На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (110), 2024


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 3 (108)   -   2023   -   Сторінки: 39-44
Критеріальна оцінка шкідливої дії промислових відходів різних галузей за міжнародними стандартами
Станкевич В.В.1, Костенко А.І.1, Трахтенгерц Г.Я.1, Какура І.В.1, Федоришина О.М.1, Гуменнікова Н.М.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ", Київ

РЕФЕРАТ:
Мета: визначити критерії оцінки шкідливої дії промислових відходів за різних шляхів надходження до організму.

Об’єкти і методи дослідження. Об’єктами дослідження були промислові відходи різних галузей підприємств. Методи дослідження: санітарно-хімічні, токсикологічні, радіологічні, біологічні: за бактеріологічними та гельмінтологічними показниками, метод гігієнічного аналізу.

Результати дослідження та їх обговорення. Дослідження промислових відходів різних галузей походження дозволили встановити, що фізико-механічні і хімічні властивості відходів обумовлюють ефекти їхньої дії на організм і є одним з вагомих критеріїв шкідливого впливу на здоров’я населення.
Червоний шлам – відхід у вигляді порошкоподібної маси дрібнодисперсних частинок), високолеткий, має високу здатність до пилоутворення. Вміст токсичних сполук важких металів у вигляді гідрооксидів (рН - 11,7) характеризує відхід як небезпечний у разі надходження до організму інгаляційним, оральним і перкутанним шляхами.
Відходи теплоенергетики – золи виносу, золо-шлакові суміші, шлами з вмістом токсичних сполук металів, переважно ванадію, різняться за фізико-механічними властивостями і хімічним складом, що зумовлює їхні небезпечні властивості. За інгаляційного надходження до організму такі відходи належать до II класу - високонебезпечних речовин. Відходи із хвостосховища Інгулецького гірничозбагачувального комбінату характеризуються високим вмістом токсичних сполук заліза (Fe – 14,5%) і пиловим фактором, що є найбільш небезпечним для забруднення атмосферного повітря зі шкідливою дією на органи дихання людини. Для відходів органічного походження найбільш вагомим критерієм оцінки є біологічні (мікробіологічні та гельмінтологічні) показники, які характеризують ступінь епідеміологічної безпеки таких відходів.

Результати проведених нами досліджень дозволяють констатувати, що промислові відходи найпоширеніших галузей промисловості характеризуються небезпечними властивостями, переважним чинником яких є пиловий фактор, який обов’язково необхідно враховувати під час поводження з такими відходами, запроваджувати технології сучасних заходів з пилопридушення. Необхідно також враховувати, що у складі відходів навіть однієї галузі промисловості хімічні сполуки характеризуються різними негативними діями на організм. Тому комплексна санітарно-епідеміологічна оцінка відходів з визначенням їхніх небезпечних властивостей за медичними критеріями, встановлення класу небезпеки відходів за різних шляхів надходження до організму є основою для запобігання їхнього негативного впливу на здоров’я населення, що сприятиме розробці заходів контрольованого поводження з відходами.

Висновки. Урахування небезпечних властивостей відходів за медичними критеріями є вагомим чинником, необхідним для проведення комплексної санітарно-епідеміологічної оцінки промислових відходів та розробки заходів контрольованого поводження з відходами.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
промислові відходи, токсичність, критерії оцінки, біологічні показники, клас небезпеки
ЛІТЕРАТУРА:
1. Directive 2006/12/EC of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 on waste. Official Journal of the European Union [Internet]. 2006 ; (L 21. 114/9):9. Available from: http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2006/12/oj
2. Levchenko A., Ihnatenko M., Khobotova E. Zabrudnennia vazhkymy metalamy hruntiv poblyzu teplovykh elektstantsii. In: Enerhetyka. Ekolohiia. Liudyna [Energy. Ecology. Human]; 2013 May 23-24; Kyiv, Ukraine. Kyiv : NTUU «KPI» ; 2013 : 462-8 (Ukrainian).
3. Siaber M. [The problem of ash utilization of coal-fired thermal power plants and cleaning of flue gases]. Enerhetyka ta Elektryfikatsiia. 2013 ; (10) : 14-7 (Ukrainian).
4. Chernychenko I.O., Balenko N.V., Lytvychenko O.M., Babii V.F., Kondratenko O.Y., Hlavachek D.O. [Chemical pollution of atmospheric air and modern policy of its quality at the international level and in the leading countries of the world (review of literature and regulatory data)]. Dovkillia ta zdorovia (Environment & Health). 2023 Mar ; 1 (106) : 35-42. (Ukrainian). Available from: https://doi.org/10.32402/dovkil2023.01.035
5. Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006. Official Journal of the European Union. 2008 ; (L 1355 ; 353/1) : 1. Available from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32008R1272
6. Kyiashko V., Salii I., Yakovenko L., Malynovskyi Y. [Perspective directions of utilization of wastes of mining and processing production]. Ekolohichni nauky. 2020 ; 31 (4). Available from: (Ukrainian) https://doi.org/10.32846/2306-9716/2020.eco.4-31.15
7. Pro upravlinnia vidkhodamy, Zakon Ukrainy No. 2320-IX [Internet], 2022 Jun 20 [cited 2023 Jul 17]. Available from: (Ukrainian). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2320-20#Text
8. Valovoi O., Valovoi M., Afanasiev V. [The issue of ecology and disposal of waste is a prospect for the development of the mining industry]. Ekolohichni nauky. 2021 ; 4 (31) : 103-6 (Ukrainian).
9. Stankevych V., Tarabarova S. [Hygienic aspects of the use of industrial wastewater for irrigation of agricultural lands]. In: Sbornik trudov XIX mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii [Proceedings of the XІX International Scientific and Practical Conference]. Kharkov, Ukraine ; 2011 ; III : 167-70 (Ukrainian).
10. Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives. Official Journal of the European Union. 2008 ; (L30 ; 312/3) : 3. Available from: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.