На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 4 (101), 2021


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 3 (83)   -   2017   -   Сторінки: 66-71
Медичні наслідки у нащадків батьків, опромінених радіойодом у результаті аварії на ЧАЕС ( огляд літератури )
Прохорова Є.М.1, Атаманюк Н.П.1, Талько В.В.1
1 ДУ "Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України", м. Київ

УДК: 546.15:616-036.886-053.3/.8:614.876

АНОТАЦІЯ:
Обговорюються питання виникнення порушень в організмі нащадків опромінених батьків в результаті впливу радіоактивного йоду внаслідок аварії на ЧАЕС. Зроблено висновок про спірність і неоднозначність літературних даних щодо трансгенераціонних ефектів опромінення.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
аварія на ЧАЕС, йод-131, опромінення батьків, стан здоров'я нащадків
ЛІТЕРАТУРА:
1. Likhtarev I.A., Shandala N.K., Gulko G.M. Kairo I.A., Chepurny N.I. Ukrainian thyroid doses after the Chernobyl accident. Health Physics. 1993. № 6 (64). Р. 594- 599. DOI : https://doi.org/10.1097/00004032-199306000-00003
2. Медичні наслідки Чорнобильської катастрофи: 1986 – 2011 / за ред. А. М. Сердюка, В. Г. Бебешка, Д. А. Базики. Тернопіль : Укрмедкнига, 2011. 1092 с.
3. Сушко В.О., Швайко Л.І., Базика К.Д., Ряжська А.С., Стаднійчук О.М., Апостолова О.В. Довготривалі дослідження бронхолегеневої патології у учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Науково-практична конференція із міжнародною участю “Радіоекологія-2014“: зб. матеріалів. Київ, 2014. С. 268-273.
4. Коренєв М.М., Кашалда Д.А., Бориско Г.О., Череватова С.Х., Бондаренко В.А., Калмикова Н.В., Співак Т.В. Взаємозв`язок показників гормональної регуляції і обмінних процесів у дітей з сімей радіаційного ризик. Український радіологічний журнал. 2010. № 3. С. 296-298.
5. Дерев’янко Л.П., Атаманюк Н.П., Талько В.В., Родіонова Н.К., Камінський О.М., Ваколюк К.О. Роль гормонів окремих структур головного мозку в регуляції енергетичного обміну у осіб з надлишковою масою тіла, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Гігієна населених місць: зб. наук. пр. К., 2007. Вип. 49. С. 426-430.
6. Kovalenko O., Kopylova O., Afanasyev D. Thyroid and reproductive system in children exposed to ionizing radiation after the Chornobil NPP accident and in offspring of exposed parents. Health effects of the Chornobyl Accident – a Quarter of Century Aftermath. Kyiv: DIA. 2011. P. 591-610.
7. Tronko M., Bogdanova T., Saenko V., Thomas G.A., Likhtarov I., Yamashita S. (eds.) Thyroid cancer in Ukraine after Chernobil: dosimetry, epidemiology, pathology, nuclear biology. Nagasaki, Japan : IN-TEX. 2014. 175 р. URL : http://naosite.lb.nagasaki-u.ac.jp/dspace/handle/10069/34349
8. Коваленко О.М., Афанасьєв Д.Є., Чикалова І.Г., Камінський О.В., Самойлов О.О., Муравйова І.М., Рожківська Л.В., Ваколюк К.О., Тепла О.В., Ульянченко І.В. Незлоякісні тироїдні ефекти аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Медичні наслідки аварії на Чорнобильській атомній електростанції / за ред. О.Ф. Возіанова, В.Г. Бебешка, Д.А. Базики. Київ : ДІА, 2007. С. 138-155.
9. Копилова О.В., Степаненко О.А. Особливості функціонування гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдної системи у дітей, народжених від осіб опромінених унаслідок аварії на ЧАЕС. Український радіологічний журнал. 2015. № 3. С. 58-60.
10. Bojarskaja O.J., Коpylоvа O.V. Exaggerated thyroid stimulating hormone secretion in children exposed to the Chernobyl nuclear reactor catastrophe. J. Pediatr. Endocrine. and Metabol. 2008. Vol. 21. P. 165-171. DOI : https://doi.org/10.1515/JPEM.2008.21.2.165
11. Копилова О.В., Степанченко О.А., Цвет Л.О., Мацюк І.В. Особливості статевого розвитку дітей із клінічними проявами інсуліно- та лептинорезистентності, народжених від осіб, опромінених у дитячому віці внаслідок аварії на ЧАЕС. Український радіологічний журнал. 2010. № 3. С. 294-296.
12. Плехова Е.И., Шляхова Н. В. Характеристика иммуногормональных взаимосвязей на этапе позднего созревания у подростков и потомков ликвидаторов последствий Чернобыльской катастрофы. Пробл. ендокринної патол. 2011. № 2. С. 12-16.
13. Балева Л.С., Яковлева И.Н., Сипягина А.Е., Карахан Н.М., Данилычева Л.И., Землянская З.К., Головина Г.Е Морфофункциональные изменения щитовидной железы у детей, облученных в результате аварии на Чернобыльской АЭС, и детей-потомков облученных родителей. Вопр. практ. педиатрии. 2012. Т.7, №4. С.13-16..
14. Coretchi L., Bahnarel I., Ursulean I., Cornescu A., Botezatu N., Belic G. Evaluerea starii de sanatate a copiilor nascuti in familiile participantilor la lichidarea concsecintelor accidentului nuclear de la Cernobal. Sanatate publica, econ. si manag. med. 2011. №2. P.7-9.
15. Livshits L.A., Malyarchuk S.G., Kravchenko S.A., Matsuka G.H., Lukyanova E.M., Antipkin Y.G., Arabskaya L.P., Petit E., Giraudeau F., Gourmelon P., Vergnaud G., LeGuen B. Children of Chernobyl cleanup workers do not show elevated rates of mutations in minisatellite alleles. Radiat Res. 2001. №1 (155). Pt. 1. P. 74-80.
16. Арабская Л.П., Задорожная Т. Д., Антипкин Ю. Г., Ещенко О. И. Состояние фетоплацентарного комплекса и здоровья детей в зависимости от инкорпорирования радионуклидов в организме. ІІІ съезд по радиационным исследованиям: тез. докл. Пущино, 1997. Т.1. С.428-429.
17. Stepanova Ye., Kondrashova V., Kolpakov I., Vdovenko V., Leonovich O., Litvinets O. Children born to radiation exposed parents // Health effects of the Chornobyl Accident – a Quarter of Century Aftermath. Kyiv: DIA, 2011. P. 581-590.
18. Степанова Є., Вдовенко В., Кондрашова В., Колпаков І. Динаміка показників здоров’я дітей, народжених у батьків, опромінених внаслідок аварії на ЧАЕС. Міжнародна науково-практична конференція з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи : тези доп. Київ : Соцінформ, 2008. С 80-81.
19. Копилова О.В., Камінський О.В., Афанасьєв Д.Є. Стан гіпоталамо-гіпофізарної регуляції тиреоїдної та репродуктивної системи дітей, народжених від осіб, які були дітьми на момент аварії на ЧАЕС. VІ з'їзд радіобіологічного товариства України : тези доп. (Київ, 5-9 жовтня 2015). Київ, 2015. С.67.
20. Степанова Є.І, Вдовенко В.Ю, Колпаков І.Є., Кондрашова В.Г. Діти, які народилися в опромінених батьків. Медичні наслідки Чорнобильської катастрофи: 1986-2011: монографія / за ред. А. М. Сердюка, В. Г. Бебешка, Д. А. Базики. Тернопіль : ТДМУ, 2011. С. 786-788.
21. Дуброва Ю.Е. Нестабильность генома среди потомков облученных родителей. Факты и их интерпретация. Генетика. 2006. № 10(42). С. 1335-1347.
22. Воробцова И.Е. Трансгенерационная передача радиационно-индуцированной нестабильности генома. Радиац. биология. Радиоэкология. 2006. № 4(46). С. 441-446.
23. Сусков И.И., Кузьмина Н.С., Сускова В.С. и др. Индивидуальные особенности трансгенерационной геномной нестабильности у детей ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС (цитогенетические и иммуногенетические показатели). Радиац. биология. Радиоэкология. 2008. № 3(48). С. 278-286.
24. Лягинская А.М., Туков А.Р., Осипов В.А. и др. Врожденные пороки развития у потомства ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Радиац. биология. Радиоэкология. 2009. № 6(49). С. 694-702.
25. Агаджанян А.В. Изучение трансгенерационного феномена геномной нестабильности у детей ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС : дис. … канд. биол. наук / Рос. ун-т Дружбы народов. М., 2008. 169 с.
26. Соннов В.В. Иммунный статус детей, родившихся в семьях ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, проживающих в промышленном регионе Донбасса. Вестник проблем биологии и медицины. 1997. № 21. С. 35-41.
27. Цыб А.Ф., Матвеенко Е.Г., Горобец В.Ф., Боровикова М.П., Темникова Е.И., Горобец Н.Я. Динамика морфофункционального состояния щитовидной железы у внутриутробно облученных детей из юго-западного региона Калужской области в течение первого десятилетия после чернобыльской аварии. Радиация и риск. 2001. Вып. 12. С. 42-47.
28. Гарбузов П.И., Дроздовский Б.Я., Родичев А.А., Тимохина О.В., Подольхова Н.В. Радиойодтерапия рака щитивидной железы. Радиационная физика и биологические эффекты радиойода. Обнинск, 2007. С. 124-128.
29. Likhtarev I., Bouville A., Kovgan L. et al. Qutstionnaire- and Measurement-Based Individual Thyroid Doses in Ukraine Resulting from the Chornobyl Nuclear Reactor Accident. Radiation Research. 2006. Vol. 166. P. 271-286. DOI : https://doi.org/10.1667/RR3545.1
30. Ковган Л.М., Ліхтарьов І.А., Чепурний М.І. Трирівнева система реконструкції доз опромінення щитовидної залози населення України внаслідок Чорнобильської катастрофи. Довкілля та здоров’я. 2005. № 1. С. 39-43.
31. 1.Москалев Ю.И. Отдаленные последствия ионизирующих излучений. Москва : Медицина, 1991. 464 с.
32. Aghajanian A., Kuzmina N., Sipiogyna A., Baleva L., Suskov I. Analisis of genomic instability in the offspring of fathers exposed to low dosеs of ionizing radiation. Environ. and Mol. Mutagenes. 2011. № 7 (52). P. 538-546. DOI : https://doi.org/10.1002/em.20655
33. Пілінська М.А., Дибський C.C., Дибська О.Б., Педан Л.Р. Виявлення хромосомної нестабільності у нащадків батьків, опромінених внаслідок Чорнобильської катастрофи. Цитология и генетика. 2005. № 4. С. 32-40.
34. Решение V съезда по радиационным исследованиям. Москва, 2006 г. Радиац. биол. Радиоэкология. 2006. №4 (46). С. 508-510.
35. Котеров А.Н., Бирюков А.П. Дети ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции. 1. Оценка принципиальной возможности зарегистрировать радиационные эффекты. Медицинская радиология и радиационная безопасность. 2012. Т. 57, № 1. С. 58-79.
36. Котеров А.Н., Бирюков А.П. Дети участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Сообщение 2. Частота отклонений и патологий и их связь с нерадиационными факторами. Медицинская радиология и радиационная безопасность. 2012. № 2 (57). С. 51-77.
37. Котеров А.Н. Возможность обусловливания нерадиационными факторами аномалий, зарегистрированных у потомков лиц, облученных в малых дозах в результате аварии на ЧАЭС. Биологические эффекты малых доз ионизирующей радиации и радиоактивное загрязнение среды : матер. Междунар. конф. Сыктывкар, 2009. С. 330-333.
38. Талько В. В., Копылова О. В., Прохорова Е. М., Бойко О. А., Атаманюк Н.П., Ватлицова О. С., Неумержицкая Л. В., Дрозд И. П., Липская А. И., Плескач О. Я., Чумак А.А. Тиреоидная и репродуктивная система у потомков облученных 131І родителей (клиническое и экспериментальное исследование). Материалы международной научной конференции «Чернобыль: 30 лет спустя (Гомель, 21-22 апреля 2016 г.). Гомель, 2016. С. 203-206.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.