На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 4 (101), 2021


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 1 (77)   -   2016   -   Сторінки: 22-30
Радіологічні наслідки аварії на Чорнобильській АЕС крізь призму проблем протирадіаційного захисту населення України
Сердюк А.М.1, Павленко Т.О.1, Риган М.М.1, ЛОСЬ І.П.1, Скалецький Ю.М.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

УДК: 613.648.4 : 614.876 : 351.77

РЕФЕРАТ:
Мета дослідження: аналіз проблем протирадіаційного захисту населення України через призму радіологічческіх наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Матеріали і методи дослідження. В роботі використані вітчизняні та зарубіжні наукові матеріали, вітчизняна та міжнародна нормативна база з питань протирадіаційного захисту населення та персоналу.

Методи дослідження: бібліографічний, аналітичний, дозиметричний, статистичний, метод системного підходу.

Результати дослідження. Проведено аналіз окремих заходів подолання наслідків радіаційної аварії на Чорнобильській АЕС з точки зору сучасної методології радіаційної безпеки і нинішніх медико-біологічних і радіоекологічних реалій, оцеінени проблеми безпеки в окремих сферах використання радіаційних технологій.
Встановлено, що не тільки необгрунтовано затримується соціально-економічне відродження радіоактивно забруднених територій, а й накопичилися великі проблеми щодо протирадіаційного захисту населення від медичного опромінення та техногенно-підсилених джерел природного походження. Показано, що окремі підходи щодо забезпечення радіаційної безпеки, які продемонстрували свою неефективність при реалізації державної політики щодо подолання наслідків аварії на ЧАЕС і суперечать міжнародній практиці протирадіаційного захисту (компенсація ризиків), увійшли до вітчизняного законодавства як одні з основних принципів державної політики щодо забезпечення ядерної та радіаційної безпеки.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
Чорнобильська АЕС, доза опромінення, техногенно-підсилені джерела природного походження, медичне опромінення, техногенний радіаційний фон, йодна профілактика.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Пристер Б.С. Проблемы безопасности атомной энергетики. Уроки Чернобыля: монография / Б.С. Пристер, А.А. Ключников, В.М. Шестопалов, В.П. Кухар / под ред. Б.С. Пристера. – Чернобыль, 2013. – 200 с.
2. Загальнодозиметрична паспортизація населених пунктів України, які зазнали радіоактивного забруднення після Чорнобильської аварії. Узагальнені дані за 2001–2004 рр. Збірка 10 / І.А. Ліхтарьов, Л.М. Ковган, З.Н. Бойко та ін. – К., 2005. – 57 с.
3. Загальнодозиметрична паспортизація та результати ЛВЛ-моніторингу у населених пунктах України, які зазнали радіоактивного забруднення після Чорнобильської катастрофи. Дані за 2011 р. Збірка 14 / І.А. Ліхтарьов, Л.М. Ковган, В.В. Василенко та ін. – К., 2012. – 99 с.
4. Международная оценка последствий Чернобыльской аварии: Чернобыльский Форум ООН (2003–2005) и НКДАР ООН (2005–2008). – 15 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.chernobyl.info/Portals/0/Docs/ru/pdf_ru/ Balonov_UNSCEAR.pdf.
5. Последствия облучения для здоровья человека в результате Чернобыльской аварии : Научное приложение D к Докладу НКДАР ООН 2008 года Генеральной Ассамблее ООН [Электронный ресурс]. – Вена : ООН, 2012. – 173 с. – Режим доступа : http://www.unscear.org/docs/reports/2008/1255525_Report_2008_Annex_D_RUSSIAN.pdf.
6. 25 років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього. Національна доповідь України. – К. : Видавництво КІМ, 2011. – 355 с.
7. Кашпаров В.О. Радіологічні проблеми ведення сільськогосподарського виробництва на забрудненій у результаті Чорнобильської катастрофи території України / В.О. Кашпаров, С.В. Поліщук, Л.М. Отрешко // Чорнобильський науковий вісник. Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення. – 2011.– № 2. – С. 13–30.
8. Насвіт О.І. Проблеми йодної профілактики в Україні на випадок радіаційної аварії на АЕС: аналітична записка [Електронний ресурс]. – К. : НІСД, 2013. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1379/.
9. Экологические особенности и медико-биологические последствия аварии на Чернобыльской АЭС / Л.А. Ильин, М.И. Балонов, В.Н. Бурьяк и др. // Медицинская радиология. – 1989. – № 11. – С. 59–81.
10. Насвіт О.І. Біг на місці. Рік по тому / О.І. Насвіт // Безпека та нерозповсюдження. – 2007. – № 2 (20). – С. 2–14.
11. Про стан, заходи і перспективи подолання наслідків Чорнобильської катастрофи (Матеріали парламентських слухань) [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://komekolog.rada.gov.ua/komekolog/control/uk/publish/article?art_id=50830&cat_id=45144.
12. Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту населення, яке проживає в зонах спостереження: Закон України від 5 жовтня 2006 року № 232-V [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/232-16.
13. Про затвердження Порядку визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.2012 р. № 237 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/237-2012-%D0%BF.
14. Системний аналіз проблем безпеки у сфері використання ядерної енергії у контексті національної безпеки та перспектив розвитку ядерної енергетики в Україні та розробка пропозицій щодо їх вирішення: Звіт про науково-дослідну роботу (заключний) / наук. керівн. Ю.М. Скалецький; Інститут проблем національної безпеки. – № держреєстрації 0205U000508. – К., 2009. – 219 с.
15. Четверть века после Чернобыльской катастрофы: итоги и перспективы преодоления. Национальный доклад Республики Беларусь / Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. – Минск, 2011. – 90 с.
16. Инструкция по организации проведения йодной профилактики в случае угрозы или возникновения радиационной аварии на ядерных объектах [Електронний ресурс]. – Утвержд. Постановленим Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь 14.01.2009 № 3/6. – Режим доступа : http://pravo.levonevsky.org/bazaby11/republic11/text978.htm.
17. Обзор ядерных технологий – 2011. Доклад Генерального директора МАГАТЭ на Генеральной конференции (GC(58)/INF/4). – Вена : МАГАТЭ, 2014. – 48 c.
18. Pavlenko T.A. Efficiency Assessment of Relocation as a Countermeasure to Diminish Irradiation Doses of the “Chоrnobyl” Population for Ukraine / T.A. Pavlenko, I.P. Los, N.V. Aksenov // Radiation Measurements. – 1996. – Vol. 25, № 1–4. – Р. 415–416. DOI : https://doi.org/10.1016/1350-4487(95)00132-X
19. Лось І.П. Порівняльна оцінка доз опромінення населення джерелами «аварійного» та «неаварійного» походження / І.П. Лось, Т.О. Павленко // Журнал Академії медичних наук України. – 2006. – Т. 12, № 1. – С. 168–173.
20. Павленко Т.А. Современные требования к ограничению облучения техногенно-усиленными источниками природного происхождения (планируемая ситуация) / Т.А. Павленко, И.П. Лось, В.Ф. Рязанцев // Ядерна та радіаційна безпека. – 2011. – № 4. – С. 68–71.
21. Доповідь про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні у 2014 році [Електронний ресурс] / Державна інспекція ядерного регулювання України. – К., 2015. – 86 с. – Режим доступу : http://www.snrc.gov.ua/nuclear/doccatalog/document?id=285032
22. Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards. – Vienna : IAEA, 2014. – 436 р. – (General Safety Requirements ; no. GSR Part 3).
23. Basic Safety Standards (2013). Council Directive 2013/59/Euratom of 05.12.2013 Laying Down Basic Safety Standards for Protection Against the Dangers Arising from Exposure to Ionising Radiation, and Repealing Directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom and 2003/122/Euratom // Official Journal of the European Union. – 2014. – Vol. 57, L13. – 73 p.
24. Сердюк А.М. Розробка концепції державної науково-практичної програми «Радон» / А.М. Сердюк, І.П. Лось, Т.О Павленко // Наукові засади міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації» / за ред. А.М. Сердюка. – К. : Деркул, 2007. – С. 256–261.
25. Радон у дошкільних закладах Запорізької області та дози опромінення дітей / Т.О. Павленко, М.І. Костенецький, А.В. Куцак та ін. // Довкілля та здоров’я. – № 1 (64) 2013. – С. 49–53.
26. Аналіз роботи онкологічної служби України у 2001–2005 роках [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ucr.gs.com.ua/support/files/moz_0105.doc.
27. Рак в Україні, 2012–2013. Захворюваність та смертність від злоякісних новоутворень. Стан онкологічної допомоги населенню / Національний інститут раку // Бюлетень Національного канцер-реєстру України. – 2014. - № 15. – С. 7.
28. Bolus N.E. NCRP Report 160 and What It Means for Medical Imaging and Nuclear Medicine / N.E. Bolus // Journal of Nuclear Medicine Technology. – 2013. - Vol. 41 (4). – P. 255-260. DOI : https://doi.org/10.2967/jnmt.113.128728
29. Севальнєв А.І. Стан променевого навантаження населення Запорізької області за рахунок медичного опромінення / А.І. Севальнєв, М.І. Костенецький, А.В. Куцак // Запорожский медицинский журнал. – 2012. – № 5 (74). – С. 55–56.
30. Показники діяльності радіологічної служби України у 2002–2004 рр. : Довідник / Центр медичної статистики МОЗ України ; Інститут онкології АМН України; Асоціація радіологів України. – К., 2005. – 39 с.
31. Использование результативности рентгенодиагностических исследований при реализации «принципа обоснования» в медицинском облучении / М.Ю. Соловьев, Т.В. Жукова, М.В. Калигнина и др. // Современные проблемы обеспечения радиационной безопасности населения : сб. докл. и тез. конф. – СПб., 2006. – С. 136–138.
32. Контроль доз пациентов при рентгенографических исследованиях и пути их оптимизации / Н.И. Пилипенко, Л.Л. Стадник, О.В. Носик, О.Ю. Шалепа // Медична фізика – сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. Інноваційні технології : тези ІІІ міжнародного семінару. – Київ, 2013. – С. 140–144.
33. Уроки Чернобыля в программе энергетического развития Украины / А.М. Сердюк, И.П. Лось, С.Ф. Гончаров, Г.М. Аветисов // Довкілля та здоров’я. – 2011. – № 1 (56). – С. 3–10.
34. Публикация 103 МКРЗ. Рекомендации 2007 года : пер. с англ. / под ред. М.Ф. Киселева и Н. К. Шандалы. – М. : Алана, 2009. – 344 с.
35. Стан дозиметричного забезпечення променевої терапії у медичних закладах України за результатами анкетування та ТЛД-аудиту МАГАТЕ/ВОЗ / М.І. Пилипенко, Л.Л. Стадник, В.В. Корнєєва та ін. // Український радіологічний журнал. – 2010. – № 4. – С. 409–416.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.