На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (98), 2021


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 1 (98)   -   БЕРЕЗЕНЬ, 2021   -   Сторінки: 20-28
Методичні підходи до створення індексів для комплексної оцінки стану здоров'я населення та забезпеченості його медичною допомогою
Чорна В.В.1, e-mail: valentina.chorna65@gmail.com, Доценко В.М.2, Махнюк В.М.2, e-mail: 5593463@ukr.net, Могильний С.М.2, e-mail: smogil@ukr.net, Очеретяна Г. В.2, e-mail: ana611@ukr.net
1 Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова, Вінниця, Україна
2 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

УДК: 614.2(477):004.415.533(045)

РЕФЕРАТ:
Мета роботи: розробка та апробація розрахунку індексу людського здоров'я (ІЛЗ) та індексу медичного забезпечення населення (ІМЗН) для комплексної оцінки стану здоров'я населення, які б оптимальним чином агрегували показники захворюваності, інвалідності та смертності населення.
Матеріали дослідження: статистичні дані МОЗ України за 2017 рік щодо захворюваності, інвалідності, смертності населення України та рівня забезпечення населення медичною допомогою, а саме - забезпеченість лікарями, середнім медичним персоналом та лікарняними ліжками, для визначення ІЛЗ та ІМЗН.
Результати. Розроблений раніше різними авторами індекс здоров'я не відповідає вимогам ВООЗ і до цього часу не знайшов свого застосування в практиці охорони здоров'я. Нами створено ІЛЗ за аналогією з методикою розрахунку індексу людського развитку (ІЛР). З розрахунків видно, що чим менший ІЛЗ, тим гіршим слід вважати рівень здоров'я населення, а чим він більший, тим кращим слід вважати рівень здоров'я. Розрахувавши середню величину індексу 0,603 та 0,117, отримали, що середні величини індексу лежать у межах 0,603±0,117, тобто, від 0,513 до 0,747. Величини нижче 0,513 вважаються низькими, а вище 0,747 – високими індексами людського здоров'я. Розподіл областей України за величиною ІЛР показав, що групу з гарним здоров'ям склали 4 області з середнім ІЛЗ, який дорівнює 0,800. Групу із задовільним здоров'ям склали 15 областей з середнімм ІЛЗ, який дорівнює 0,635, а в групу з незадовільним здоров'ям увійшли 3 області з середнмм ІЛЗ, який дорівнює 0,453. Середні групові величини індексу медичного забезпечення населення становили: в групі областей з гарним здоров'ям населення – 0,601, із задовільним здоров'ям – 0,513, з незадовільним здоров'ям – 0,562. Дисперсійний аналіз показав, що ці величини між собою суттєво не відрізняються (F=0,56; р>0,05). Тому всі групи населення областей з різним рівнем здоров'я мають, приблизно, однаковий рівень забезпечення медичною допомогою.
Висновки. Вышенаведені результати аналізу з використанням необхідних методів математичної статистики дають підґрунтя для ствердження, що запропоновані інтегральні індекси людського здоров'я та медичного забезпечення населення, які адекватно відображають реальність і простоту застосування, можна рекомендувати для використання в практику медичної статистики як на рівні МОЗ, так і на рівні ВООЗ. З їх допомогою можна порівнювати рівень здоров'я населення та його забезпечення медичною допомогою в розрізі окремих регіонів або країн.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
індекс людського здоров'я, медичне забезпечення, здоров'я населення
ЛІТЕРАТУРА:
1. Королев М.А. Статистический словарь. М. : Финансы и статистика, 1989. 621 с.
2. Лопатников Л.И. Краткий экономико-математический словарь. М. : Наука, 1979. 358 с.
3. Власенко, Н.І., Дучинський, Б.Н., Канаровська, Л.О. та інші (уклад). Словник термінів по первинній медико-санітарній допомозі населенню. За ред. В.В. Загороднього, Р.М. Макомели. К., 2000. 132 с.
4. Ціборовський О.М. Здоров’я населення і фактори ризику, що впливають на його стан, як об’єкт управління (огляд літератури). Україна. Здоров’я нації.2015. №2(34). С.13-19.
5. Бєлікова І.В., Костріков А.В. Показники здоров’я населення та сучасні погляди на методи їх розрахунку. Вісник ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». 2017. Том 17, № 1 (57). С.18-20.
6. Бєлікова І.В., Костріков А.В., Радченко Н.Р. Інформаційне забезпечення моніторингу стану здоров’я населення в сучасних умовах. Актуальні проблеми сучасної медицини. 2018. Том 18, №1(61). С. 9-13.
7. Голубчиков М.В., Орлова Н.М. Міжнародний досвід використання інтегральних показників для моніторингу та оцінки стану здоровя населення (лекція). Україна. Здоров’я нації. 2017. № 3(44). С. 89-94.
8. Ермаков С.П. Моделирование процессов воспроизводства здоровья населения (научный обзор). Москва : ВНИИМИ, 1983. 69 с.
9. Україна. Людський розвиток. Звіт. К. : ПРООН, 1974. 384 с.
10. Мерков А.М., Поляков Л.Е. Санитарная статистика (пособие для врачей). Ленинград : Медицина, 1974. 384 с.
11. Заболотько В. М., Кравчук Н. Г., Стешенко І. Є. та ін. (уклад.). Показники здоров'я населення та використання ресурсів охорони здоров'я в Україні за 2016-2017 роки / Центр мед. статистики МОЗ України. Київ : Поліум, 2018. 327 с.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2021. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.