На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 3 (104), 2022


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 3 (104)   -   Вересень, 2022   -   Сторінки: 48-56
Аналітичний огляд результатів моніторингових епідеміологічних досліджень та інфекційної захворюваності у Кіровоградській області
Оперчук Н.І.1
1 Донецький національний медичний університет Кропивницький

УДК: 351.77 : 616-036.22

РЕФЕРАТ:
Мета дослідження: розробка підходів до вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення моніторингових епідеміологічних досліджень та інфекційної захворюваності в діяльності установ сфери громадського здоров’я.
Матеріали та методи: Дослідження проводились на основі ретроспективного розгляду довгострокових моніторингових епідеміологічних спостережень за інфекційною захворюваністю та показниками мікробіологічного і хімічного забруднення факторів довкілля, виконаних державною установою «Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України». При цьому було використано такі методи: діалектичний – для визначення сутності інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності установ сфери громадського здоров’я; функціональний, порівняльний аналіз – для проведення аналізу діяльності державної установи «Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»; модельний, комплексний підходи – для розробки моделі інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності установ сфери громадського здоров’я та заходів з її впровадження на практиці; методи статистичного аналізу – для визначення особливостей досліджень об’єктів навколишнього середовища та динаміки інфекційної захворюваності населення.
Результати дослідження. За даними моніторингових спостережень об’єктів довкілля у лікувально-профілактичних закладах, дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, закладах соціального забезпечення Кіровоградської області за 2020 рік за даними 4196 досліджень було встановлено, що майже 15% з них не відповідають вимогам нормативних документів. При цьому мікробіологічні дослідження складалися з 1207 проб та вимірювань, з яких невідповідними були 117 проб (9,7%), санітарно-хімічні дослідження становили 2989 проб, з яких 146 проб були невідповідними (4,9%) з перевищенням допустимих норм. Найбільшу кількість проб, що не відповідають нормативним документам і являють небезпеку для здоров’я людини, було виявлено у воді питній нецентралізованого водопостачання – 77 проб. Аналіз інфекційної захворюваності населення у Кіровоградській області охоплював 2018-2020 роки, динамічний розгляд якого засвідчив, що за критерієм загальної захворюваності число випадків інфекційних хвороб з часом зростає, тоді як дитяча інфекційна захворюваність має тенденцію до зменшення. Виявлено низку недоліків обліку та обробки даних.
Висновки. Показано доцільність удосконалення методичного, програмно-технологічного забезпечення інформаційно-аналітичного напряму функціонування державної установи «Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України». Це дозволить підвищити оперативність та якість реалізації моніторингових досліджень, а також обробку й аналіз отриманих даних щодо стану довкілля та громадського здоров’я і прийняття вчасних управлінських рішень щодо його збереження.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
санітарно-епідеміологічні дослідження, аналіз моніторингових даних, інфекційна захворюваність.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Автоматизована система моніторингу за якістю атмосферного повітря міста. URL: https://kr.gov.ua/ua/news/pg/240720113300946_n/
2. Аналіз інфекційної захворюваності населення в Кіровоградській області за 2018-2019 роки. URL: https://phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/inshi-infekciyni-zakhvoryuvannya/infekciyna-zakhvoryuvanist-naselennya-ukraini
3. Аналіз інфекційної захворюваності населення в Кіровоградській області за 2019-2020 роки. URL: https://phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/inshi-infekciyni-zakhvoryuvannya/infekciyna-zakhvoryuvanist-naselennya-ukraini
4. Варенко В.М. Інформаційно-аналітична діяльність: навчальний посібник. Київ : Університет «Україна», 2014. 417 с.
5. Вировий С.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування. Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. При Президентові України. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2014. № 39. С. 201-206
6. Ганцюк Т.Д. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів публічної влади в Україні: джерелознавчий аналіз дискурсного поля. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 8. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1
7. Екологічний моніторинг довкілля. URL: https://mepr.gov.ua/content/ekologichniy-monitoring-dovkillya.html
8. Саричев Ю.О. Аналіз підходів щодо визначення сучасної ролі та місця інформаційного забезпечення в системі державного управління. Вісн. НАДУ. 2016. № 3 (82). С. 138-143
9. Саричев Ю.О. Інформаційно-аналітичне забезпечення як вид інформаційного забезпечення в системі державного управління. Вісник НАДУ при Президентові України. 2017. № 3. С. 120-126. URL: http://visnyk.academy.gov.ua/pages/dop/72/files/d59ffb4a-0cee-479e-b085-b6037efd22d1.pdf
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.