На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (103), 2022


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 2 (82)   -   2017   -   Сторінки: 13-16
Вплив магнітного поля промислової частоти на стан прооксидантних та антиоксидантних показників в організмі піддослідних тварин
Дідик Н.В.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

УДК: 613.648.2 : 612.:57.081.2

РЕФЕРАТ:
Метою роботи було дослідження про- і антиоксидантних показників в крові і тканинах органів піддослідних тварин під впливом магнітного поля (50 Гц) різних рівнів інтенсивності.
Матеріали і методи дослідження: дослідження впливу магнітного поля частотою 50 Гц (10, 30 і 90 мкТл) проводилося в експерименті на білих щурах лінії Wistar c використанням біохімічних методів визначення вмісту малонового діальдегіду і каталази в крові.
Результати. Отриманими результатами встановлено нагромадженняня МДА-продуктів перекисного окислення ліпідів (ПОЛ).
Підвищення активності каталази як ферменту антиокислювальної системи захисту не вистачило б для інактивації ПОЛ. Зазначені порушення залежали від рівня інтенсивності і тривалості дії МП 50 Гц.
Висновки. Під впливом магнітного поля відбувається інтенсіфікация процесів перекисного окислення ліпідів в органах і крові щурів і супроводжується активацією каталази. Це може свідчити про деяку розбалансованість про-
і антиоксидантних процесів, оскільки індукція вільнорадикальних процесів не врівноважена антиоксидантною системою захисту.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
магнітне поле промислової частоти (50 Гц), перекисне окислення ліпідів, антиоксидантна система.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Сердюк А.Н., Думан- ский Ю.Д., Никитина Н.Г., Томашевская Л.А., Бездоль- ная И.С., Андриенко Л.Г. и др. Проблемы защиты здоровья населения от влияния магнит- ного поля промышленной частоты (50 Гц). Гігієна насе- лених місць : зб. наук. пр. К., 1999. Вип. 35. С. 148-153.
2. Думанський Ю.Д., Сердюк А.М., Селезньов Б.Ю. Електромагнітне забруднення навколишнього середовища – сучасна гігієнічна проблема (підсумки та перспектива досліджень). Гігієна населе- них місць : зб. наук. пр. К., 2003. Вип. 41. С. 195-203.
3. Мартынюк В.С., Цей- слер Ю.В., Темурьянц Н.А. Интерференция механизмов влияния слабых электромаг- нитных полей крайне низких частот на организм человека и животных. Геофизические процессы и биосфера. 2012. T. 11, № 1. С. 16–39.
4. Марсакова Н.В., Валкин О.Н. Особенности воздействия слабого магнитного поля на живой организм. Педагогико- психологические и медико- биологические проблемы физической культуры и спор- та. 2016. № 2. С. 185-190.
5. Кузнецов К.Б., Плиева А.М., Закирова А.Р., Темеркее- ва Я.М. Исследование воз- действия электромагнитных полей 50 Гц на биологические объекты. Вестник Уральского государственного универси- тета путей сообщения. 2016. № 4. С. 159-169.
6. Верещако Г.Г., Горох Г.А., Козлов А.Е., Сухарева Д.В. Реакция некоторых показате- лей крови крыс-самцов на продолжительное воздей- ствие МП ПЧ (50 Гц). Санитарно-эпидемиологиче- ская служба Республики Беларусь: история, актуальные проблемы на современном этапе и перспективы развития : сб. науч. тр. Международ. науч.- практ. конф. «Здоровье и окружающая среда», (Минск, 28 октября 2016 г.). Минск : БГМУ, 2016. С. 212-214.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.