На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (110), 2024


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 3 (79)   -   2016   -   Сторінки: 60-67
Особливості умов праці та вплив їх на здоров'я працівників легкоїпромисловості
Лотоцька-Дудик У.Б.1, Крупка Н.О.1
1 Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

УДК: 613.6:687

АНОТАЦІЯ:
Мета роботи: узагальнення даних про особливості умов праці та виробничий травматизм в різних галузях легкої промисловості, дослідження їх впливу на стан здоров'я і формування професійно-обумовленої патології працюють.
Матеріали і методи дослідження: результати досліджень фізичних і хімічних факторів на підприємствах легкої промисловості Львовcкой області, наукові публікації, статистичні дані.
Результати дослідження. Працівники більшості професій легкої промисловості зазнають впливу комплексу виробничих факторів, серед яких домінуюче гігієнічне значення мають підвищені рівні шуму і вібрації, електромагнітне випромінювання, несприятливий мікроклімат, вимушена робоча поза і підвищений зорова напруга під час виконання технологічних операцій. Експозиція канцерогенними факторами на робочих місцях становить від 16 (виробництво взуття) до 33 (текстильне виробництво).
У структурі захворюваності з тимчасовою втратою працездатності переважають хвороби органів дихання, системи кровообігу, кістково-м'язової та нервової систем. Виробничо-зумовленими захворюваннями є вертеброгенная патологія, порушення функції слухового аналізатора, алергічні захворювання, в тому числі бронхіальна астма, онкологічні захворювання.
Значна частина факторів виробничого середовища в легкій промисловості проявляє властивості репротоксікантов і негативно впливає на фертильний потенціал працюючих, серед яких жінки складають 62,1% (хутряне виробництво) - 86,35% (швейна галузь). Відхилення репродуктивного здоров'я проявляються порушеннями менструального циклу, запальними захворюваннями статевих органів, патологією вагітності та пологів.
Питома вага професійної захворюваності в легкій промисловості становить 0,3-0,4 в структурі загальної професійної захворюваності. Спостерігається позитивна тенденція до зниження травматизму в галузі (за 2012 р зменшилася в 3,8 рази в порівнянні з 2008 р), який, однак, залишається найвищим серед європейських країн.
Вивчення особливостей умов праці в легкій промисловості при сучасній організації виробництва і оцінка стану здоров'я працівників галузі є підґрунтям для встановлення закономірностей формування комплексу професійних чинників, причинно-наслідкових зв'язків між факторами виробничого середовища і показниками стану здоров'я робітників і обґрунтування системи профілактичних заходів щодо поліпшення умов праці та збереженню здоров'я робітників.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
легка промисловість, умови праці, чинники виробничого середовища, виробничий травматизм, стан здоров'я працюючих.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Смирнова Е.В. Гигиенические особенности условий труда и их влияние на здоровье женщин, занятых в современном швейном производстве : автореф. дис. канд. мед. наук : спец 14.00.07 «Гигиена» / Е.В. Смирнова. – Москва, 2007. – 20 с.
2. Галкин В.Т. Гигиеническое обоснование оптимизации питания и здоровья работниц швейного производства : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец 14.00.07 “Гигиена” / В.Т. Галкин. – Москва, 2005. – 20с.
3. Охріменко П.В. Вплив виробничих процесів на здоров'я жінок, які працюють на швейному виробництві / П.В. Охріменко // Довкілля і здоров'я. – 2009. - № 4. – С. 54-57.
4. Яворовський О.П. Вплив шуму та вібрації на репродуктивне здоров'я робітниць текстильної галузі / О.П. Яворовський, С.М. Зоріна, Д.М. Москаленко // Укр. журн. з проблем медицини праці. – 2006. - № 4 (8). – С. 30-34.
5. Клинико-аудиологическая характеристика рабочих текстильной промышленности с сенсоневральной тугоухостью / Т.А. Шидловская, И.В Мухина, Е.Ю. Куренева, А.Д. Ищенко // Укр. журнал з проблем медицини праці. – 2006. – № 3 (7). – С. 51–57.
6. Завгородній І.В. Закономірності формування комплексу професійних чинників та профілактика їх шкідливого впливу на здоров’я робітників шкіряного виробництва : автореф. дис. канд. мед. наук : спец 14.02.01 «Гігієна» / І.В. Завгородній. – Київ, 2003. – 36 с.
7. Условия труда и здоровье работников обувного производства / В.И. Моргачева, Л.Г. Кондакова, Н.А. Дзыгал и др. // Укр. журн. з проблем медицини праці. – 2007. – № 2 (10). – С. 31-40.
8. Кузьмінов Б.П. Професійні шкідливості працівників взуттєвих виробництв / Б.П. Кузьмінов, У.Б. Лотоцька-Дудик // Укр. журн. з проблем медицини праці. – 2015. – № 4 (5) – С. 47-58.
9. Дементьев А.Л. Особенности условий труда и заболеваемости рабочих на современном предприятии по производству обуви / А.Л. Дементьев, А.А. Ляпкало // Гигиена и санитария. – 2001. – № 1. – С. 44-47.
10. Гігієнічна оцінка комплексу факторів, діючих на сучасних виробництвах у легкій промисловості [Електронний ресурс] / Л.А. Гвозденко, В.І. Назаренко, В.Г. Мартиросова та ін. // Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України : наук.-практ. конф. (до 120-річчя з дня народження акад. О.М. Марзєєва) : тези доп. – К., 2003. – Вип. 5. – Режим доступу : http://www.health.gov.ua/Publ/conf.nsf/165dc8dd0ddbb56dc2256d8f00264254/79f030beefd918d7c2256d96004775bf?OpenDocument
11. Експозиція магнітного поля промислової частоти і стан здоров’я працюючих у швейному виробництві / В.І. Назаренко, О.В. Чебанова, Л.А. Гвозденко, В.Г. Мартіросова // Укр. журн. з проблем медицини праці. – 2009. - № 1 (17). – С. 56-64.
12. Профессиональные поражения репродуктивной системы [Электронный ресурс] / С.А. Бабанов, И.А. Агаркова, И.С. Липатов, Ю.В. Тезиков // Русский мед. журн. – 2013. – № 17. - Режим доступа https://www.rmj.ru/articles/ginekologiya/Professionalynye_poragheniya_reproduktivnoy_sistemy/
13. Перхов В.И. Исследование состояния заболеваемости и первичной медико-санитарной помощи на предприятиях текстильной промышленности: автореф. дис. … канд. мед. наук : спец 14.00.33 “Общественное здоровье и здравоохранение” / В.И. Перхов. – Москва, 2009. – 21с.
14. Москаленко Д.М. Профілактика несприятливої дії шуму і вібрації на репродуктивну функцію жінок у ткацькому виробництві : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.02.01 “Гігієна” / Д.М. Москаленко. – К., 2007. – 21 с.
15. Варивончик Д.В. Оцінка виробничої канцерогенної небезпеки у переробній галузі / Д.В. Варивончик // Укр. журн. з проблем медицини праці. – 2013. – № 2 (35). – С. 22–27.
16. Wernli K.J., Ray R.M., Li G.D. Occupational expousure and ovarian cancer in textile workers // Epidemiology. – 2008.- № 2. - P. 244-250. DOI: https://doi.org/10.1097/EDE.0b013e31816339f9
17. Професійна діяльність матерів дітей з гострою лімфобластною лейкемією, які проживають у Львівській області / Н.І. Кіцера, Г.Р. Акопян, Р.С. Поліщук, В.І. Назаренко // Здоровье ребенка. – 2008. – № 5 (14). – С. 102-107.
18. Динаміка професійної захворюваності в Україні та досвід інституту медицини праці НАМН України / Ю.І. Кундієв, А.М. Нагорна, М.П. Соколова, І.Г. Кононова // Укр. журн. з проблем медицини праці. – 2013. - № 4 (37). – С. 11-22.
19. Ізовіт Т.Л. Стратегічна мета уряду України - підвищення рівня промислової безпеки / Т.Л. Ізовіт // Вісник КНУТД. – 2012. - № 4 – С. 116-124.
20. Федоренко О.О. Аналіз прогнозування та попередження виробничого травматизму на підприємствах легкої промисловості / О.О. Федоренко, О.В. Мартиненко // Технології та дизайн. - 2014. - № 3 (12). - С. 1-6.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.