На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 4 (101), 2021


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (101)   -   Грудень, 2021   -   Сторінки: 62-67
Гігієнічна оцінка потенційної екотоксикологічної небезпечності застосування нового інсектициду спіромезіфену у сільському господарстві України
Ткаченко І.В.1
1 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ

РЕФЕРАТ:
Ключові слова: інсектициди, екотоксикологічний ризик, гігієнічні нормативи, водні організми.

Метою нашої роботи було вивчення потенційної екотоксикологічної небезпеки нової хімічної речовини з класу похідних тетрамової і тетроної кислот – інсектициду спіромезіфену, з урахуванням його фізико-хімічних властивостей та впливу на об’єкти навколишнього середовища.

Матеріали та методи. Проведено оцінювання потенційної небезпечності використання спіромезифену для екосистем на основі розрахунку екотоксикологічної небезпеки (екотокс) за методикою М.М. Мельникова. Натурні дослідження проведено в різних агрокліматичних зонах України. Обробку виноградників та яблунь проводили при максимальних нормах витрат спіромезифену.

Результати. Встановлено, що в ґрунтово-кліматичних умовах України екотоксикологічний ризик при використанні нового інсектициду спіромезифену за даними літератури та за нашими дослідженнями в 10 тис. та 7 тис. разів нижче аналогічної характеристики ДДТ. Екотокс абамектину в 154 рази нижче екотокса ДДТ. Це робить препарати на основі цих речовин більш перспективними та конкурентоздатними серед інших пестицидів у сільськогосподарському використанні. Можемо зробити висновок, що спіромезифен не становить небезпеки для наземних екосистем та здоров'я населення.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
інсектициди, екотоксикологічний ризик, гігієнічні нормативи, водні організми
ЛІТЕРАТУРА:
1. Ambarish S., Biradar A.P., Jagginavar S.B., Karbhantanal S.S. Effect of Phytotoxicity of Pesticides on Grain Yield of Rabi sorghum. Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry. 2017. Vol. 6 (5). P. 1850–1853.
2. Harpal R.S., Paramjit K., Damanpreet. Bioefficacy of Oberon 22.9% (Spiromesifen) Against Red Spider Mite, Tetranychus urticae koch in Okra and Effect on its Natural Enemies. Journal of Entomology and Zoology Studies. 2020. Vol. 8 (2). P. 1740–1743.
3. Vergolias M.R. Еколого-токсикологічна оцінка забруднених інсектицидами вод з використанням тваринних і рослинних організмів. Scientific Developments of Ukraine and EU in the Area of Natural Sciences / collect. monogr. Riga : Baltija Publishing, 2020. P. 18 – 32. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-588-73-0/1.2
4. Zhang J., Qian L., Teng M. et al. The Lipid Metabolism Alteration of Three Spirocyclic Tetramic Acids on Zebrafish (Danio rerio) Embryos. Environmental Pollution. 2019. Vol. 248. P. 715-725. DOI: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2019.02.035
5. Окрушко С.Є. Безпека сучасних інсектицидів для корисної ентомофауни. International Independent Scientific Journal. 2020. №16. С. 6–12.
6. PPDB: Pesticide Properties Data Base. (дата звернення 23.02.2021). URL: http://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/
7. Антоненко А.А., Шпак Б.І., Бардов В.Г., Коршун О.М., Коршун М.М. Еколого-гігієнічна оцінка застосування препаратів на основі авармектинів у сільському господарстві України. Довкілля та здоров’я. 2015. №2. С. 62–66.Мельников Н.Н. К вопросу о загрязнении почвы хлорорганическими соединениями. Агрохимия. 1996. № 10. С. 72–74.
8. Мельников Н.Н. К вопросу о загрязнении почвы хлорорганическими соединениями. Агрохимия. 1996. № 10. С. 72–74.
9. Методические указания по гигиенической оценке новых пестицидов: МУ No4263-87. К. : М-во здравоохранения УССР, 1988. 210 с.
10. Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні (Офіційне видання). Київ : Юнівест Медіа, 2020. 896 с.
11. Семененко В.М., Коршун М.М. Гігієнічна оцінка поведінки нового інсекто-акарациду тебуфенпіраду в об’єктах навколишнього середовища. Український науково-медичний молодіжний журнал. 2012. Вип. 3. С. 103–108.
12. Коршун О.М. Еколого-гігієнічне обґрунтування регламентів безпечного застосування сучасних хімічних засобів захисту яблуневих садів : автореф. дис. … канд. біол. наук: 14.02.01. Київ, 2008. 20 с.
13. Коршун О.М., Бардов В.Г., Омельчук С.Т., Коршун М.М. Еколого-гігієнічна оцінка поведінки піретроїдних інсектицидів в об’єктах агроценозу яблуневого саду. Гігієна населених місць : зб. наук. пр. 2005. Вип. 46. С. 505–514.
14. Мельников Н.Н., Белан С.Р. Cравнительная экотоксикологическая опасность некоторых инсектицидов – производных фосфорных кислот, карбаминовой кислоты и синтетических пиретроидов. Агрохимия. 1997. Вип.1. С. 70–72.
15. Руда Т.В., Коршун М.М. Прогнозування небезпечності забруднення ґрунту та підземних вод при застосуванні пестицидів різних класів для захисту олійних культур в ґрунтово-кліматичних умовах України. Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки. 2017. Вип. 1-2. С. 109–119.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.