С. Эпидемиология сыпного тифа. Итоги 20-летних исследований. Журнал микробиологии, эпидемиологии, инфектологии. 1952. № 2. С. 44–56.
28. Мосинг Г. С. Пятидневная (траншейная или волынская лихорадка и пароксизмальный риккетсиоз : дисс. … д-ра мед. наук: [машинопись на правах рукописи в 3 частях]. Львовский институт эпидемиологии, микробиологии и гигиены. Львов, 1954. 476 с. Приложение : ХХІІ [Табл. набл.].
29. Мосинг Г. С. Некоторые вопросы эпидемиологии сыпного тифа. Вопросы вирусологии. 1956. № 4. С. 3–9.
30. Мосинг Г. С. Значение реакции агглютинации с риккетсиями Провачека в изучении сыпнотифозных заболеваний. Конференция по диагностике сыпного тифа, Львов 22–24 июня 1955 г.: тезисы докладов. Львовский НИИ эпидемиологии и гигиены. Львов, 1955. С. 3–4.
31. Мосинг Г.С., Серков С.Г, Синяк К.М. Значение реакции агглютинации риккетсий Провачека при эпидемиологических исследованиях и поисках источников инфекции при заболеваниях сыпным тифом. Конференция по диагностике сыпного тифа, Львов, 22–24 июня 1955 г.: тезисы докладов. Львовский НИИ эпидемиологии и гигиены. Львов, 1955. С. 19–20.
32. Мосинг Г.С., Чертоганова И.С. Реакция Вейля-Феликса и реакция агглютинации риккетсий Провачека при несыпнотифозных и неясных заболеваниях. Конференция по диагностике сыпного тифа, Львов, 22–24 июня 1955 г.: тезисы докладов. Львовский НИИ эпидемиологии и гигиены. Львов, 1955. C. 15–16.
33. Компанцев Н. Ф., Мосинг Г. С. Анализ заболеваемости сыпным тифом по УССР в 1957 г. и мероприятия по дальнейшему снижению заболеваемости. Оперативное совещание по сыпному тифу и риккетсиозам (Львов, 28–31 мая 1958 г.) : тезисы докладов. Львовский институт эпидемиологии, микробиологии и гигиены. Львов, 1958. С. 3–4.
34. Мосинг Г. С. Вопросы эпидемиологии сыпного тифа. Оперативное совещание по сыпному тифу и риккетсиозам, Львов, 28–31 мая 1958 г.: тезисы докладов. МЗ УССР, Львовский институт эпидемиологии, микробиологии и гигиены. Львов. 1958. С. 20–21.
35. Мосинг Г. С. Значение реакции агглютинации риккетсий Провачека в изучении сыпнотифозных заболеваний. Оперативное совещание по сыпному тифу и риккетсиозам, Львов, 28–31 мая 1958 г.: тезисы докладов. Львовский институт эпидемиологии, микробиологии и гигиены. Львов, 1958. С. 14–16.
36. Мосінг Г. С. Питання ліквідації висипнотифозних захворювань. VІ з’їзд гігієністів, епідеміологів та інфекціоністів Української РСР: тези доповідей. Наукове товариство гігієністів і Наукове товариство епідеміологів, мікробіологів та інфекціоністів УРСР. Київ, 1959. С. 193.
37. Mosing H. Du role du pou dens l’йtude du typhus exanthйmatique. Resultata de recherches sur l’йpidйmiologie de cette infection. Archives de l’institut Pasteur de Tunis. 1960. № 37. P. 135–158.
38. Мосинг Г. С. Ликвидация эпидемиологического сыпного тифа в УССР. ІХ Международный конгресс по микробиологии, Москва, 24–30 июля 1966 г.: тезисы докладов. М. : Медицина, 1966. С. 718.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2021. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.