На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (86), 2018


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

ДОВКІЛЛЯ ТА ЗДОРОВ'Я (Environment & Health)ISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 2 (86) Рік 2018 Сторінки: 10
ГЕНОТИП MTHFR:677TT І СТАН ГІПЕРГОМОЦИСТЕЇНЕМІЇ У ДІТЕЙ ІЗ РАЙОНІВ, ЩО ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АТОМНІЙ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ
MTHFR:677TT genotype and hyperhomocyste - inemia in children from areas affected by the Chоrnobyl nuclear power plant accident
БАНДАЖЕВСЬКИЙ Ю.І., ДУБОВА Н.Ф.
BANDAZHEVSKYI Yu.I., DUBOVA N.F.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
гіпергомоцистеїнемія, гено- тип MTHFR:677TТ, поліморфізм фолатного циклу, алель ризику Т, території, забруднені радіонуклідами, аварія на Чорнобильській атомній електростанції, діти., hyperhomocysteinemia, MTHFR:677TТ genotype, polymorphisms of folate cycle, T risk allele, areas contaminated with radionuclides, accident at the Chornobyl nuclear power plant, children.

АНОТАЦІЯ:
Гомозиготний варіант ТТ генетичного полімор-фізму MTHFR:С677T асоціюється з майжеповною втратою активності метілентетрогідро-фолатредуктази — основного ферменту фолат-ного циклу. Ступінь прояву генетичного полімор-фізму пов’язана з впливом факторів зовнішньогосередовища.Мета роботи — визначити фенотипічний проявгенотипу MTHFR:677TТ у групах дітей із районів,територія яких забруднена радіоактивними аген-тами внаслідок аварії на Чорнобильській атомнійелектростанції, які мають різний рівень соціаль-но-економічного розвитку, використовуючипоказники вмісту гомоцистеїну у крови і частотипоширеності стану гіпергомоцистеїнемії.Методи дослідження. Імунохімічний, матема-тико-статистичний.Результати. У підгрупі дітей-носіїв генотипуMTHFR:677ТT із районів, що постраждали відаварії на Чорнобильській атомній електростанції,вміст гомоцистеїну у крови був достовірно біль-шим порівняно з підгрупами дітей, які не є носія-ми даного генотипу.Присутність алелі ризику Т поліморфізмуMTHFR:C677T у гомозиготному стані зумовлює удітей, які проживають на території, забрудненійрадіоактивними елементами внаслідок аварії наЧорнобильській атомній електростанції, підви-щене утворення гомоцистеїну, порівняно з діть-ми, які не мають у складі свого генома генотипMTHFR:677ТT.Фенотипічний прояв генотипу MTHFR:677TТ увигляді підвищеного утворення гомоцистеїну ворганізмі (стан гiпергомоцистеїнемiї)більш виражений у дітей із районів,що мають гірші соціально-економічні умовипісля аварії на Чорнобильській атомнійелектростанції.
OBJICTIVE:
TT homozygous variant of MTHFR: С677T geneticpolymorphism is associated with almost full loss ofmethylene tetrahydrofolatreductasa, the mainenzyme of folate cycle. A degree of the manifestationof genetic polymorphism is connected with theexternal impact.Objective. We determined the phenotypicalmanifestation of MTHFR: С677T genotype in thegroups of the children from the regions, contaminatedwith the radioactive agents as a result of theaccident of the Chornobyl nuclear power plant andhaving a different level of social-and-economicdevelopment, using the parameters of the contentof homocystein in blood and frequencies of theoccurrence of the state of hyperhomocysteinemia.Methods: immunochemical, mathematical-andstatistical.Results. In the subgroup of the children-carriers ofMTHFR:677ТT genotype, suffered from the accidentat the Chornobyl nuclear power plant, a contentof homocystein in blood was authentically largerin comparison with the subgroups of the childrenthat were not the carrier of given genotype.The presence of risk allele of MTHFR:677ТTТ polymorphism predetermines the elevatedhomocystein formation in the children residingat the territory, contaminated with radioactiveelements as a result of the accident at theChornobyl nuclear power plant, in comparisonwith the children not having МTHFR:677ТT genotypein the content of their genome.Phenotypic manifestation of MTHFR:677ТTgenome as elevated formation of homocysteinin the organism (state of hyperhomocysteinemia)is more expressed in the children from the regionsthat are in worse social-and-economic conditionsafter the accident at the Chornobyl nuclearpower plant.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2018. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.