На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (94), 2020


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 3 (92)   -   Bересень, 2019   -   Сторінки: 69-75
Implementation of measures for minimization of environmental impact and preservation of public health at modern domestic sugar-refineries within the directives 2008/50/EU
Махнюк В.М.1, Пелех Л.В.1, Мельниченко С.О.1, Гончарук В.С.2
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"
2 Проектна організація Приватне підприємство «Інтер-Еко», м.Вінниця

УДК: 613.6 : 614.7 : 664.1

РЕФЕРАТ:
Назва статті : Реалізація заходів мінімізації впливу на довкілля та збереження громадського здоров׳я на сучасних вітчизніних цукрових заводах в рамках директиви 2008/50/ЄС

Мета роботи. Гігієнічна оцінка ефективності заходів по зменшенню за-бруднення атмосферного повітря на сучасних вітчизняних цукрових заводах та розробка санітарно-гігієнічних вимог щодо мінімізації негативних наслідків їх діяльності на навколишнє середовище та громадське здоров׳я.

Матеріали та методи досліджень. В статті використано наступні ме-тоди: бібліосемантичні (для аналізу нормативно-правового регулювання, теоретичні (ретроспективне використання даних наукових досліджень), аналітичні та санітарно-епідеміологічної експертизи проектних матеріалів.

Результати досліджень. Проаналізовано проектні матеріали діючих цукрових заводів з різними технологіями поводження з виробничими відходами, зокрема з сирим жомом. Для дослідження були обрані цукрові заводи, які мають у складі виробництва жомові ями для зберігання сирого жому. Для порівняння з традиційними технологіями виробництва було проведено дослідження на цукровому заводі з новою технологією сушки жому. За результатами наукових досліджень встановлено, що ліквідація жомових ям та перехід на нову технологію сушки жому зменшує техногенне навантаження на навколишнє середовище та мінімізує вплив наслідків діяльності підприємства на здоров׳я населення прилеглої житлової забудови, що відповідає вимогам чинних вітчизняних нормативних документів та вимогам Директиви 2008/50/ЄС.

Висновок.
1. Впровадження заходів мінімізації впливу на довкілля на сучасному цукровому заводі №3 з новітніми технологіями (сушка жому, жомогрануляційне відділення) у порівнянні з цукровими заводами №1 та №2 із традиційними технологіями виробництва забезпечило зменшення забруднення атмосферного повітря та відповідає вимогам чинних ДСП № 173-96 та Директиві 2008/50/ЄС.
2. Розрахункові максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин на межі нової нормативної 100 м СЗЗ для цукрового заводу №3 з модернізованою технологією виробництва відповідали вимогам «Державних санітарних правил планування та забудови населених місць. ДСП № 173-96» (п.5.4), «Переліку гранично допустимих концентрацій хімічних та біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» та Директиві 2008/50/ЄС «Про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи».

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
директива ЄС, заходи мінімізації впливу на довкілля, санітарно-гігієнічні вимоги, громадське здоров׳я, цукрові заводи з новою технологією виробництва цукру.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Сердюк А.М., Полька Н.С., Махнюк В.М. Сучасні проблеми гігієни планування та забудови населених місць (нормативно-правове регулювання). Монографія. К. : Медінформ, 2014. 174 с.
2. Запольський А., Українець А. Екологізація харчових виробництв: підручник для студентів вищих навчальних закладів. К. : Вища школа, 2005. 428 с.
3. Гринзовський А.М. Аналіз комплексу медико-санітарних та правових заходів із забезпечення санітарного облаштування та утримання промислових об ’ єктів на території населених місць України в ХІХ столітті. Гігієна населених місць: зб. наук. пр. К., 2012. Вип. 59. С. 20-27.
4. Махнюк В.М. До питання зміни розмірів санітарно-захисних зон для об’єктів I–V класу небезпеки в умовах децентралізації влади. Довкілля та здоров’я. 2015. № 1 (72). С. 53–60.
5. Махнюк В.М., Полька Н.С., Киреева И.С., Могильный С.Н. Научно-гигиеническое сопровождение вопросов установления новых и изменения нормативных размеров санитарно-защитных зон. Здоровье и окружающая среда : сб. науч. тр. Минск, 2014. Т. 1, вып. 24. С. 57–60.
6. Земельний кодекс України (зі змінами). Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14.
7. Directive 2208/50/EC of the European Parliament and of the Counsil of 21 may 2008 on Ambient Air Quality and Cleaner Air for Europe.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2020. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.