На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (94), 2020


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 3 (92)   -   Bересень, 2019   -   Сторінки: 11-16
Кількісна оцінка репродуктивного потенціалу жінок раннього фертильного віку
Калиниченко Д.О.1
1 Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

УДК: 613.96 +612.661+314.336

РЕФЕРАТ:
На сьогодні особливої актуальності набуває посилення профілактичної спрямованості та орієнтація на здоров’язбережувальну стратегію галузі охорони здоров'я. Оцінка якості репродуктивного здоров’я є складним процесом, оскільки передбачає узагальнення у кількісному вигляді взаємозв’язку багатьох чинників, що мають різні одиниці вимірювання і діапазони змін. У статті розглядається можливість використання кількісних та якісних показників, що характеризується у цілому репродуктивний потенціал жінок.

Мета дослідження - розробити спосіб кількісної оцінки репродуктивного потенціалу жінок раннього фертильного віку.

Матеріал і методи дослідження. У дослідження брали участь 284 студентки закладів вищої освіти м. Суми, віком від 17 до 22 років (І група (145 осіб)) та 20 – 22 роки (ІІ група (139 осіб)). Були використані такі методи: експертні оцінки із визначенням вагових коефіцієнтів на основі попарних порівнянь Т. Сааті, антропометричне і психологічне обстеження, суб’єктивна оцінка здоров’язбережувальної компетентності, викопіювання із медичної документації даних про наявність/відсутність екстрагенітальної патології, стан репродуктивного здоров’я.

Результати дослідження та їх обговорення. За сукупністю і значимістю відповідей експертів установлено, що репродуктивний потенціал дівчат найбільше визначається чинниками «наявність/відсутність спадкових хвороб у родині» та «здоров’язбережувальна компетентність» (за суб’єктивною оцінкою обізнаності з питань репродуктивного здоров’я). Серед дівчат переважали особи із середнім рівнем репродуктивного потенціалу, причому із віком частка студенток високого рівня досліджуваного показника має тенденцію до збільшення. Високий рівень репродуктивного потенціалу дівчат залежить від схильності до фемінного типу гендерної ідентичності, невисокої мотивації на досягнення успіху у кар’єрі, зрілої репродуктивної поведінки (відповідальне ставлення до себе і партнера в інтимних стосунках).

Висновки. Чинники, що впливають на формування репродуктивного потенціалу жінок раннього фертильного віку можна оцінити шляхом присвоєння їм відповідних вагових коефіцієнтів, аналіз яких може дозволити визначити пріоритетні заходи у зменшенні їх негативного впливу на об’єкт дослідження.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
репродуктивний потенціал, експертне оцінювання, фертильний вік, вагові коефіцієнти.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Антомонов М. Ю., Калиниченко І. О., Волощук О. В. Визначення вагових коефіцієнтів характеристик умов навчання експертним шляхом на основі методу аналізу ієрархій. Гігієна населених місць : зб. наук. пр. К., 2008. Вип. 51. С. 414 - 422.
2. Бацилєва О. В. Медико-психологічні особливості репродуктивного здоров’я молоді у сучасних умовах. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С Костюка. К, 2008. Т. X. Ч. 9. С. 63 - 72.
3. Бердник О. В., Зайковська В. Ю. Здоров’язберігаюча стратегія у гігієні навколишнього середовища. Довкілля та здоров’я. 2008. №3(46) С. 18 - 22.
4. Бердник О. В., Добрянська О. В., Рудницька О. П., Шевчук К. В. Гендерні аспекти формування репродуктивних установок у студентів. Гігієна населених місць : зб. наук. пр. К., 2014. Вип. 63. С. 295 - 301.
5. Гойда Н. Г., Бісярин О. Ю. Нормативно-правове регулювання діяльності служби планування сім’ї та збереження репродуктивного здоров’я. Український медичний часопис. 2012. №4 (90). С. 20 - 25.
6. Концепція загальнодержавної програми «Здоров’я — 2020: український вимір». URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1164-2011-%D1%80
7. Концепція загальнодержавної програми «Репродуктивне та статеве здоров’я нації на період до 2021 року». (доступ 16.03.2017) URL : http://www.moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20170316_0.html
8. Молодь та молодіжна політика в Україні: соціально-демографічні аспекти / за ред. Е. М. Лібанової ; Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. К., 2010. 248 с. URL : http://www.unfpa.org.ua/files/articles/1/73/Youth%20and%20Youth%20Policy%20-%20Demo%20Aspects%20(UA).pdf.
9. Пирогова В. І., Цьолко О. Р., Чайківська Е. Ф., Маслюк Ю. В. Репродуктивні реалії сучасних дівчат-підлітків. Таврический медико-биологический вестник. 2011. Т. 14, № 3 (Ч. 2). С. 153 - 157.
10. Полька Н.С., Антомонов М.Ю., Калиниченко І.О., Гозак С.В. Система експертного оцінювання ефективності здоров’яспрямованої діяльності закладів освіти : методичні рекомендації. Київ, 2009. 36 с.
11. Сурмач М. Ю. Медико-социологический анализ как средство разработки cпособов воздействия на демографические процессы и состояние репродуктивного потенциала молодежи Республики Беларусь. Медицинские новости. 2007. №2. Т.2. С. 35 - 39.
12. Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2016 рік / МОЗ України; ДУ «УІСД МОЗ України». Київ, 2017. С. 87.
13. Юрьев В.К. Методология оценки и состояние репродуктивного потенциала девочек и девушек. Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2000. №4. С. 3 - 5.
14. Bem S. The measurement of psychological androgyny. J. of Consulting and Clin. Psychology. 1974. №42. P. 155 - 162. DOI: https://doi.org/10.1037/h0036215
15. Morris J.L., Hamid Rushwan. Adolescent sexual and reproductive health: The global challenges. International Journal of Gynecology and Obstetrics. 2015. №131. Р. 40 - 42. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijgo.2015.02.006
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2020. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.