На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (110), 2024


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (105)   -   Грудень, 2022   -   Сторінки: 4-13
Трудовий потенціал регіонів України: медико-демографічний, соціально-економічний, освітньо-кваліфікаційний аспекти
Прокопенко Н.О.1
1 ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», Київ

АНОТАЦІЯ:
У статті обґрунтовуються головні проблеми, що впливають на стан та розвиток трудового потенціалу регіонів України та держави загалом: демографічні, психофізіологічні, соціальні, економічні, освітні. Висвітлено теоретико-методологічні аспекти та еволюцію підходів до вивчення сутності й оцінки трудового потенціалу регіону. Запропоновано авторський підхід до трактування структури трудового потенціалу регіону з обґрунтуванням його кількісних та якісних характеристик, розроблено методичний інструментарій для оцінки стану трудового потенціалу регіону. Методику апробовано на офіційних статистичних даних щодо регіонів України за 2019 рік. На підставі отриманих інтегральних характеристик проведено угруповання регіонів України з урахуванням якісних та кількісних складових трудового потенціалу. Результати дослідження можна використовувати під час реалізації регіональної політики.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
трудовий потенціал регіону, характеристики трудового потенціалу, комбінований підхід, комплексна оцінка, державна регіональна політика
ЛІТЕРАТУРА:
1. Isard W. Methods of Regional Analysis: An Introduction to Regional Science. New York : John Wiley and Sons, 1960. 784 p. DOI: https://doi.org/10.7551/mitpress/6389.001.0001
2. Fujita M., Krugman P., Venables A. The Spatial Economy: Cities, Regions and International Trade. Cambridge : MIT Press, 1999. 382 p.
3. Прокопенко Н.А. Инвестирование в человеческий капитал как фактор развития инновационной экономики в Украине. Трансфер технологій та інновації: інноваційний розвиток та модернізація економіки. К. : Держінформнаука України, 2012. С. 271-274.
4. Огієнко М.М. Система показників оцінювання людського потенціалу: регіональний аспект. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 4. С. 72-76.
5. Bordean O.N., Sonea A. Student satisfaction and perceived skills: any link to employability? Entrepreneurship and Sustainability Issues. 2018. Vol. 6. № 1. P. 356-370. URL: https://doi.org/10.9770/jesi.2018.6.1(22). DOI: https://doi.org/10.9770/jesi.2018.6.1(22)
6. Kjellstrom T., Kovats R.S., Lloyd S.J., Holt T., Tol R.S. The direct impact of climate change on regional labor productivity. Archives of Environmental & Occupational Health. 2009. Vol. 64. № 4. P. 217-227. DOI: https://doi.org/10.1080/19338240903352776
7. Шаульская Л. Комплексная оценка трудового потенциала региона (на примере Донецкой области). Региональная экономика. 2005. № 3. С. 93-104.
8. Герасимчук З.В., Ковальська Л.Л. Конкурентоспроможність регіону: теорія, методологія, практика: монографія. Луцьк : Надстир’я, 2008. 248 с.
9. Пивовар П.В. Методичні підходи до оцінки людського капіталу сільських територій. Агросвіт. 2022. № 5-6. С. 24-32. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6792.2022.5-6.24
10. Атаева Е.А. Тенденции развития и эффективности использования трудового потенциала в Донецком регионе. Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. К. : КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, 2014. С. 136-143.
11. Crépon B., Duflo E., Gurgand M., Rathelot R., Zamora P. Do Labor Market Policies have Displacement Effects? Evidence from a Clustered Randomized Experiment. The Quarterly Journal of Economics. 2013. Vol. 128. № 2. 531-580. DOI: https://doi.org/10.1093/qje/qjt001
12. Khrapova E., Kalinina N., Shlyapina Y., Gazizova D. Methodical Approaches to Determining the Labor Potential Quantity and Management. Advances in Social Science, Education and Humanities Research. 2019. P. 348-354. DOI: https://doi.org/10.2991/assehr.k.200113.201
13. Shevyakin A.S. Methodological Approaches for Prediction of the Level of Provision of Regional Economy by Labor Resources. Advances in Economics, Business and Management Research. 2020. Vol. 128. P. 1828-1832. DOI: https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200312.254
14. Ганіч Л.В. Дослідження поняття «Трудовий потенціал» в умовах ринкової економіки. Соціально-трудові відносини: теорія і практика : зб. наук. праць. К. : КНЕУ, 2013. С. 86-91.
15. Hanushek E.A., Woessmann L. The role of cognitive skills in economic development. Journal of Economic Literature. 2008. Vol. 46. № 3. P. 607-68. DOI: https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200312.254
16. Quintini G. Skills at Work : How Skills and their Use Matter in the Labour Market. OECD Social, Employment and Migration Working Papers. OECD Publishing. 2014. Vol. 158. DOI: https://doi.org/10.1787/5jz44fdfjm7j-en
17. Rossoshanskaya E.A. Agent-based models in labor potential reproduction management at municipal level: application possibilities and perspectives. Public administration. Electronic bulletin. 2019. Vol. 73. P. 249-266.
18. Lubsanova N., Mikheeva A. Comparative assessment of the potential of the regions of the zone of influence of the Great Silk and Tea Road. WSEAS Transactions on business and economics. 2020. Vol. 17. P. 638-645. DOI: https://doi.org/10.37394/23207.2020.17.61
19. Simonova M., Kolesnikov S., Karakova T. Assessment of labor potential on the regional level by the index method. MATEC Web of Conferences. 2017. Vol. 170. P. 01069. DOI: https://doi.org/10.1051/matecconf/201817001069
20. Державна служба статистики України. Статистична інформація. URL : http://www.ukrstat.gov.ua
21. Населення України за 2019 рік. Демографічний щорічник. Державна служба статистики України. Київ, 2020. 181 с. URL : https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/10/zb_nas_2019.pdf
22. Природний рух населення України за 2019 рік. Статистичний збірник. Державна служба статистики України. Київ, 2020. 148 с. URL : https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/06/zb_prn_2019.pdf
23. Праця в Україні у 2019 році. Статистичний збірник. Державна служба статистики України. Київ : Август Трейд, 2020. 267 с. URL : https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/08/zb_Pracia2019.pdf
24. Наукова та інноваційна діяльність України за 2019. Статистичний збірник. Державна служба статистики України. К. : Август Трейд ; 2020. 100 с. URL : https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/09/zb_nauka_2019.pdf
25. Прокопенко Н.А. Трудовой потенциал Украины: геронтологический аспект. Проблемы старения и долголетия. 2017. № 3-4. С. 318-329.
26. Прокопенко Н.А. Продолжение трудовой деятельности в пожилом возрасте: проблеми и пути решения. Довкілля та здоров’я. 2021. № 1. С. 49-60. DOI: https://doi.org/10.32402/dovkil2021.01.049
27. Cherep A.V. Problemy budowania wykwalifikowanego potencjalu ludzkiego. Zeszyty naukowe organizacja i zarzadzanie. Politechniki slaskiej. 2017. Z. 108. P. 75-84. URL : https://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8ea8d836-1e46-4582-8d09-fff1f761b914
28. Kawanishi Y. On Karo-Jisatsu (Suicide by Overwork): Why Do Japanese Workers Work Themselves to Death? International Journal of Mental Health. 2008. Vol. 37. № 1. P. 61-74.
29. Waters S. Suicide as Protest in the French Workplace. Modern & Contemporary France. 2015. Vol. 23. № 4. P. 491-510. DOI: https://doi.org/10.1080/09639489.2015.1036014
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.