На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (110), 2024


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 2 (99)   -   Червень, 2021   -   Сторінки: 36-44
Сумарна альфа-активність та активність радону-222 у підземній воді в різних регіонах України
Бузинний М.Г.1, Михайлова Л.Л.1
1 ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»

УДК: 614.777:546.79:628.16

РЕФЕРАТ:
Мета дослідження - провести аналіз результатів вимірювання сумарної альфа-активності та активності радону-222 в воді артезіанських свердловин для встановлення географічних регіонів України, які вимагають поглибленої уваги до оцінки радіоактивності підземних вод.
Методи: емпіричні, аналітичні, радіометричні, спектрометричні, математичної статистики.
Матеріали. Проведено статистичний аналіз результатів вимірювання сумарної альфа-активності та активності радону-222 в зразках води артезіанських свердловин 23 адміністративних областей України, досліджених протягом 2016 - 2020 рр.
Результати. Аналіз результатів вимірювання сумарної альфа-активності та активності радону-222 в воді артезіанських свердловин показав їх істотну неоднорідність для різних регіонів України та зв'язок з геологічними особливостями місцевості. Представлено статистичний розподіл значень сумарної альфа-активності та активності радону-222 в зразках води, діаграми діапазону вимірюваних величин в межах областей України та між областями; результати вимірювань нанесено на гідрогеологічну карту України.
Висновок: Величини сумарної альфа-активності та активності радону-222 свідчать про те, що ці показники є надзвичайно неоднорідними для території України і відображають геологічні особливості місцевості. Результати аналізу можуть бути корисними для вироблення рекомендацій колективним і індивідуальним споживачам води, власникам свердловин щодо необхідності більш детального вивчення вмісту природних радіонуклідів у джерелах води і застосування відповідних способів обробки (очищення) води для випадків невідповідності показників прийнятим нормативам. Показано, що для об'єктивного вивчення існуючого стану і досягнення прийнятної якості води, яку споживає населення, необхідна розробка стратегії радіаційного моніторингу якості підземних вод в країні.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
питна вода, радіонукліди, сумарна альфа-активність, радон-222, критерій індивідуальної дози
ЛІТЕРАТУРА:
1. Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною: Державні санітарні норми та правила ДСанПіН 2.2.4 – 171-10. Київ, 2012. 32 c.
2. Guidelines for Drinking Water Quality. Radiological Aspects. WHO, 2011. URL : http://www.who.int/water_sanitation_health/publications-/2011/ 9789241548151_ch09.pdf
3. Management of Radioactivity in Drinking-Water. Geneva: World Health Organization, 2018. 124 р. URL : https://www.who.int/water_-sanitation_health/publica-tions/management-of-radioactivity-in-drinking- water/en/ 4. Council Directive 1998 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for human consumption. Official J. Eur. Commun. 1998. L330/32.
4. Council Directive 1998 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for human consumption. Official J. Eur. Commun. 1998. L330/32.
5. Council Directive 2013 2013/51/EURATOM of 22 October 2013 laying down requirements for the protection of the health of the general public with regard to radioactive substances in water intended for human consumption. Official J. Eur. Commun. 2013. L296/12.
6. Commission Recommendation of 20 December 2001 on the Protection of the Public Against Exposure to Radon in Drinking Water Supplies (document number C(2001) 4580)(2001/928/Euratom).
7. Council Directive 2013/51/EURATOM Laying down Requirements for the Protection of the Health of the General Public with Regard to Radioactive Substances in Water Intended for Human Consumption. Brussels : European Commission, 2013. URL: http://eur-lex.europa.eu.
8. Зеленский А., Бузынный М., Лось И. Радон-222 в воде : концентрации, дозы, нормирование. Проблемы радиационной медицины: респ. межвед. сб. K.,1993. Вып. 5. С. 573-581.
9. Shiraishi K., Igarashi Y., Los I.P., Buzinny M.G. et al. Concentration of Thorium and Uranium Freshwater Samples Collected in Former USSR. J. of Radioanalitical and Nucl. Chem. 1994. Vol. 185. № 1. P. 157-165. DOI : https://doi.org/10.1007/BF02042962
10. Бузинний М. Природна радіоактивність питної води свердловин на території України. Гігієнічна наука та практика на рубежі століть: матер. ХІV з’їзду гігієністів України. Дніпропетровськ, 2004. С. 308-310.
11. Shiraishi K., Nakajima T., Takaku Yu., Tsumura A., Yamasaki Shin-ich, Los I., Komarikov I., Buzinny M., Zelensky A. Elemental Analysis of Freshwater Samples Collected in the Former USSR by Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 1993. Vol. 173 (2). P. 313-321. DOI : https://doi.org/10.1007/BF02043033
12. Бузинний М., Михайлова Л., Сахно В., Романченко М. Дослідження природних радіонуклідів у підземній воді в Україні. Довкілля та здоров’я. 2011. № 1. С. 31-35
13. Бузинний М., Михайлова Л., Сахно В., Романченко М. Статистичний аналіз радіаційних показників води, дослідженої у 2012-2014 р.р. Гігієна населених місць: зб. наук. пр. К., 2015. Вип. 65. С. 179-185.
14. Мінеральні ресурси України. Води підземні: інформаційний інтернет-ресурс / ДНВП «Геоінформ України». URL: http://minerals-ua.info/golovna/vodi-pidzemni/
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.