На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (102), 2022


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 3 (100)   -   вересень, 2021   -   Сторінки: 56-63
До питання забезпечення безпечного лікарняного середовища
Яворовський О.П.1, Скалецький Ю.М.2, Брухно Р.П.1, Риган М.М.3, Зінченко Т.О.1, Таран Н.В.1
1 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
2 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"
3 Національний університет фізичного виховання і спорту України

УДК: 614.256.5-051:725.5

РЕФЕРАТ:
Мета. Ідентифікувати основні групи виробничих небезпек лікарняного середовища та визначити їхню роль у формуванні безпеки медичного персоналу у закладах охорони здоров’я (ЗОЗ).

Матеріали і методи. При проведенні дослідження використано бібліосемантичний, анкетно-опитувальний, гігієнічні та статистичні методи.

Результати досліджень. У ході своєї трудової діяльності медичні працівники зазнають ризику негативного впливу біологічних, психофізіологічних, хімічних, фізичних та соціальних шкідливих і небезпечних чинників. Провідними несприятливими виробничими чинниками у роботі медичного персоналу є біологічні та психофізіологічні.
Несприятливі виробничі чинники лікарняного середовища не впливають на медпрацівника ізольовано, а чинять комплексну, комбіновану або поєднану дію, а їхня пріоритетність варіює залежно від специфіки медичної спеціальності.
В умовах пандемії COVID-19 зростає ризик негативного впливу факторів виробничого середовища на працівників ЗОЗ. Зокрема збільшується, ризик зараження збудниками інфекційних захворювань, ростуть робоче навантаження, психоемоційна напруженість, тривалість використання засобів індивідуального захисту та частота контакту з дезінфікувальними розчинами, ймовірність насильства, переслідувань, стигматизації, дискримінації, пов’язаних з професійною приналежністю персоналу ЗОЗ.
Відсутність культури безпеки є одним з найважливіших механізмів запуску та реалізації небезпек лікарняного середовища і саме створення позитивної практики культури безпеки на робочому місці здатне значно знизити ризики реалізації потенційних небезпек, які є у ЗОЗ.

Висновки. Ідентифікація небезпек лікарняного середовища з формуванням комплексного розуміння їхнього значення для забезпечення безпеки медичного персоналу є актуальним завданням для сучасної медичної науки та дозволить обґрунтовано розробляти заходи спрямовані на забезпечення безпечного лікарняного середовища.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
безпечне лікарняне середовище, безпека медичного персоналу, небезпечні та шкідливі виробничі фактори
ЛІТЕРАТУРА:
1. Patient Safety. Making health care safer. Geneva : WHO, 2017. 20 р. URL: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/ 10665/255507/WHO-HIS-SDS-2017.11-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 19.07.2020).
2. Patient Safety Fact File. Geneva : WHO, 2019. 13 p. URL: https://www.who.int/features/factfiles/patient_safety/patient-safety-fact-file.pdf?ua=1 (дата звернення: 19.07.2020).
3. Безопасность пациентов. Водоснабжение, санитария и гигиена в учреждениях здравоохранения. Доклад генерального директора ВОЗ. 72-я сессия Всемирной Ассамблеи Здравоохранения А72/27. Пункт 12.5 предварительной повестки дня 25.03.2019 г. URL: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/328715/A72_27-ru.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 19.07.2020).
4. Глобальные действия по обеспечению безопасности пациентов. Доклад генерального директора. Женева : ВОЗ, 2019. URL: https://apps.who.int/ gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_26-en.pdf (дата звернення: 19.07.2020).
5. Яворовський О.П., Зенкіна В.І., Паустовський Ю.О. Гігієнічні особливості умов праці лікарів-хірургів багатопрофільної клінічної лікарні. Укр. журн. пробл. мед. праці. 2009. № 4 (20). C. 16-22. DOI : https://doi.org/10.33573/ujoh2009.04.016
6. Employer-reported workplace injuries and illnesses-2018. Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor, Survey of Occupational Injuries and Illnesses. 2019. URL : https://www.bls.gov/news.release/pdf/osh.pdf (дата звернення: 19.07.2020).
7. Яворовський О.П., Брухно Р.П., Брухно О.М. Збудники інфекційних захворювань як шкідливі та небезпечні фактори умов праці медичних працівників. Актуальні проблеми профілактичної медицини : зб. наук. праць. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. Львів, 2020. Вип. 20. С. 3-15. URL: http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/2046
8. Антомонов М.Ю. Математическая обработка и анализ медико-биологических данных. 2-е изд. Киев : Мединформ, 2018. 579 с.
9. Москаленко В.Ф. Біостатистика. К. : Книга-плюс, 2009. 184 с.
10. Яворовський О.П., Скалецький Ю.М., Брухно Р.П. Метод анкетування як інструмент оцінки умов праці медичного персоналу та управління ризиками у надзвичайних ситуаціях медико-біологічного характеру (на прикладі подолання пандемії COVID-19). К., 2020. 4 с. (Укрмедпатентінформ / Інформаційний лист № 145-2020). URL: http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/2118
11. Сердюк А.М., Яворовський О.П., Скалецький Ю.М. та ін. Виробничий травматизм у медичній галузі: стан і тенденції. Журнал Національної академії медичних наук України. 2017. № 3-4. С. 47-54.
12. Яворовський О.П., Скалецький Ю.М., Риган М.М. та ін. Аналіз причин виробничого травматизму у медичній сфері як підґрунтя для його попередження. Український журнал військової медицини. 2020. № 1 (2). С. 24-34. DOI : https://doi.org/10.46847/ujmm.2020.2(1)-024
13. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу. Затверджено наказом МОЗ України від 07.04.2014 № 248. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0472-14
14. Гатиятуллина Л.Л. Состояние здоровья медицинских работников. Вестник современной клинической медицины. 2016. Т. 9, вып. 3. С. 69-75. DOI : https://doi.org/10.20969/VSKM.2016.9(3).69-75
15. Данилова Е.С. Внутрибольничные инфекции медицинских работников лечебно-профилактических организаций. Российский медико-биологический вестник имени академика И.П. Павлова. 2013. № 1. С. 137-144.
16. СOVID-19: безпека праці та здоров’я медичних працівників. Тимчасова настанова / МОП, ВООЗ. 02.02.2021 р. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/instructionalmaterial/wcms_775035.pdf
17. Кундієв Ю.І., Варивончик Д.В., Копач К.Д. та ін. Умови праці працівників стоматологічної служби при застосуванні сучасних медичних технологій. Укр. журн. пробл. мед. праці. 2017. № 4. С. 3-11.
18. Варивончик Д.В., Копач К.Д. Стан соматичного та психічного здоров’я працівників стоматологічної служби в умовах застосування сучасних технологій. Укр. журн. пробл. мед. праці. 2018. № 2. С. 40-46. DOI : https://doi.org/10.33573/ujoh2018.02.040
19. Handling with Care Practicing Safe Patient Handling. OSHA/Joint Commission Resources Alliance. 2017. URL: https://www.jcrinc.com/-/media/jcr/jcr-documents/about-jcr/osha-alliance/pages_from_ecn_20_2017_082.pdf?db=web&hash=E471E08D9AC494C0D2C740FD4103DACD
20. Бугайчук О.П., Іванченко О.В. «Неадекватність» пацієнта і самооборона медичного працівника: кримінально-правова оцінка. Жіночий лікар. 2019. № 1 (81). С. 52-53. URL: https://z-l.com.ua/ua/zl81/
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.