Home Page   -   Åditorial Board   -   Instructions to autors   -   Archive   -   Contact   -   Journal's Indexing UA   EN


Last issue

¹ 2 (103), 2022


Support

Edition of the journal is supported partially by the grant of the Fogarty International Center (FIC) of the National Institute of Health and Illinois University, Chicago.

JOURNAL

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

A journal "Dovkillia ta zdorovia" (Environment & Health) publishes the articles on the problems in the field of medical ecology, hygiene, health protection and ecological safety.

Founder of the Journal:
State Institution "O.M. Marzeiev Institute for Hygiene and Medical Ecology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine"

Frequency of publication:
quarterly

Environment & HealthISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
No: 3 (83)   -   2017   -   Pages: 66-71
Health consequences in the descendants of the parents irradiated by radioiodine as a result of the Chîrnobyl accident (literary review)
Prokhorova Ye.M.1, Atamaniuk N.P.1, Talko V.V.1
1 SI “National Research Centre for Radiation Medicine of National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Kyiv,

ÓÄÊ: 546.15:616-036.886-053.3/.8:614.876

SUMMÀRY:
The issues of the beginning of the disorders in the organisms of the descendants of the parents, irradiated by radioactive iodine after the Chîrnobyl accident, are discussed in the article. A conclusion about debatableness and ambiguity of literary data on the transgenerative effects of irradiation has been drawn.

KEYWORDS:
accident at the Chornobyl nuclear power plant, iodine-131, irradiation of the parents, descendant’s state of health
REFERENCES:
1. Likhtarev I.A., Shandala N.K., Gulko G.M., Kairo I.A. and Chepurny N.I. Health Physics. 1993 ; 6 (64) : 594- 599. DOI : https://doi.org/10.1097/00004032-199306000-00003
2. Serdiuk A.M., Bebeshko V.H. and Bazyka D.A. (eds.). Medychni naslidky Chornobylskoi katastrofy : 1986 – 2011 [Medical Consequences of the Chornobyl Catastrophe : 1986 – 2011]. Ternopil : Ukrmedknyha ; 2011 : 1092 p. (in Ukrainian).
3. Sushko V.O., Shvaiko L.I., Bazyka K.D., Riazhska A.S., Stadniichuk O.M. and Apostolova O.V. Dovhotryvali doslidzhennia bronkholehenevoi patolohii u uchasnykiv likvidatsii avarii na Chornobylskii AES [Long-Term Research of Bronchopulmonary Pathology in the Participants of the Liquidation of the Accident at the Chornobyl NPP ]. In : Radioekolohiia-2014 : Naukovo-praktychna konferentsiia [Radioecology – 2014: Scientific-and-Research Conference. Kyiv ; 2014 : 268-273 (in Ukrainian).
4. Koreniev M.M., Kashalda D.A., Borysko H.O., Cherevatova S.Kh., Bondarenko V.A., Kalmykova N.V. and Spivak T.V. Ukrainskyi radiolohichnyi zhurnal. 2010 ; 3 : 296-298 (in Ukrainian).
5. Derevianko L.P., Atamaniuk N.P., Talko V.V., Rodionova N.K., Kaminskyi O.M. and Vakoliuk K.O. Rol hormoniv okremykh struktur holovnoho mozku v rehuliatsii enerhetychnoho obminu u osib z nadlyshkovoiu masoiu tila, yaki postrazhdaly vnaslidok avarii na ChAES [The Role of Hormones of the Separate Structures of Brain in the Regulation of Energy Exchange in the Overweight Persons Suffered from the Consequences of the Accident at the Chornobyl NPP]. In : Hihiiena naselenykh mists [Hygiiene of Settlements]. Kyiv ; 2007; 49 : 426-430 (in Ukrainian).
6. Kovalenko O., Kopylova O. and Afanasyev D. Thyroid and Reproductive System in Children Exposed to Ionizing Radiation after the Chornobil NPP Accident and in Offspring of Exposed Parents. In : Health Effects of the Chornobyl Accident – a Quarter of Century Aftermath. Kyiv : DIA ; 2011 : 591-610.
7. Tronko M., Bogdanova T., Saenko V., Thomas G.A., Likhtarov I., Yamashita S. (eds.) Thyroid Cancer in Ukraine after Chernobil: Dosimetry, Epidemiology, Pathology, Nuclear Biology. Nagasaki, Japan : IN-TEX ; 2014 : 175 ð. URL : http://naosite.lb.nagasaki-u.ac.jp/dspace/handle/10069/34349
8. Kovalenko O.M., Afanasiev D.Ye., Chykalova I.H., Kaminskyi O.V., Samoilov O.O., Muraviova I.M., Rozhkivska L.V., Vakoliuk K.O., Tepla O.V. and Ulianchenko I.V. Nezloiakisni tyroidni efekty avarii na Chornobylskii atomnii elektrostantsii [Non-Malignant Thyroid Effects of the Accident at the Chornobyl Nuclear Power Plant ]. In : Medychni naslidky avarii na Chornobylskii atomnii elektrostantsii [Medical Consequences of the Accident at the Chornobyl Nuclear Power Plant]. Kyiv : DIA ; 2007 : 138-155 (in Ukrainian).
9. Kopylova O.V. and Stepanenko O.A. Ukrainskyi radiolohichnyi zhurnal. 2015 ; 3 : 58-60 (in Ukrainian).
10. Bojarskaja O.J., Êîpylîvà O.V. J. Pediatr. Endocrine. and Metabol. 2008 ; 21: 165-171. DOI : https://doi.org/10.1515/JPEM.2008.21.2.165
11. 1.Kopylova O.V., Stepanchenko O.A., Tsvet L.O. and Matsiuk I.V. Ukrainskyi radiolohichnyi zhurnal. 2010 ; 3 : 294-296 (in Ukrainian).
12. Plekhova E.I. and Shliakhova N. V. Probl. endokrinnoi patol. 2011 ; 2 : 12-16 (in Russian).
13. Baleva L.S., Yakovleva I.N., Sipiagina A.E., Karakhan N.M., Danilycheva L.I., Zemlianskaya Z.K. and Golovina G.E. Vopr. prakt. pediatrii. 2012 ; 7 (4) : 13-16 (in Russian).
14. Coretchi L., Bahnarel I., Ursulean I., Cornescu A., Botezatu N. and Belic G. Sanatate publica, econ. si manag. med. 2011 ; 2 : 7-9 (in Moldovan).
15. Livshits L.A., Malyarchuk S.G., Kravchenko S.A., Matsuka G.H., Lukyanova E.M., Antipkin Y.G., Arabskaya L.P., Petit E. et al. Radiat Res. 2001 ; 1 (155) ; Pt. 1 : 74-80.
16. Arabskaia L.P., Zadorozhnaia T. D., Antipkin Yu. G. and Eshchenko O. I. Sostoyanie fetoplatsentarnogo kompleksa i zdorovia detey v zavisimosti ot inkorporirovaniya radionuklidov v organizme [State of Fetoplacental Complex and Children’s Health Depending on the Incorporation of Radionuclides in the Organism ]. In : ²²² sezd po radiatsionnym issledovaniyam [III Congress on Radiation Research]. Pushchino ; 1997; 1 : 428-429 (in Russian).
17. Stepanova Ye., Kondrashova V., Kolpakov I., Vdovenko V., Leonovich O. and Litvinets O. Children born to radiation exposed parents. In : Health effects of the Chornobyl Accident – a Quarter of Century Aftermath. Kyiv : DIA; 2011 : 581-590.
18. Stepanova ª., Vdovenko V., Kondrashova V. and Kolpakov ². Dynam³ka pokaznyk³v zdorovia d³tei, narodzhenykh u batk³v, oprom³nenikh vnasl³dok avar³i na ChAES [Dynamics of Health Indices in the Children, Born in the Parents, Irradiated as a Result of the Accident at the Chornobyl NPP ]. In : M³zhnarodna naukovo-praktychna konferents³ia z pitan sots³alnoho zakhystu hromadian, yak³ postrazhdaly vnasl³dok Chornobylskoi katastrofy [International Scientific-and-Practical Conference on the Issues of Social Protection of the Citizens, Suffered from the Accident at the Chornobyl NPP ]. Kyiv : Sotsinform ; 2008 : 80-81 (in Ukrainian).
19. Kopylova O.V., Kam³nskyi O.V. and Afanasiev D.ª. Stan h³potalamo-h³pof³zarnoi rehuliats³i tyreoidnoi ta reproduktyvnoi systemy d³tei, narodzhenykh v³d os³b, yak³ buly d³tmy na moment avar³i na ChAES [State of Hypothalamo-Hypophysial Regulation of Thyroid and Reproductive Systems in the Children, Born from the Persons Who Were Children at the Moment of the Accident at the ChNPP]. In : V² zizd rad³ob³oloh³chnoho tovarystva Ukrainy [VI Congress of Radiobiological Society of Ukraine ]. Kyiv ; 2015 : 67-67 (in Ukrainian).
20. Stepanova Ye.², Vdovenko V.Yu, Kolpakov ².Ye. and Kondrashova V.G. D³ty, yak³ narodylysia v oprom³nenykh batk³v [The Children Born in the Irradiated Parents ]. In : Medychn³ nasl³dki Chornobilskoi katastrofy: 1986-2011: monograf³ia [Medical Consequences of the Chornobyl Catastrophe : 1986-2011]. Ternopil (Ukraine) ; 2011 : 786-788 (in Ukrainian).
21. Dubrova Yu.Ye. Genetika. 2006 ; 10 (42) : 1335-1347 (in Russian).
22. Vorobtsova I.E. Radiats. biologiia. Radioekologiia. 2006 ; 4 (46) : 441-446 (in Russian).
23. Suskov I.I., Kuzmina N.S., Suskova V.S. et al. Radiats. biologiia. Radioekologiia. 2008 ; 3 (48) : 278-286 (in Russian).
24. Liaginskaya A.M., Tukov A.R., Osipov V.A. et al. Radiats. biologiia. Radioekologiia. 2009 ; 6 (49) : 694-702 (in Russian).
25. Agadzhanian A.V. Izuchenie transgeneratsionnogo fenomena genomnoy nestabilnosti u detey likvidatorov posledstviy avarii na ChAES : dis. … kand. biol. nauk / Ros. un-t druzhby narodov [The Study of Transgenerative Phenomenon of Genomic Instability in the Children of the Liquidators of the ChNPP Accident Consequences: Dis. Cand. of Biol. Sci.]. Moscow ; 2008 : 169 p. (in Russian).
26. Sonnov V.V. Vestnik problem biologii i meditsiny. 1997 ; 21 : 35-41 (in Russian).
27. Tsyb A.F., Matveenko E.G., Gorobets V.F., Borovikova M.P., Temnikova E.I. and Gorobets N.Ya. Radiatsiia i risk (Biulleten Natsionalnogo radiatsionno-epidemiologicheskogo registra) [Radiation and Risk (Bulletin of National Radiation-and-Epidemiological Register]. 2001 ; 12 : 42-47 (in Russian).
28. Garbuzov P.I., Drozdovskiy B.Ya., Rodichev A.A., Timokhina O.V. and Podolkhova N.V. Radioiodterapiia raka shchitovidnoy zhelezy [Radioiodine Therapy of Struma Maligna]. In : Radiatsionnaia fizika i biologicheskie effekty radioioda [Radiation Physics and Biological Effects of Radioiodine ]. Obninsk (Russia) ; 2007 : S124-128 (in Russian).
29. Likhtarev I., Bouville A., Kovgan L. et al. Radiation Research. 2006 ; 166 : 271-286. DOI : https://doi.org/10.1667/RR3545.1
30. Kovhan L.M., Likhtarov I.A. and Chepurnyi M.I. Dovkillia ta zdorovia. 2005 ; 1 : 39-43 (in Ukrainian).
31. Moskalev Yu.I. Otdalennye posledstviia ioniziruyushchikh izlucheniy [Remote Consequences of Ionizing Radiation ]. Moscow : Meditsina ; 1991 : 464 p. (in Russian).
32. Aghajanian A., Kuzmina N., Sipiogyna A., Baleva L. and Suskov I. Environ. and Mol. Mutagenes. 2011 ; 7 (52) : 538-546. DOI : https://doi.org/10.1002/em.20655
33. Pilinska M.A., Dybskyi C.C., Dybska O.B. and Pedan L.R. Cytology and Genetics. 2005 ; 4 : 32-40 (in Ukrainian).
34. Reshenie V sezda po radiatsionnym issledovaniiam. Moscow, 2006 [Decision of the V Congress on Radiation Research. Moscow, 2006]. Radiats. biol. Radioekologiia. 2006 ; 4 (46) : 508-510 (in Russian).
35. Koterov A.N. and Biriukov A.P. Meditsinskaia radiologiia i radiatsionnaia bezopasnost. 2012 ; 57 (1) : 58-79 (in Russian).
36. Koterov A.N. and Biriukov A.P. Meditsinskaia radiologiia i radiatsionnaia bezopasnost. 2012 ; 57 (2) : 51-77 (in Russian).
37. Koterov A.N. Vozmozhnost obuslovlivaniia neradiatsionnymi faktorami anomaliy, zaregistrirovannykh u potomkov lits, obluchennykh v malykh dozakh v rezultate avarii na ChAES [Possibility of the Anomalies Caused by the Non-Radiation Factors, Registered in the Descendants of the Persons, Irradiated with Low Doses as a Result of the Accident at the ChNPP ]. In : Biologicheskie effekty malykh doz ioniziruiushchey radiatsii i radioaktivnoe zagriaznenie sredy : mater. konf. [Biological Effects of the Low Doses of Ionizing Radiation and Radioactive Environmental Contamination : Mater. Conf.]. Syktyvkar (Russia) ; 2009 : 330-333 (in Russian).
38. Talko V. V., Kopylova O. V., Prokhorova E. M., Boyko O. A., Atamaniuk N.P., Vatlitsova O. S., Neumerzhitskaya L. V., Drozd I. P., Lipskaya A. I., Pleskach O. Ya. and Chumak A.A. Tireoidnaia i reproduktivnaia sistema u potomkov obluchennykh 131² roditeley (klinicheskoe i eksperimentalnoe issledovanie) [Thyroid and Reproductive Systems in the Descendants of the Parents Irradiated with 131I ]. In : Materialy mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii «Chernobyl: 30 let spustia (Gomel, 21-22.04.2016) [Materials of the International Scientific Conference “Chernobyl: 30 Years Later ]. Gomel (Belorussia) ; 2016 : 203-206 (in Russian).
Designed by: IPH NAMSU © Environment & Health, 2006-2022. All rights reserved.
Use of text and graphic materials of the site is allowed only upon written permission of the editoral board.