На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (110), 2024


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 3 (79)   -   2016   -   Сторінки: 37-41
Ізольована і комбінована дія наночастинок та ацетату свинцю зі стеаратами натрію і калію за умов перорального надходження до організму
Кондратюк В. А.1, Федорів О. Є.1, Лотоцька О. В.1
1 ДВНЗ „Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України”

УДК: 613.32-099 : 546.32/33-06 : 612.06]-092.9

РЕФЕРАТ:
Мета роботи - вивчення характеру ізольованого і комбінованого дії наночасток і ацетату свинцю зі стеарату натрію і калію при поступленіb їх в організм з питною водою.

Матеріали і методи дослідження: гігієнічні, токсикологічні, біохімічні, морфологічні, гематологічні та статистичні (Стьюдента, Манна-Уїтні), кореляційний аналіз, дівізівний і адитивний варіанти розрахунку коефіцієнта спільної дії за показниками центральної тенденції, варіабельності і оцінок ймовірності по М.Ю. Антомонову).

Результати. Встановлено, що в умовах гострого санітарно-токсикологічного експерименту ЛД50 ацетат свинцю і наночастинки свинцю проявляють однакову токсичність, знаходяться на рівні 294,0 (242,0 ÷ 346,0) мг / кг (1 клас токсичності) і мають виражену здатність до кумуляції ( ІК = 0,7).
Було встановлено, що максимально недіюча концентрація дорівнює 0,006 мг / дм3, з поправкою на клас токсичності - 0,0006 мг / дм3. Орієнтовно безпечний рівень стеарата калію - 0,25 мг / дм3, стеарат натрію - 0,16 мг / дм3 по загальносанітарною ознакою шкідливості при контролі якості води для господарсько-питного і культурно-побутового призначення.
Комбінована дія наночастинок і ацетату свинцю при пероральному вживанні питної води з стеарат натрію і калію призводить до лейкоцитоз, прискореному дозріванню клітин миелобластного ряду в кістковому мозку щурів і затримання їх виходу в периферичну кров через неефективне ділення клітин, вираженим судинним розладам в печінці, дистрофічних , некробіотичні змін гепатоцитів, сполучнотканинних елементів, клітинної інфільтрації строми. Менш виражені зміни в структурі досліджуваного органу виявлялися при комбінованій дії ацетату свинцю з стеаратом натрію.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
наночастинки свинцю, ацетат свинцю, стеарат натрію, стеарат калію, ізольована дія, комбінована дія.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Сердюк А.М. Гігієнічні проблеми України на рубежі століть / А. М. Сердюк // Гігієнічна наука і практика на рубежі століть: матер. ХІV з’їзду гігієністів України. – Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2004. – С. 30-33.
2. Биомониторинг в оценке риска развития профессиональных интоксикаций / В.П. Чащин, Г.И. Сидорин, Л.В. Фролова и др. // Медицина труда и промышленная экология. – 2004. – № 12. – С. 10-12.
3. Эльбекьян К.С. Влияние мелатонина на биохимические показатели токсичности солей тяжелых металлов при внутрибрюшинном введении крысам / К.С. Эльбекьян // Токсикологический вестник. – 2006. – № 1. – С. 24-26.
4. Возрастные и половые различия в гематологических эффектах при длительном поступлении свинца и марганца из окружающей среды в организм человека / С.Д. Иванов, У.Ю. Нечипоренко, Е.Г. Кованько и др. // Токсикологический вестник. – 2005. – № 3. – С. 16-19.
5. Пурмаль А.П. Антропогенная токсикация планеты. Ч. 1 / А.П. Пурмаль // Соросовский образовательный журнал. - 1998. - № 9. - С. 39-45.
6. Кохановська В. Просторовий розподіл сполук свинцю у ґрунтах басейну р. Смотрич / В. Кохановська, І. Касіяник // Наукові записки. - 2013. - № 1. - С. 203-208.
7. Білецька Е.М. Гігієнічна оцінка сумарного добового надходження важких металів до організму в умовах промислових міст / Е.М. Білецька // Довкілля та здоров’я. – 1999.– № 2 (9).– С. 2-6.
8. Главацька В.І. Комплексна гігієнічна оцінка регіональних особливостей забруднення об'єктів навколишнього середовища свинцем і його впливу на показники здоров'я дітей : дис. канд. мед. наук : 14.02.01 / Дніпропетровська держ. медична академія. — Д., 2006. — 202 с.
9. Трахтенберг И.М. Свинец и окислительный стресс / И.М. Трахтенберг, Т.К. Короленко, Н.А. Утко // Соврем. пробл. токсикол. - 2001. - № 4. – С. 50-53.
10. Першин О.І. Оксидативний стрес у патогенезі дії ацетату свинцю / О.І. Першин // Світ медицини та біології. - 2014. - № 1 (43). – С. 142-146.
11. Environmental Health Criteria 170. Assessing human health risks of chemicals: derivation of guidance values for health-based exposure limits. – Geneva: WHO, 1994. – 73 p.
12. Проданчук М.Г. Поверхнево-активні речовини: токсиколого-гігієнічні та мікробіологічні аспекти / М.Г. Проданчук, І.В. Мудрий, А.А. Калашников – К. : Медицина України, 2006. – 223 с.
13. Jain K.K. Nanomedicine: application of nanobiotechnology inmedicalpractice // Med. Princ. Pract. –2008. – Vol. 17, № 2. – P. 89-101. DOI: https://doi.org/10.1159/000112961
14. Фостер Л. Нанотехнологии. Наука, инновации и возможности : пер. с англ. – М. : Техносфера, 2008. – 350 с.
15. Антомонов М.Ю. Математическая обработка и анализ медико-биологических данных / М.Ю. Антомонов. – К., 2006. – 558с.
16. Экспресс-метод определения среднесмертельных доз химических веществ / Т.В. Пастушенко, Л.Б. Маруший, А.А. Жуков, Ю.А. Пилипенко // Гигиена и санитария. - 1985 - № 6. - С. 46-48.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.