На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (110), 2024


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (84)   -   2017   -   Сторінки: 52-57
Hygienic substantiation of calculating models for fungicides of different classes toxicity depend on their physical and chemical properties prognosis
Vavrinevych O.P.1, Antonenko A.M.1, Korshun M.M.1, Omelchuk S.T.1
1 Hygiene and Ecology Institute of the O.O. Bogomolets National Medical University

УДК: 613: 632.952:632.95.024:57.013

АНОТАЦІЯ:
Назва статті : Гігієнічне обгрунтування розрахункових моделей прогнозування токсичності фунгіцидів різних класів в залежності від їх фізико-хімічних властивостей

В Україні та багатьох інших країнах на сьогодні не існує методів математичного моделювання та прогнозування токсичності для фунгіцидів та гербіцидів, як і немає юридичних підстав для використання висновків та порогових величин, отриманих європейськими експертами.

Метою роботи було гігієнічне обґрунтування розрахункових моделей прогнозування токсичності фунгіцидів різних класів в залежності від їх фізико-хімічних властивостей.
Матеріали та методи. Для аналізу ми використовували параметри токсикометрії та фізико-хімічні показники широко використовуваних у світовому сільському господарстві фунгіцидів. Для статистичної обробки результатів були використані пакети статистичних програм IBM SPSS StatisticsBase v.22 та MS Exсel.

Результати і обговорення. Розроблено лінійні та нелінійні регресійні рівняння, що враховують кореляційні залежності між токсичними властивостями фунгіцидів класу піразол-карбоксамидів і карбоксамідів, триазолів, імідазолів, карбаматів і дитіокарбаматів, метоксиакрилатів та їх фізико-хімічними властивостями. У більшості випадків розраховані за нашими формулами значення корелюють з експериментально встановленими.

Висновок. Доведено, що запропоновані розрахункові моделі для прогнозування небезпеки вивчених фунгіцидів є адекватними та статистично достовірними. Розроблений алгоритм дає змогу істотно спростити проведення токсикологічних експериментів та прискорити процедуру реєстрації нових фунгіцидів досліджуваних класів, за умови наявності даних про фізико-хімічні властивості досліджуваних сполук.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
Фунгіциди, токсикологія, розрахункові моделі, рівняння регресії
ЛІТЕРАТУРА:
1. Anton C., Deng J., Wong Y.S., Zhang Y., Zhang W., Gabos S., Huang D.Y., Jin C. Modeling and Simulation for Toxicity Assessment. Math Biosci Eng. 2017. Vol. 14. № 3. Р. 581–606. https://doi.org/10.3934/mbe.2017034
2. Norton A., Sathish J., Webb S., Aarons L., Beattie K., Eljazi R. et al. Mathematical Modelling of Chronic Drug Infusion for Toxicity Assessment / UK Mathematics-in-Medicine NC3Rs Study Group. 2013. 25 р. URL : http://www.maths-in-medicine.org/uk/2013-nc3rs/drug-toxicity/report.pdf
3. Жердев Н.А. Предварительная оценка острой токсичности пестицидов для зоопланктона. Вестник Южного научного центра РАН. 2008. Т. 4. № 4. С. 63–67.
4. Новиков С.М. Поройков В.В., Семеновых Л.Н. Современные проблемы применения компьютерных систем для оценки токсикологической и экологической опасности химических веществ. Гигиена и санитария. 1994. № 5. С. 4–8.
5. Приєднання України до конвенції про захист тварин, що використовуються для наукових цілей. 2017. URL : http://ukrainepravo.com/international_law/public_international_law/tuyzherarrya-tsnualry-es-nsrvyershchkl-tus-iashyfkh-khvauyr-s-vynsuyfkhsvtsyukhefya-eoya-ratsnsvysh-/.
6. Pesticides property database (PPDB) : URL : http://www.rupest.ru/ppdb
7. EU – Pesticides database : Maximum Residue Levels. URL : http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/max_residue_levels/index_en.htm
8. The Japan Food Chemical Research Foundation. Positive List System for Agricultural Chemical Residues in Foods : Maximum Residue Limits (MRLs) List of Agricultural Chemicals in Foods. URL : http://www.m5.ws001.squarestart.ne.jp/foundation/search.html
9. Health Canada : Maximum Residue Limits for Pesticides. URL : http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/mrl-lrm/index-eng.php
10. Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні. Офіційне видання. Київ : Юнівест Медіа, 2016. 1026 с.
11. Pradhan A., Markande S.K., Kurre R.K. Evaluation of impact of pesticides on the basis of their physico-chemical properties. Journal of Industrial Pollution Control. 2014. Vol. 30 (2). Р. 223–226.
12. Батян А.Н., Фрумин Г.Т., Базылев В.Н. Основы общей и экологической токсикологи. СПб. : СпецЛит, 2009. 352 с.
13. Общая токсикология / под ред. Б.А. Курляндского, В.А. Филова. М. : Медицина, 2003. 608 с.
14. Єрмолова Л.В., Проданчук М.Г., Лепьошкін І.В. Розробка розрахункових моделей прогнозу небезпечності неонікотиноїдних інсектицидів. Современные проблемы токсикологии. 2007. № 1. С. 27–29.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.