Home Page   -   ┼ditorial Board   -   Instructions to autors   -   Archive   -   Contact   -   Journal's Indexing UA   EN


Last issue

╣ 2 (103), 2022


Support

Edition of the journal is supported partially by the grant of the Fogarty International Center (FIC) of the National Institute of Health and Illinois University, Chicago.

JOURNAL

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

A journal "Dovkillia ta zdorovia" (Environment & Health) publishes the articles on the problems in the field of medical ecology, hygiene, health protection and ecological safety.

Founder of the Journal:
State Institution "O.M. Marzeiev Institute for Hygiene and Medical Ecology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine"

Frequency of publication:
quarterly

Environment & HealthISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
No: 1 (77)   -   2016   -   Pages: 22-30
Radiological consequences of the accident at the Chornobyl NPP via prism of anti-radiation protection problems of the population of Ukraine
Serdiuk └.╠.1, Pavlenko Ď.╬.1, Ryhan ╠.╠.1, Los ▓.P.1, Skaletskyi Yu.╠.1
1 State Institution "O.M. Marz│eiev Institute for Public Health of the NAMSU"

Ë─╩: 613.648.4 : 614.876 : 351.77

ABSTRACT:
Objective. We analyzed the problems of radiation protection of the population of Ukraine via a prism of the radiological consequences at the Chornobyl NPP.

Materials and methods. Ukrainian and foreign scientific materials, national and international regulatory framework for radiation protection of the population and staff were used in the study.

Methods: bibliographic, analytical, dosimetric, statistical, method of systematic approach.

Resume. Separate measures for the overcoming of the consequences of the radiation accident at the Chornobyl NPP, taking into account the current methodology for radiation safety and current medico-biological and radioecological realities, were analyzed, security problems in some spheres of the application of radiation technologies were evaluated. It was established that not only socio-economic recovery of contaminated areas were unreasonably delayed but the great problems in the radiation protection of population from medical exposure and technologically-enhanced natural sources of natural origin were accumulated as well. Separate approaches for the ensurance of the radiological safety, demonstrated their ineffeciency in the implementation of state policy on the overcoming of the consequences of the Chornobyl accident and contradicted to the international practice of radiation protection (risk compensation), were included in the national legislation as one of the basic principles of the state policy of nuclear and radiation safety.

KEYWORDS:
Chţrnobyl nuclear power plant, radiation dose, technologically-enhanced natural sources of natural origin, medical radiation, man-made radiation background, iodine prophylaxis.
REFERENCES:
1. Prister B.S., Kliuchnikov A.A., Shestopalov V.M., Kukhar V.P. Problemy bezopasnosti atomnoi energetiki. Uroki Chţrnobylia: monografiia [Problems of Nuclear Power Safety. Lessons of Chţrnobyl: Monograph]. Chţrnobyl (Kiev Region) ; 2013 : 200 p. (in Russian).
2. Likhtarov I.A., Kovhan L.M., Boiko Z.N. et al. Zahalnodozymetrychna pasportyzatsiia naselenykh punktiv Ukrainy, yaki zaznaly radioaktyvnoho zabrudnennia pislia Chornobylskoi avarii. Uzahalneni dani za 2001ľ2004 rr. Zbirnyk 10 [General Dosimetric Certification of the Settlements of Ukraine Suffered from the Radioactive Contamination after the Chornobyl Accident. Generalized Data for 2001-2004. Collected Book 10]. Kyiv ; 2005 : 57 p. (in Ukrainian).
3. Likhtarov I.A., Kovhan L.M., Vasylenko V.V. et al. Zahalnodozymetrychna pasportyzatsiia ta rezultaty LVL-monitorynhu v naselenykh punktakh Ukrainy, yaki zaznaly radioaktyvnoho zabrudnennia pislia Chţrnobylskoi katastrofy. Dani za 2011 r. Zbirnyk 14 [General Dosimetric Certification and Results of LVL-Monitoring in the Settlements of Ukraine Suffered from the Radioactive Contamination after the Chornobyl Accident. Data for 2011. Collected Book 14]. Kyiv ; 2012 : 99 p. (in Ukrainian).
4. Mezhdunarodnaia otsenka posledstvii Đhernobylskoi avarii: Chernobylskii Forum OON (2003ľ2005) i NKDAR OON (2005ľ2008) [International Assessment of the Consequences of the Chţrnobyl Accident: the UNO Chţrnobyl Forum (2003-2005) and UNO UNSCEAR (2005-2008). (in Russian). Available at : http://www.chernobyl.info/Portals/0/Docs/ru/pdf_ru/ Balonov_UNSCEAR.pdf.
5. Posledstviia oblucheniia dlia zdorovia cheloveka v rezultate Chernobylskoi avarii : Nauchnoe prilozhenie D k Dokladu NKDAR OON 2008 goda Generalnoi Assamblee OON [Radiation Consequences for Human Health as a Result of the Chernobyl Accident : Scientific Addition D to the UNO UNSCEAR Report, 2008]. Vienna ; 2012 : 173 p. (in Russian). Available at : http://www.unscear.org/docs/reports/2008/1255525_Report_2008_Annex_D_RUSSIAN.pdf.
6. 25 rokiv Chornobylskoi katastrofy. Bezpeka maibutnoho. Natsionalna dopovid Ukrainy [25 Years after the Chornobyl Catastrophe. Safety of the Future. National Report of Ukraine ]. Kyiv : vydavnytstvo KIM ; 2011 : 355 p. (in Ukrainian).
7. Kashparov V.O., Polishchuk S.V. and Otreshko L.M. Chornobylskyi naukovyi visnyk. Biuleten ekolohichnoho stanu zony vidchuzhennia ta zony bezumovnoho (oboviazkovoho) vidselennia. 2011; 2 : 13ľ30 (in Ukrainian).
8. Nasvit O.I. Problemy yodnoi profilaktyky v Ukraini na vypadok radiatsiinoi avarii na AES: analitychna zapyska [Problems of the Iodine Prophylaxis in Ukraine in Case of Radiation Accident at the NPP: Analytical Note]. Kyiv ; 2013. (in Ukrainian). Available at : http://www.niss.gov.ua/articles/1379/.
9. Ilin L.A., Balonov M.I., Buriak V.N., Gordeev K.I., Dementiev S.I., Zhakov I.G. i dr. Meditsinskaia radiologiia. 1989 ; 11 : 59ľ81(in Russian).
10. Nasvit O.I. Bezpeka ta nerozpovsiudzhennia. 2007 ; 2 (20) : 2ľ14 (in Ukrainian).
11. Pro stan, zakhody i perspektyvy podolannia naslidkiv Chornobylskoi katastrofy (Materialy parlamentskykh slukhan) [On the State, Measures, and Prospects in the Overcoming of the Consequences of the Chornobyl Catastrophe (Materials of the Parliamentary Hearings]. (in Ukrainian). Available at : http://komekolog.rada.gov.ua/komekolog/control/uk/publish/article?art_id=50830&cat_id=45144.
12. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo sotsialnoho zakhystu naselennia, yake prozhyvaie v zonakh sposterezhennia: Zakon Ukrainy vid 5.10.2006 ╣ 232-V [On the Introduction of Changes into Some Laws of Ukraine on the Social Protection of the Population Residing in the Zones of Observation: Law of Ukraine, 5 October, 2006, ╣ 232-V]. Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/232-16.
13. Pro zatverdzhennia Poriadku vyznachennia klasu profesiinoho ryzyku vyrobnytstva za vydamy ekonomichnoi diialnosti: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 8.02.2012 ╣ 237 [On the Adoption of the Order of the Determination of the Occupational Risk Class of the Production by the Kinds of Economic Activity: Resolution of the Cabinet of the Ministries of Ukraine, 8 February, 2012, ╣ 237]. Available at : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/237-2012-%D0%BF.
14. Skaletskyi Yu.M. ; Instytut problem natsionalnoi bezpeky Systemnyi analiz problem bezpeky u sferi vykorystannia yadernoi enerhii v konteksti natsionalnoi bezpeky ta perspektyv rozvytku yadernoi enerhetyky v Ukraini ta rozrobka propozytsii shchodo yikh vyrishennia: zvit pro naukovo-doslidnu robotu (zakliuchnyi) : ╣ derzhreiestratsii 0205U000508 [Systematic Analysis of the Problems of the Safety in the Sphere of the Use of Nuclear Energy in the Sense of National Safety and Prospects of the Development of Nuclear Power in Ukraine and Development of the Proposals for their Decision: Report on the Scientific-Research Work (Final) : State Registration ╣ 0205U000508]. Kyiv ; 2009 : 219 p. (in Ukrainian).
15. Chetvert veka posle chernobylskoi katastrofy: itogi i perspektivy preodoleniia. Natsionalnyi doklad Respubliki Belarus [A Quarter of a Century after the Chţrnobyl Catastrophe: Results and Prospects of the Overcoming. National Report of the Republic of Belarus]. Minsk ; 2011 : 90 p. (in Russian).
16. Instruktsiia po organizatsii provedeniia yodnoi profilaktiki v sluchae ugrozy ili vozniknoveniia radiatsionnoi avarii na yadernykh obiektakh [Instruction on the Organization of the Iodine Prophylaxis in Case of the Threat and Beginning of Radiation Accident at the Nuclear Installations]. (in Russian). Available at : http://pravo.levonevsky.org/bazaby11/republic11/text978.htm.
17. Obzor yadernykh tekhnologii ľ 2011. Doklad Generalnogo direktora. Generalnaia konferentsiia: Piatdesiat vosmaia ocherednaia sessiia MAGATE (GC(58)/INF/4). [Review of Nuclear Technologies ľ 2011. Report of the Director General. General Conference: Fifty Eighth IAEA Regular Session (GC(58)/INF/4)]. Vienna ; 2014 : 48 p. (in Russian).
18. Pavlenko T.A., Los I.P., Aksenov N.V. Radiation Measurements. 1996 ; 25 (1ľ4) : 415ľ416. DOI : https://doi.org/10.1016/1350-4487(95)00132-X
19. Los I.P., Pavlenko T.O. Zhurnal Akademii medychnykh nauk Ukrainy. 2006 ; 12 (1) : 168ľ173 (in Ukrainian).
20. Pavlenko T.A., Los I.P., Riazantsev V.F. Yaderna ta rad│ats│ina bezpeka. 2011 ; 4 : 68ľ71 (in Russian).
21. The State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine Dopovid pro stan yadernoi ta radiatsiinoi bezpeky v Ukraini u 2014 rotsi [Report on Nuclear and Radiation Safety in Ukraine for 2014]. Kyiv ; 2015 : 86 p. (in Ukrainian). Available at : http://www.snrc.gov.ua/nuclear/doccatalog/document?id=285032
22. Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards. Vienna: IAEA; 2014 : 436 ­. (General Safety Requirements ; no. GSR Part 3).
23. Basic Safety Standards (2013). Council Directive 2013/59/Euratom of 5 December 2013 Laying Down Basic Safety Standards for Protection Against the Dangers Arising from Exposure to Ionising Radiation, and Repealing Directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom and 2003/122/Euratom. Official Journal of the European Union. 2014 ; 57, L13 : 73 p.
24. Serdiuk A.M., Los I.P., Pavlenko T.O. Rozrobka kontseptsii derzhavnoi naukovo-praktychnoi prohramy źRADON╗ [Development of the Conception of the RADON State Scientific-Practical Program]. In : Naukovi zasady mizhhaluzevoi kompleksnoi prohramy źZdorovia natsii╗ [Scientific Bases of the Health of Nation Inter-Branch Complex Program]. Kyiv : Derkul ; 2007 : 256ľ261 (in Ukrainian).
25. Pavlenko T.O., Kostenetskyi M.I., Kutsak A.V., Sevalnev A.I., Aksionov M.V., Fryziuk M.A. Dovkillia ta zdorovia. 2013 ; 1 (64) : 49ľ53 (in Ukrainian).
26. Analiz roboty onkolohichnoi sluzhby Ukrainy v 2001ľ2005 rokakh [Analysis of the Activity of the Oncologic Service of Ukraine in 2001-2005. (in Ukrainian). Available at : http://www.ucr.gs.com.ua/support/files/moz_0105.doc.
27. National Cancer Institute. Rak v Ukraini, 2012ľ2013. Zakhvoriuvanist ta smertnist vid zloiakisnykh novoutvoren. Stan onkolohichnoi dopomohy naselenniu [Cancer in Ukraine. Morbidity and Mortality of the Malignant Tumors]. In : Biuleten Natsionalnoho kantser-reiestru Ukrainy ╣ 15 [Bulletin of the National Cancer register of Ukraine ╣ 15]. Kyiv ; 2014 : 7 (in Ukrainian).
28. Bolus N.E. Journal of Nuclear Medicine Technology. 2013 ; 41 : 4 : 255-260. DOI : https://doi.org/10.2967/jnmt.113.128728
29. Sevalnev A.I., Kostenetskyi M.I., Kutsak A.V. Zaporozhskii meditsynskii zhurnal. 2012 ; 5 (74) : 55ľ56 (in Ukrainian).
30. Pokaznyky diialnosti radiolohichnoi sluzhby Ukrainy v 2002ľ2004. : Dovidnyk [Activity Indices of the Radiological Service of Ukraine in 2002-2004]. Kyiv ; 2005 : 39 p. (in Ukrainian).
31. Soloviev M.Yu., Zhukova T.V., Kalignina M.V. et al. Ispolzovanie rezultativnosti rentgenodiagnosticheskikh issledovanii pri realizatsii źprintsipa obosnovaniia╗ v meditsinskom obluchenii [Use of the X-Ray Diagnostic Examination Performance at the Realization of the ôPrinciple of Justificationö in Medical Exposure]. In : Sovremennye problemy obespecheniia radiatsionnoi bezopasnosti naseleniia: sbornik dokladov konf. [Modern Problems of the Radiation Safety of the Population]. Sankt-Peterburg ; 2006 : 136ľ138 (in Russian).
32. Pilipenko N.I., Stadnik L.L., Nosik O.V., Shalepa O.Yu. Kontrol doz patsientov pri rentgenograficheskikh issledovaniiakh i puti ikh optimizatsii [Dose Control in the Patients at X-Ray Examinations and the Ways of their Optimization]. In : Medychna f│zyka ľ suchasnyi stan, problemy, shliakhy rozvytku. ▓nnovats│in│ tekhnoloh│i : tezy 3-ho m│zhnarodnoho sem│naru [Medical Physics ľ the Current Status, Problems, the Way of Development. Innovation Technologies. Proceedings of the 3rd International Workshop]. ľ Kyiv ; 2013 : 140ľ144 (in Russian).
33. Serdiuk A.M., Los I.P., Goncharov S.F., Avetisov G.M. Dovk│llia ta zdorovia. 2011 ; 1 (56) : 3ľ10 (in Russian).
34. Publikatsiia 103 MKRZ. Rekomendatsii 2007 goda : per. s angl. [Publication 103, ICRP. Recommendations, 2007: Translation from English]. Moscow : Alana ; 2009 : 344 p. (in Russian).
35. Pylypenko M.I., Stadnyk L.L., Korneieva V.V., Shalopa O.Yu., Fedko O.A. Ukrainskyi radiolohichnyi zhurnal. 2010 ; 4 : 409ľ416. ═Óń│Ú°ŰÓ ńţ ­ňńÓŕ÷│┐ 08.12.2015
Designed by: IPH NAMSU ę Environment & Health, 2006-2022. All rights reserved.
Use of text and graphic materials of the site is allowed only upon written permission of the editoral board.