На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 3 (104), 2022


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 3 (104)   -   Вересень, 2022   -   Сторінки: 29-36
Багаторічна динаміка стійкості до професійного вигорання у педагогічних працівників закладів освіти різного типу
Калиниченко І.О.1, Латіна Г.О.1
1 Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, м. Суми

УДК: 613.6:331.4:37.011.31

РЕФЕРАТ:
Професійне вигорання (ПВ) – це стресова реакція, що виникає внаслідок довготривалих професійних стресів середньої інтенсивності. Актуальним є вивчення розвитку симптомів та обґрунтування профілактичних заходів професійного вигорання у педагогічних працівників з урахуванням професійних, соціальних, особистісних, фізіологічних та гігієнічних чинників.
Мета дослідження: оцінити рівень професійного вигорання у педагогічних працівників закладів освіти різного типу у багаторічній динаміці з урахуванням форм організації роботи.
Матеріали і методи дослідження. Протягом 2008-021 років здійснювалося спостереження за рівнем професійного вигорання у 852 педагогічних працівників Сумської області за методикою В.В. Бойка «Діагностика рівня емоційного вигорання». Дослідження складалося з трьох етапів: 2008 р. – обстежено 420 педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО); 2020 р. – обстежено 342 педагогічних працівника закладів дошкільної освіти (ЗДО), початкової школи (ПШ) та ЗЗСО; 2021 р. – обстежено 85 педагогічних працівників ЗЗСО з організацією освітнього процесу у форматі онлайн в умовах пандемії COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, з урахуванням коронавірусної хвороби в анамнезі.
Результати. Протягом усього періоду спостереження у педагогічних працівників переважав низький рівень професійного вигорання. З роками спостерігалася стійка тенденція поширення середнього рівня ПВ, який має негативну ознаку затяжного перебігу з регулярними проявами симптомів.
Встановлено залежність розвитку загального синдрому професійного вигорання від віку (r=-0,87, p<0,01). 2008 року ПВ формувалося за рахунок педагогів віком 31-40 років на противагу останнім рокам спостереження, коли всі рівні ПВ формувалися за рахунок педагогів віком 51 рік і старших. Таким чином, педагогічні працівники зберегли особливості психоемоційного стану з проявами ПВ за дванадцять років спостереження і сформували групи з високим ПВ на момент повторного обстеження.
Станом на лютий 2021 року 63,53% педагогічних працівників групи спостереження мали в анамнезі коронавірусну хворобу. Незалежно від анамнестичного факту коронавірусної хвороби у педагогічних працівників спостерігалася загальна тенденція переваги низького та середнього рівнів ПВ над високим. При цьому, високий рівень ПВ у педагогічних працівників, які перенесли COVID-19 (9,26±0,95%), реєструвався на 3,64% менше за аналогічну групу педагогів (із високим рівнем ПВ) без COVID-19 в анамнезі (12,90±1,34 %, t=2,21, p<0,05). Встановлено, що розвиток ПВ не пов’язаний з психоемоційним станом перенесеної коронавірусної хвороби, оскільки основними факторами формування ПВ є організаційні чинники трудового процесу. У педагогічних працівників з COVID-19 в анамнезі професійне вигорання середнього та високого рівня характеризувалося більш високими проявами тривожності та депресії, надмірного емоційного виснаження, перевтоми та розвитку психосоматичних порушень.
Висновки. У педагогічних працівників протягом 2008-2021 років зростали темпи розвитку професійного вигорання. Встановлено залежність професійного вигорання від віку.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
професійне вигорання, педагогічні працівники, заклади освіти.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Прокопенко І.А. Професійне вигорання педагогів як психолого-педагогічна проблема. Наукові записки кафедри педагогіки. 2019. Вип. 45. С. 59-64. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzkp_2019_45_9
2. Kalynychenko I.O., Latina H.O., Uspenska V.M., Zaikina H.L., Kalynychenko D.O. Physiological and hygienic correlates of teachers’ occupational burnout syndrome development. Wiadomoski Lekarskie. 2021. Vol. LXXIV, is. 7. (july). P.1661-1666. DOI : https://doi.org/10.36740/WLek202107119
3. Teles R., Valle A., Rodrнguez S., Piсeiro I., Regueiro B. Perceived Stress and Indicators of Burnout in Teachers at Portuguese Higher Education Institutions (HEI). International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020. Vol.17(9). P. 3248 – 3265. DOI : https://doi.org/10.3390/ijerph17093248
4. Carnese F. Los Docentes Piden Ayuda Psicolуgica en la Pandemia [Teachers Ask for Psychological Help in the Pandemic]. La Maсana Neuquйn. 2020. Vol. 3. P. 43 – 57. URL: https://www.lmneuquen.com/los-docentes-piden-ayuda-psicologica-la-pandemia-n705934
5. Zhang S.X., WangY., Rauch A., Wei F. Unprecedented disruption of lives and work: Health, distress and life satisfaction of working adults in China one month into the COVID-19 outbreak. Psychiatry Research. Vol. 288. P. 1-6. DOI : https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.112958
6. Aperribai L., Cortabarria L., Aguirre T., Verche E., Borges Б. Teacher's Physical Activity and Mental Health During Lockdown Due to the COVID-2019 Pandemic. Frontiers in Psychology. 2020. Vol. 11. P. 1-14. DOI : https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.577886
7. Apoyo familiar ante el covid-19 en espaсa. Family support against Covid-19. Scielo Preprints. DOI : https://doi.org/10.1590/SciELOPreprints.297
8. Wang C., Zhao H. The Impact of COVID-19 on Anxiety in Chinese University Students. Frontiers in Psychology. 2020. Vol. 11. P. 1-8. DOI : https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01168
9. Rubilar N. V., Oros L.B. Stress and Burnout in Teachers During Times of Pandemic. Front. Psychol. 2021. Vol. 12. P. 1-12. DOI : https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.756007
10. Латіна Г.О. Цифрова трансформація умов праці вчителя. Сучасні проблеми логопедії та реабілітації: матер. IX Всекураїнської заоч. наук.-практ. конф. (15.12.2020 р.). Суми, 2020. С. 188-192. URL : https://fc.sspu.edu.ua/files/doc_files/2019/1/zbirnik_suchasni_problemi_logopediyi_ta_reabilitaciyi_2020_95a0e.pdf
11. Савушина І.В. Гігієнічна характеристика умов праці вчителів. Український журнал з проблем медицини праці. 2016. № 2. С. 45-58. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ujpmp_2016_2_6
12. Сергеева И.А., Букатич А.А., Наумова А.В. Проявление симптомов эмоционального выгорания у студентов в условиях дистанционного обучения. Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2020. №12-1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/proyavlenie-simptomov-emotsionalnogo-vygoraniya-u-studentov-v-usloviyah-distantsionnogo-obucheniya
13. Жуков О.Ф., Черкесова Е.В., Алексеева М.Н. Влияние условий дистанционного обучения на эмоциональное и физическое состояние учителя. Современные проблемы науки и образования. 2021. № 2. DOI : https://doi.org/10.17513/spno.30610
14. Булатевич Н.М. Синдром емоційного вигоряння вчителя: автореф. дис. … канд. психол. наук. К., 2004. 19 с.
15. Bulatevych N. Teacher’s burnout syndrome: the phenomenology of the process. Polish Journal of Public Health. 2017. Vol. 127. P. 62-66. DOI : https://doi.org/10.1515/pjph-2017-0014
16. Arias W. L., Huamani J., Ceballos K. D. Burnout Syndrome in Schoolteachers and University Professors: A Psychometricand Comparative Analysies from Arequipa City. Propуsitos y Representaciones. 2019. Vol. 7(3), P. 72-110. DOI : http://dx.doi.org/10.20511/pyr2019.v7n3.390
17. Реан А.А., Баранов А.А. Факторы стрессоустойчивости учителей. Вопросы психологии. 1997. №1. С. 45–54.
18. Stasio S., Fiorilli C., Benevene P., Uusitalo–Malmivaara L., Chiacchio C. D. Burnout in special needs teachers at kindergarten and primary school: Investigating the role of personal resources and work wellbeing. Psychology in the Schools. 2017. Vol. 54(5). P. 472-486. DOI : https://doi.org/10.1002/pits.22013
19. Лящ О. П., Яцюк М. В., Кашараба І. О., Шимон К. О. Теоретична модель професійного вигорання педагогів закладу інтернатного типу. Габітус. 2020. Вип. 20. С. 245-250. DOI : https://doi.org/10.32843/2663-5208.2020.20.44
20. Тесленко В.М. Психологічні засади профілактики синдрому професійного вигорання педагогічного персоналу закладів загальної середньої освіти різних форм власності: дис. … канд. психол. наук: 19.00.10 / ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». К., 2021. URL: https://library.krok.edu.ua/media/library/category/disertatsiji-avtoreferati-vidguki/teslenko_2021-disertatsija.pdf
21. Soleimani M., Bolourchi A. EFL Teachers' Job Satisfaction and Burnout in Iran. PASAA. 2021. Vol. 61 January – June. P. 231-251. URL : https://www.culi.chula.ac.th/publicationsonline/files/article/sFWQ0ooz82Fri31855.pdf
22. Naumenko M.V., Zholudeva S.V., Ulybysheva I.N. Features of emotional burnout of pedagogical workers of state and commercial preschool educational organizations. SHS Web of Conferences 2020. Vol. 87, P. 1-7. DOI : https://doi.org/10.1051/shsconf/20208700057
23. Про освіту: Закон України станом на 05.09. 2017 № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
24. UNESCO. Supporting teachers in back-to-school efforts. Guidance for policy-makers. 2020. URL: https://unesdoc.unesco. org/ark:/48223/pf0000373479?fbclid=IwAR1AT--JAAOq5lJrC9Oaf3ri3hhFhDf9yxc47pf-pQfvhwMXLQjdPR1nagc
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.