На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (95), 2020


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (80)   -   2016   -   Сторінки: 57-61
Функціональний стан серцево-судинної системи вступників медичного університету
Ковалів М.О.1, Пластунов Б.А.1
1 Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

УДК: 612.13/.17:616-057.87

РЕФЕРАТ:
Мета роботи. Оцінка функціонального стану серцево-судинної системи і його зв'язку зі статтю, віком, місцем постійного проживання, харчовим статусом, в т.ч. забезпеченістю йодом і вітаміном С, а також експозицією свинцем у вступників медичного університету.

Матеріали та методи. На початку навчального року у 212 дівчат і 78 юнаків 16-18 років досліджувалися загальноприйняті показники гемодинаміки в стані спокою і після функціональної проби Мартіне-Кушелевского, індекс маси тіла, екскреція вітаміну С і йоду з сечею як показники енергетичної, вітамінної, мікроелементної складових харчового статусу і зміст δ-амінолевулінової кислоти в сечі як біомаркерів свинцевою експозиції.

Результати. Встановлено, що функціональний стан серцево-судинної системи вступників, віково-статеві відмінності якого посилювалися з віком, характеризувалося схильністю до тахікардії, рідше до прегіпертензіі і гіпотензії, домінуванням симпатикотонії, ознаками функціональної слабкості міокарда на тлі нормотонічної інотропної реакції на функціональну пробу у більшості вступників. У 24% юнаків і 27% дівчат виявлена хронотропну реакцію серцево-судинної системи на навантаження, її незадовільний функціональний стан і напругу адаптації, перш за все у юнаків, що свідчить про їх недостатню тренованість і вимагає її поліпшення засобами фізкультури і спорту. У юнаків з великих міст хронотропна реакція і напруга адаптації реєструвалися частіше при гірших, ніж у сільських юнаків з більшою руховою активністю, показниках гемодинаміки після навантаження. Виявлено зв'язок окремих параметрів функціонального стану серцево-судинної системи вступників з показниками їх харчового статусу і експозиції свинцем, що необхідно враховувати при корекції харчування студентів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
студенти, серцево-судинна система, харчування, свинець
ЛІТЕРАТУРА:
1. Актуальні проблеми університетської гігієни / І.В. Сергета, О.Е. Александрова, І.Л. Дунець та ін. // Гігієнічна наука та практика: сучасні реалії : ХV з’їзд гігієністів України, 20-21 вересня 2012 р. : матеріали з’їзду. – Львів : друкарня ЛНМУ ім. Данила Галицького, 2012. – С. 211–213.
2. Кожевникова Н.Г. Научные основы разработки технологий оздоровления студентов медицинского вуза с учетом профиля обучения : автореф. дисс. … докт. мед. наук : 14.02.01 «Гигиена». – М., 2012. – 22 с.
3. Пластунов Б.А. Функціональний стан серцево-судинної системи першокурсників вищих навчальних закладів і чинники, що його формують (огляд літератури) / Б.А. Пластунов, М.О. Ковалів // Буковинський медичний вісник. – 2015. – Т. 19, № 1 (73). – С. 237–246.
4. Чеберев Н.Е. Функциональные пробы в кардиологии / Н.Е. Чеберев. – Горький : ГМИ, 1988. – С. 7–8.
5. Донозологічна діагностика стану здоров’я населення у зв’язку з впливом факторів навколишнього середовища : метод. рек. МР 2.2.12.-068-2000 / Е.А. Деркачов, Л.Б. Огір, Т.Є. Дрозд та ін. – К., 2000. – 35 с.
6. Баевский P.M. Прогнозирование состояний на грани нормы и патологии / P.M. Баевский. – М. : Медицина, 1979. – 298 с.
7. Ванханен В.Д. Руководство к практическим занятиям по гигиене питания / В.Д. Ванханен, Е.А. Лебедева. – М. : Медицина, 1987. – С. 54–55.
8. Methods for measuring iodine in urine / J.T. Dunn, H.E. Grutchfield, R. Gutekunst, A.D. Dunn. – Netherland : ICCIDD, 1993. – P. 18–27.
9. Сравнительная оценка методик определения д-аминолевулиновой кислоты в моче / Л.С. Семенова, Н.А. Павловская, Т.В. Вознесенская и др. // Гигиена труда и профессиональные заболевания. – 1982. – № 1. – С. 35–38.
10. Антомонов М.Ю. Математическая обработка и анализ медико-биологических данных / М.Ю. Антомонов. – К., 2006. – 558 с.
11. Пластунов Б.А. Фізичний та інтелектуальний розвиток вступників вищого медичного навчального закладу (ВМНЗ) / Б.А. Пластунов, М.О. Ковалів // Довкілля та здоров’я. – 2015. – № 3. – С. 51–56.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2020. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.