На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (94), 2020


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 3 (92)   -   Bересень, 2019   -   Сторінки: 17-22
Психологічні особливості дітей, переміщених із зони збройного конфлікту на південному сході України
Степанова Є.І.1, e-mail: profstepanova@i.ua, Базика Д.А.1, Полька Н.С.2, Позниш В.А.1, Колпаков І.Є.1, Вдовенко В.Ю.1
1 ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України»
2 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

УДК: 616.89-053.2:327.56(1-12)(477)

РЕФЕРАТ:
Мета роботи: оцінити психоемоційний стан та визначити типологічні риси особистості дітей – вимушених переселенців із зони збройного конфлікту на південному сході України.

Методи та обсяг досліджень. Проведено психологічне тестування 179 дітей – вимушених переселенців із зони збройного конфлікту на південному сході України. Вік дітей - від 10 до 17років (92 хлопчики та 87 дівчаток). Для оцінки психоемоційної сфери дитини було використано провокативну методику - тест "неіснуюча тварина". Оцінка тесту проводилась за загальноприйнятими в психології критеріями.

Результати. Оцінка психоемоційної сфери дітей за допомогою тесту «неіснуюча тварина» виявила наявність у переважної більшості з них стану тривожності, агресивності та виснаження. На основі переважання високого рівня ознак того чи іншого симптомокомплексу або їх поєднання сформовано 5 груп спостереження та визначено типологічні риси особистості дітей. Найбільш численною була група дітей з переважанням ознак високого рівня тривожності (43,01%). Друге місце за чисельністю зайняла група дітей, у якій відмічалось поєднання високих показників двох симптомокомплексів – тревожності та агресивності (23,46%). ІІІ-ю группу становили діти з переважанням ознак симптомокомплексу агресивності (16,2%). У IV-у групу (12,29%) увійшли діти, у яких поєднувались ознаки виснаження та тривожності. V-а група (5,02%) характеризувалась низькими показниками з усіх трьох симптомокомплексів. Оцінка гендерних особливостей психоемоційного стану дітей показала, що дівчатка більш схильні до проявів тривожності, тоді як для хлопчиків більш характерними були прояви агресивності, які можуть супроводжуватись високим рівнем тривожності. Симптомокомплекс виснаження з одинаковою частотою зустрічався як у хлопчиків, так і у дівчаток.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
збройний конфлікт, діти, психологічний стан
ЛІТЕРАТУРА:
1. Новиков О.Ф. Трансформация проблем переселенцев Донбасса: от социальной защиты к ресурсу развития. Економічний вісник Донбасу. 2017. № 2(48). С. 4 –14.
2. Global Trends. Forced Displacement in 2017. URL : https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5b27be547/unhcr-global-trends-2017
3. Руководящие принципы по вопросу о перемещении лиц внутри страны. (доступ 07.11.18) URL : https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/internal_displacement_principles.shtml
4. Резолюция, принятая Советом ООН по правам человека. 20/9 «Права человека внутренне перемещенных лиц» . Пункт 3 повестки дня «Поощрение и защита всех прав человека, гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав, включая право на развитие». 2012.
5. Внутрішні переміщення осіб: повідомлення Міжвідомчого координаційного штабу з питань соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з районів проведення АТО та тимчасово окупованих територій. 08.11.2016 р. (доступ 07.11.18). URL : https://cn.dsns.gov.ua/ua/Mizhvidomchiy-koordinaciyniy-shtab.html
6. Україна. Оцінка відновлення та розбудови миру. Аналіз впливу кризи та потреб на східній Україні. Т. І: Зведений звіт /ООН, ЄС, Група Світового банку. 2015. 84 c. (доступ 23.04.19). URL : http://www.un.org.ua/images/RPA_V1_Ukr.pdf
7. Деякі питання Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб: Постанова Кабінету Міністрів України від 8.06.2016 р. №376. (доступ 07.11.18). URL : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249142517
8. Про затвердження порядку створення, ведення та доступу до відомостей Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньопереміщених осіб: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.09.2016 р. № 646. (доступ 07.11.18). URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/646-2016-%D0 %BF
9. Лица, перемещенные внутри страны, и международное гуманитарное право. Информационный бюллетень по правовым вопросам (Международный Комитет Красного Креста). 14.11.2017. URL : https://www.icrc.org/ru/document/lica-peremeshchennye-vnutri-strany-i-mezhdunarodnoe-gumanitarnoe-pravo
10. Number of Ukrainian children needing aid nearly doubles to 1 million over the past year – UNICEF Press Release.URL : (Accessed 23.04.19). http://www.unicef.org/press-releases/number-ukrainian-children-needing-aid-nearly-doubles-1-million-over-past-year
11. Новікова О.Ф., Амоша О.І., Антонюк В.П. та інш. Внутрішньо переміщені особи: від подолання перешкод до стратегії успіху: монографія. Київ, 2016. 448 с.
12. UNICEF Ukraine. Bullying is an important problem for children in Ukraine. UNICEF launches campaign against bullying. URL : (Accessed: 20.08.2018) https://www.unicef.org/ukraine/ukr/media_31252
13. Копытина А. И. Практикум по АРТ – терапии. СПб, 2006. 395 с.
14. Копытина А. И. Психодиагностика в АРТ–терапии. СПб, 2014. 228 c.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2020. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.