На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (110), 2024


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 3 (88)   -   Вересень, 2018   -   Сторінки: 40-44
До питання гігієнічної безпеки сучасних автомобільних заправних станцій за ступенем впливу їх на забруднення довкілля
Могильний С.М.1, Махнюк В.М.1, Зоріна О.В.1, Горваль А.К.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

РЕФЕРАТ:
Метою роботи було вивчення гігієнічних питань безпеки сучасних автомобільних заправних станцій і розробка заходів щодо мінімізації шкідливого впливу їх діяльності на навколишнє середовище для забудови територій.
Методи: експертної оцінки, санітарно-епідеміологічної експертизи, санітарно-гігієнічні, аналітичні, санітарно-статистичні.
Результати: в статті представлені результати комплексних досліджень з гігієнічної безпеки сучасних АЗС малої та середньої потужності за ступенем їх впливу на забруднення навколишнього середовища.
Висновок: доведена достатність нормативної санітарно-захисної зони в 50 м для автозаправних станцій малої і середньої потужності за критеріями: наявність сучасного транспортного парку; наявність сучасного обладнання з протипожежними технологіями; дотримання на зовнішньому кордоні СЗЗ, зверненої до житлової забудови, концентрацій забруднюючих речовин і рівнів шкідливих чинників, які перевищують їх гігієнічні нормативи; рівень забезпечення санітарно-гігієнічних умов праці для працівників АЗС і споживачів; благоустрій та озеленення території АЗС; організація в'їзних і виїзних груп на території АЗС з дотриманням санітарних розривів; впровадження заходів щодо попередження психогенної навантаження на мешканців прилеглої забудови.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
гігієнічна безпека, сучасні автомобільні заправні станції, забруднення навколишнього середовища, санітарно-захисна зона
ЛІТЕРАТУРА:
1. Івасенко В.М. Вдосконалення методів та засобів вимірювання концентрацій шкідливих речовин у викидах автозаправних станцій : автореф. дис. … канд. техн. наук: спец. 05.11.13– прилади і методи контролю та визначення складу речовин. К., 2016. 21 с.
2. Bogucki J. Najmłodszy klient na stacji paliw. Na Stacji Paliw. 2017. № 2 (7). S. 6-9. URL: https://nastacjipaliw.pl/pl/archiwum
3. Mohylnyi S.М., Маkhniuk V.М., Chernychenko І.О., Lytvychenko О.М. Risk approach to sanitary-and-epidemiological assessment of the location of modern filling stations. Довкілля та здоров’я. 2017. № 2 (82). С. 35-38.
4. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів: ДСП №173-96. Збірник важливих офіційних матеріалів з сані-тарних і протиепідемічних питань. 1996. Т. 5. Ч. 1. С. 8-93.
5. Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень: ДБН 360-92**. К. : Укрархбудінформ, 2002. 92 с.
6. Могильний С.М. Планувальні рішення об'єктів інфраструктури автомобільних доріг (на прикладі автозаправних станцій). Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України (тринадцяті марзєєвські читання) : зб. тез доп. наук.-практ. конф. К., 2017. Вип.17. С. 46-48.
7. Оцінка ризику для здоров‘я населення від забруднення атмосферного повітря : метод. рекомендації МР 2.2.12-142-2007. К. : МОЗ України, 2007. 28 с.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.