На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 4 (89), 2018


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 2 (87)   -   Червень, 2018   -   Сторінки: 10
Генотип MTHFR:677TT і стан гіпергомоцистеїнемії у дітей із районів, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції
БАНДАЖЕВСЬКИЙ Ю.І., ДУБОВА Н.Ф.

АНОТАЦІЯ:
Гомозиготний варіант ТТ генетичного полімор-
фізму MTHFR:С677T асоціюється з майже
повною втратою активності метілентетрогідро-
фолатредуктази — основного ферменту фолат-
ного циклу. Ступінь прояву генетичного полімор-
фізму пов’язана з впливом факторів зовнішнього
середовища.
Мета роботи — визначити фенотипічний прояв
генотипу MTHFR:677TТ у групах дітей із районів,
територія яких забруднена радіоактивними аген-
тами внаслідок аварії на Чорнобильській атомній
електростанції, які мають різний рівень соціаль-
но-економічного розвитку, використовуючи
показники вмісту гомоцистеїну у крови і частоти
поширеності стану гіпергомоцистеїнемії.
Методи дослідження. Імунохімічний, матема-
тико-статистичний.
Результати. У підгрупі дітей-носіїв генотипу
MTHFR:677ТT із районів, що постраждали від
аварії на Чорнобильській атомній електростанції,
вміст гомоцистеїну у крови був достовірно біль-
шим порівняно з підгрупами дітей, які не є носія-
ми даного генотипу.
Присутність алелі ризику Т поліморфізму
MTHFR:C677T у гомозиготному стані зумовлює у
дітей, які проживають на території, забрудненій
радіоактивними елементами внаслідок аварії на
Чорнобильській атомній електростанції, підви-
щене утворення гомоцистеїну, порівняно з діть-
ми, які не мають у складі свого генома генотип
MTHFR:677ТT.
Фенотипічний прояв генотипу MTHFR:677TТ у
вигляді підвищеного утворення гомоцистеїну в
організмі (стан гiпергомоцистеїнемiї)
більш виражений у дітей із районів,
що мають гірші соціально-економічні умови
після аварії на Чорнобильській атомній
електростанції.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
гіпергомоцистеїнемія, гено- тип MTHFR:677TТ, поліморфізм фолатного циклу, алель ризику Т, території, забруднені радіонуклідами, аварія на Чорнобильській атомній електростанції, діти.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2018. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.