На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 4 (101), 2021


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 1 (77)   -   2016   -   Сторінки: 14-18
Морфологічні критерії адаптації організму тварин за комбінованої дії електромагнітного випромінювання та позитивної низької температури
Літовченко О.Л.1, Перцев Д.П.1, Горголь Н.І.1, Мітельова Т.Ю.1, Завгородній І.В.1
1 Харківський національний медичний університет

УДК: 616-001.18-001.2-092.19-092.9-091.8

РЕФЕРАТ:
Мета роботи: встановити характер морфофункціональних змін у внутрішніх органах лабораторних тварин при ізольованому дії електромагнітного випромінювання (ЕМВ), а також одночасному впливі ЕМВ з позитивною низькою температурою в експерименті.

Матеріали та методи. Дослідження проводилося в умовах лабораторного підгострого експерименту (30 днів) на білих щурах-самцях. Після закінчення експерименту виділяли внутрішні органи: печінку, нирки, надниркові залози, насінники, щитовидну залозу, селезінку. Гістологічні дослідження проводились з використанням загальноприйнятих методів гістологічної техніки і гистохимии.

Результати. Морфологічні зміни внутрішніх органів тварин під дією ЕМВ характеризувалися станом функціональної напруги, яке стали реакцією організму на вплив шкідливих факторів. Однак вплив ЕМВ при одночасному дії з холодових фактором було більш виражено з боку органів ендокринної системи, що підтверджує зниження резистентності організму піддослідних тварин цієї групи.

Висновок. Ізольоване дію ЕМВ призводило до розвитку адаптаційних реакцій організму. У той же час, дія ЕМІ в умовах холодового стресу протягом 30 днів викликало зрив адаптаційних механізмів і сприяло виникненню патологічних змін.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
холодовий фактор, електромагнітне випромінювання, морфологічні зміни, адаптація, організм тварин.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Медико-биологические аспекты воздействия электромагнитного излучения мобильного телефона / С. Ю. Рыбалко, И.А. Грецкий, Ю.В. Бобрик и др. // Крымский журнал экспериментальной и клинической медицины. – 2011. - Т. 1, № 1 (1). – С. 118-124.
2. Гігієнічна характеристика електромагнітного випромінювання від технічних та електроенергетичних об’єктів та засобів в умовах населених місць / Ю.Д. Думанський, Н.Г. Нікітіна, В.Ю. Думанський та ін. // Гігієна населених місць. – К., 2010. – Вип. 56. – С. 185–196.
3. Методические подходы к определению и моделированию электромагнитных полей при гигиенических исследованиях / С.В. Биткин, В.Ю. Думанський, Е.А. Сердюк и др. // Гігієна населених місць. – К., 2011.– Вип. 57. – С. 220–232.
4. Вплив електромагнітного випромінювання над високої частоти на показники перекисного окислення ліпідів в умовах стрес-індукованого пошкодження / О.М. Чуян, М.Ю. Раваєва, В.О. Никольська та ін. // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія «Біологія, хімія». – 2013. – Т. 26 (65), № 3. – С. 223-231.
5. Завгородній І.В. До питання про сполучену дію хімічних чинників та холодового стресу (аналітичний огляд літератури) / І.В. Завгородній, М.П. Воронцов, Р.О. Бачинський // Український журнал з проблем медицини праці. – 2006. - № 3 (7). – С. 65-70.
6. Назаренко В.І. Біологічні ефекти комбінованої дії ЕМП 50 Гц, шуму та підвищеної температури повітря на білих щурів у хронічному експерименті / В. І. Назаренко // Гігієна населених місць. – К., 2009. – Вип. 54. – С. 187-196.
7. Сучасний стан і перспективи гігієнічного нормування фізичних факторів виробничого середовища / В.І. Чернюк, Л.А. Гвозденко, В.І. Назаренко та ін. // Гігієнічна наука та практика: сучасні реалії : матер. ХV з’їзду гігієністів України. – Львів, 2012. – С. 131–132.
8. Кононова І.Г. Стан та перспективи санітарно-епідеміологічного нагляду на промислових підприємствах в Україні / І.Г. Кононова // Укр. журнал з проблем медицини праці. – 2013. – № 2.– С. 3–10.
9. Саркисов Д.С. Общая патология человека / Д.С. Саркисов, М.А. Пальцев, Н.К. Хитров. – М.: Медицина, 1995. – С. 118-150.
10. Анацкая О.В. Особенности метаболизма полиплоидных клеток млекопитающих по данным биоинформатического анализа / О.В. Анацкая, А.Е. Виноградов // Цитология. – 2010. – Т. 52, № 1. – С. 52–62.
11. Ефимов А.А. О роли липофусцина в инволютивных и патологических процессах / А.А. Ефимов, Г.Н. Маслякова // Саратовский научно-медицинский журнал. – 2009. – Т. 5, № 1. – С. 11–113.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.