На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (110), 2024


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 3 (79)   -   2016   -   Сторінки: 50-55
Передумови становлення гігієни дітей та підлітків як галузі медичної науки та практики в Україні
Стасюк Л.А.1
1 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ

УДК: 378.661(477-25)

АНОТАЦІЯ:
Мета роботи: дослідити передумови становлення гігієни дітей і підлітків як галузі медичної науки і практики в Україні.
Матеріали і методи: архівні дані, бібліографічний, аналітичний, описовий методи.
Результати: в статті проведено ретроспективний аналіз історичних передумов виникнення гігієни дітей і підлітків як галузі медичної науки і практики. Представлені основні етапи розвитку гігієни дитинства, особливості формування її фундаменту в Україні. Визначено роль земської медицини в становленні науково-практичних основ гігієни дітей та підлітків.
Висновки: 1.Гігіена дітей і підлітків, як і кожна наука, розвивалася паралельно з розвитком суспільства, згідно з його соціальних потреб і запитів і, як соціальний феномен, адекватно морально-етичним нормам епохи.
2. Розвиток шкільної гігієни в Україні має своє національне коріння і традиції що вимагає подальшого вивчення.
3. Кожен крок до демократизації суспільства дає поштовх до ініціації і впровадження передових форм і напрямків медицини: завдяки діяльності земської медицини санітарно-профілактичний напрямок не тільки стає її невід'ємною складовою частиною, а й розвивається як провідне. У цей час створюються соціальні інститути, які на державному рівні узагальнюють досвід роботи лікарів, впроваджують профілактичні заходи і контролюють їх реалізацію.
4. Розвиток санітарно-профілактичного спрямування, зокрема гігієни дитинства, в діяльності земської медицини створило необхідну теоретичну і практичну підставу для виділення гігієни дітей та підлітків

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
: гігієна дитинства, гігієна дітей та підлітків, земська медицина, народна попереджувальна медицина
ЛІТЕРАТУРА:
1. Полька Н.С. Гігієна дітей і підлітків в Україні: історія і сьогодення / Н.С. Полька, Н.Я. Яцковська, Г.М. Єременко // Медико-екологічні та соціально-гігієнічні проблеми збереження здоров’я дітей в Україні : зб. тез доп. науково-практ. конф. – Київ, 2009. – С. 11-18.
2. Історичні аспекти формування здорового способу життя дітей та підлітків в Україні / Л. Стасюк, М. Баранова, Р. Бевз, Л. Гармаш // Гуманітарний вісник державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – 2013. - Вип. 30. – С. 571-576.
3. Сковорода Григорій : дослідження, розвідки, матеріали : збірник наукових праць / упоряд. В.М. Нічик, Я.М. Стратій. – К. : Наукова думка, 1992. – 382 с.
4. Пирогов Н.И. Избранные педагогические сочинения / сост. А.Н. Алексюк, Г.Г. Савенок. – М. : Педагогика, 1985. – 496 с.
5. Ушинський К.Д. Вибрані педагогічні твори: у 2-х т. - Т. 1. Теоретичні проблеми педагогіки / К.Д. Ушинський ; за ред. О.І. Пискунова. – К. : Рад. школа, 1983. – 488 с.
6. Уваров М.С. Программа исследования пришлых рабочих и надзора за ними / М.С. Уваров // Сб. Херсонского земства. – Херсон, 1889. - № 3. – С.16-27.
7. Коцур Н.І. Становлення і розвиток гігієнічної науки в Україні: шлях крізь епохи і соціальні потрясіння (друга половина ХІХ – 20-ті роки ХХ століття): монографія / Н.І. Коцур. – Корсунь-Шевченківський, 2011. – С. 101-102, 446, 503.
8. Бардов В.Г. Кафедра гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (етапи розвитку, науково-педагогічна діяльність) / В.Г. Бардов, С.Т. Омельчук, А.М. Гринзовський // Довкілля та здоров’я. – 2015. – № 5 (76). – С. 32-38.
9. Особиста справа К.Е. Добровольського // Архів НМУ імені О.О. Богомольця.
10. Якобий А.И. Курс общественной гигиены (написано от руки, размножено литографическим способом) / А.И. Якобий. - 1885.
11. Бессалов В.С. 100-летие санитарно-эпидемиологической службы / В.С. Бессалов, А.А. Коваль // Итоги и перспективы исследований по истории медицины / ред. Ю.П. Лисицин, Г.Р. Крючко]. – Ташкент : Медицина,1980. – 762 с.
12. Володимир Підгаєцький: Повернення із забуття. 1889–1937 / Ю.І. Кундієв, О.П. Яворовський, І.М. Трахтенберг, І.М. Сахарчук. – Житомир : Полісся, 2008. – 324 с.
13. О направлении общественной санитарной деятельности и программе работ земских санитарных врачей // ХІІ Пироговский съезд. - СПб, 1913. – С. 33.
14. Игумнов С.Н. О задачах земской санитарии / С.Н. Игумнов // Журн. Общества русских врачей в память Н.И. Пирогова. - 1903.- № 3. – С. 17-18.
15. Ігумнов С.М. Нарис розвитку земської медицини на Україні / С.М. Ігумнов // Матеріали до історії розвитку охорони здоров'я на Україні / за ред. К.Ф. Дупленко. – К., 1957. – 387 с.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.