Home Page   -   ditorial Board   -   Instructions to autors   -   Archive   -   Contact   -   Journal's Indexing UA   EN


Last issue

1 (110), 2024


Support

Edition of the journal is supported partially by the grant of the Fogarty International Center (FIC) of the National Institute of Health and Illinois University, Chicago.

JOURNAL

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

A journal "Dovkillia ta zdorovia" (Environment & Health) publishes the articles on the problems in the field of medical ecology, hygiene, health protection and ecological safety.

Founder of the Journal:
State Institution "O.M. Marzeiev Institute for Hygiene and Medical Ecology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine"

Frequency of publication:
quarterly

Environment & HealthISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
No: 1 (106)   -   MARCH, 2023   -   Pages: 57-61
Theoretical and practical significance of scientific research by The Institute of Public Health of the NAMS of Ukraine
Polka N.S.1, Savina R.V.1, Rudnytska O.P.1, Korkach V.S.1, Melchenko Yu.V.1, Leikykh S.V.1, Novokhatska S.M.1, Martyshchenko N.V.1
1 State Institution "O.M. Marzeiev Institute for Public Health of the NAMSU", Kyiv

ABSTRACT:
Objective: analytical study of scientific achievements by Institute's specialists in the field of prevention of non-communicable and infectious diseases of the population caused by negative impact of environmental and social factors of living conditions, based on the results of research work and their implementation.

Materials and methods: scientific reports, acts of implementation of the results of scientific research works. The research uses a system-analytical method.

Research results: The results of research conducted at the Institute for the last three years were analyzed. The physical, chemical, and social factors, life conditions of different segments of the population have been assessed and their negative impact on health has been proven. A number of scientifically substantiated regulatory and methodological instructive and information documents have been developed aimed at minimizing harmful environmental factors and preventing diseases in the population.

KEYWORDS:
health care, public health, scientific research, normative and methodological documents
REFERENCES:
1. Prokopov V.O. and Lypovetska O.B. Vplyv khloroformu pytnoi vody na onkolohichnu zakhvoriuvanist naselennia Kirovohradshchyny [Influence of drinking Water Chloroform on the Oncological Incidence of the Population of Kirovograd Region]. Dovkillia ta zdorovia (Environment&Health). 2019 ; 3 : 42-46 (in Ukrainian). DOI : https://doi.org/10.32402/dovkil2019.03.042
2. Turos O.I., Petrosian A.A. and Maremukha T.P. Otsinka zbytkiv zdoroviu naselennia vid korotkochasnoho vplyvu vysokykh kontsentratsii ozonu [Assessment of the Damage for the Health of the Population from the Short-term Exposure to the High Ozone Concentrations]. Dovkillia ta zdorovia (Environment&Health). 2020 ; 3 : 19-24 (in Ukrainian). DOI : https://doi.org/10.32402/dovkil2020.03.019
3. Stankevych V.V., Koval N.M. and Cherevko O.M. Ekoloho-hihiienichni aspekty otsinky nehatyvnoho vplyvu okremykh obiektiv hirnycho-vydobuvnoi haluzi na stan dovkillia ta umovy prozhyvannia naselennia [Ecological and Hygienic Aspects of Assessment of the Negative Influence of Certain Mining Facilities on the State of the Environment and Living Conditions of the Population]. In : Hihiiena naselenykh mists [Hygiene of Populated Places]. Kyiv ; 2021 ; 71 : 105-110 (in Ukrainian). DOI : https://doi.org/10.32402/hygiene2021.71.105
4. Makhniuk V.M., Chaika A.V., Pavlenko N.P., Mohylnyi S.M. et al. Obgruntuvannia hihiienichnoho normatyvu kratnosti povitroobminu u medychnykh prymishchenniakh ambulatorii, vbudovanykh u zhytlovi budynky, dlia zberezhennia ta zmitsnennia zdorovia medykiv [Substantiation of the Hygienic Standard for Air Exchange Multiplicity in Medical Premises of Ambulances Built into Residential Houses for Preservation and Improvement of the Health of Medical Staff]. Dovkillia ta zdorovia (Environment&Health). 2021 ; 4 : 42-50 (in Ukrainian). DOI : https://doi.org/10.32402/dovkil2021.04.042
5. Chernychenko I.O., Lytvychenko O.M., Babii V.F., Balenko N.V, Kondratenko O.Ie., Hlavachek D.O. Hihiienichni normatyvy khimichnykh rechovyn v atmosfernomu povitri: dosiahnennia mynuloho ta suchasni pohliady u maibutnie [Hygienic Standards for Chemical Agents in Ambient Air: Achievements of the Past and Modern Views into the Future]. Dovkillia ta zdorovia (Environment&Health). 2021 ; 4 : 51-57 (in Ukrainian). DOI : https://doi.org/10.32402/dovkil2021.04.051
6. Pavlenko T.O., Operchuk A.P., Aksonov M.V., Fryziuk M.A., Mykhailenko O.V. and Horval A.K. Pershocherhovi zavdannia planu dii shchodo zmenshennia rivniv radonu v povitri budynkiv [Priority Tasks of the Action Plan to Reduce Indoor Radon Levels]. Nuclear and Radiation Safety. 2021 ; 1 : 14-20 (in Ukrainian). DOI : https://doi.org/10.32918/nrs.2021.1(89).02
7. Buzynny M.G. About radiocarbon in environmental researches in Ukraine. Dovkillia ta zdorovia (Environment&Health). 2020. 3. . 48-53. DOI : https://doi.org/10.32402/dovkil2020.03.048
8. Barkevych V.A., Nikitina N.H., Tomashevska L.A., Dumanskyi V.Iu., Bitkin S.V., Halak S.S. and Bezverkha A.P. Systemy radiolokatsiinykh zasobiv spetsialnoho pryznachennia yak potuzhni dzherela elektromahnitnykh vyprominiuvan v dovkilli [Radar Systems of Special Purpose as Powerful Sources of Electromagnetic Radiation in the Environment]. In : Hihiiena naselenykh mists [Hygiene of Populated Places]. Kyiv ; 2020 ; 70 : 78-83 (in Ukrainian). DOI : https://doi.org/10.32402/hygiene2020.70.078
9. Semashko P.V., Yaryhin A.V., Steblii N.M. and Konchakovska S.V. Vplyv aviatsiinoho shumu aeroportu Boryspil na akustychnyi stan naiblyzhchykh naselenykh punktiv ta zdorovia naselennia. Hihiiena naselenykh mists [Influence of Aviation Noise of Boryspil Airport on Acoustic Condition of the Nearest Settlements and Population Health]. In: Hihiiena naselenykh mists [Hygiene of Populated Places]. Kyiv ; 2020 ; 70 : 71-77 (in Ukrainian). DOI : https://doi.org/10.32402/hygiene2020.70.071
10. Hozak S., Yelizarova O., Stankevych T., Diuba N., Parats A. and Lebedynets N. Vplyv dystantsiinoho navchannia shkoliariv 111 klasiv pid chas pandemii COVID-19 na yikh psykhoemotsiinyi stan [Anxiety and Depression of Ukrainian School-Age Children in the process of Distance Education during the OVID-19 Pandemic]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ser. Psykholohiia. 2020 ; 1 : 27-32 (in Ukrainian). DOI : https://doi.org/10.17721/BSP.2020.1(11).5
11. Deputat Yu.M. and Hulich M.P. Doslidzhennia dobovykh enerhovytrat viiskovosluzhbovtsiv Cyl spetsialnykh operatsii Zbroinykh Syl Ukrainy [Research of Daily Energy Losses in the Military Personnel of the Special Operation Forces of Ukraine Armed Forces]. Dovkillia ta zdorovia (Environment&Health). 2020 ; 3 : 32-39 (in Ukrainian). DOI : https://doi.org/10.32402/dovkil2020.03.032
12. Omelchenko E.M., Polka O.O., Lynchak O.V., Karamzina L.A. and Pedan L.R. Vrodzheni vady rozvytku sered zhyvonarodzhenykh ta yikh vnesok v dytiachu invalidnist [Congenital Malformations among Born Alive Children and Their Contribution to Children's Disability (Slice 2019)]. In: Hihiiena naselenykh mists [Hygiene of Populated Places]. Kyiv ; 2021 ; 71 : 193-200 (in Ukrainian). DOI : https://doi.org/10.32402/hygiene2021.71.193
13. Ostanina N.V. and Kuznetsova O.M. Rol diietychnykh dobavok dlia kharchuvannia liudei ta stan kontroliu yikh bezpeky ta yakosti dlia spozhyvannia na suchasnomu etapi [The Role of Dietary Additives in Human Nutrition and the State of Control of their Safety and Quality for the Consumption at Modern Stage]. In: Hihiiena naselenykh mists [Hygiene of Populated Places]. Kyiv ; 2019 ; 69 : 185-191 (in Ukrainian). DOI : https://doi.org/10.32402/hygiene2019.69.185
14. Berdnyk O.V., Voloshchuk O.V., Dobrianska O.V. and Skochko T.P. Obgruntuvannia vykorystannia pokaznykiv neinfektsiinoi zakhvoriuvanosti dlia vyiavlennia vplyvu determinant zdorovia v systemi epidnahliadu [Substantiation of NCD Morbidity Indicators for Detection of the Influence on Health Determinants in Epidemiological Surveillance System]. In: Hihiiena naselenykh mists [Hygiene of Populated Places]. Kyiv ; 2020 ; 70 : 134-140 (in Ukrainian). DOI : https://doi.org/10.32402/hygiene2020.70.134
15. Serdiuk A.M., Skaletskyi Yu.M., Ryhan M.M. Kontseptsiia formuvannia stratehii poperedzhennia defektiv nadannia medychnoi dopomohy u vitchyznianii systemi okhorony zdorovia [Conception of the Formation of the Strategy for the Prevention of the Defects in Provision of Medical Care in the National Health Care System]. Dovkillia ta zdorovia (Environment&Health). 2020 ; 1 : 4-11 (in Ukrainian). DOI : https://doi.org/10.32402/dovkil2020.01.004
Designed by: IPH NAMSU Environment & Health, 2006-2024. All rights reserved.
Use of text and graphic materials of the site is allowed only upon written permission of the editoral board.