Home Page   -   ditorial Board   -   Instructions to autors   -   Archive   -   Contact   -   Journal's Indexing UA   EN


Last issue

3 (108), 2023


Support

Edition of the journal is supported partially by the grant of the Fogarty International Center (FIC) of the National Institute of Health and Illinois University, Chicago.

JOURNAL

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

A journal "Dovkillia ta zdorovia" (Environment & Health) publishes the articles on the problems in the field of medical ecology, hygiene, health protection and ecological safety.

Founder of the Journal:
State Institution "O.M. Marzeiev Institute for Hygiene and Medical Ecology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine"

Frequency of publication:
quarterly

Environment & HealthISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
No: 3 (96)   -   September, 2020   -   Pages: 65-73
The problem of organochlorine compounds in drinking waterin the works of the ukrainian scientists (literary review and own research)
Prokopov V.O.1, Lypovetska O.B.1, Zorina O.V.1, Kulish T.V.1, Sobol V.A.1
1 State Institution "O.M. Marzeiev Institute for Public Health of the NAMSU"

ABSTRACT:
Objective: We analyzed the current state of the study of the problem of OCC in drinking water according to the results of research of the Ukrainian scientists.
Materials and methods: We used the sources of the scientific literature on the field, experimental, toxicological and epidemiological studies of OCC in drinking water. We applied the method of theoretical analysis of the scientific information.
Results: The contribution of the Ukrainian scientists into the study of the problem of organochlorine compounds in drinking water of Ukraine is shown.The spectrum and levels of volatile THM and non-volatile HAA in tap water have been established. The distictions and basic regularities of their formation at the use of different chloragents (gaseous chlorine , sodium hypochlorite, chloramine, chlorine dioxide) and removal of water pipelines at the treatment plants, influence on the process of formation of various natural and technological factors (type anddose of chloragent, concentration of organic substances, exposure, pH, temperature etc.) have been defined. The obtained findings of the research on the problem of OCC in water are new for Ukraine, they indicate a potential threat to the health of the population at the long-term consumption of drinking water contaminated with OCC in excess amount.
In recent years, the first results of biomedical studies of the effects of the contaminated with OCC drinking water on the organism of the animals and human health have been obtained. Epidemiological data on the effects of long-term consumption of chlorinated drinking water with excess OCC on non-communicable morbidity are being accumulated.

KEYWORDS:
organochlorine compounds, trihalomethanes, haloacetic acids, conditions of occ formation, influence factors, drinking water, toxicological studies, epidemiological studies, risk assessment, non-communicable morbidity
REFERENCES:
1. Guidelines for Drinking-Water Quality: Recommendations. Third Edition Incorporating the First and Second Addenda. Geneve : WHO; 2008 : 668 p.
2. A Review of Human Carcinogens: Chemical Agents and Related Occupations. IARC Monographs. Lyon; 2012 ; 100; Part F : 628 .
3. Ministry of Health of Ukraine. Hihiienichni vymohy do vody pytnoi, pryznachenoi dlia spozhyvannia liudynoiu : DSanPiN 2.2.4-171-10 [Hygienic Requirements for DrinkingWater for Human Consumption: SSanRN 2.2.4-171-10]. Kyiv ; 2012 : 55 p. (in Ukrainian).
4. Rook J.J. Formation of Haloforms during Chlorination of Natural Waters. Environmental Science & Technology. 1977 ; 11 (5) : 478-482.
5. Prokopov V.. Pytna voda Ukrainy: medyko-ekolohichni ta sanitarno-hihiienichni aspekty [DrinkingWater of Ukraine: Medico-Ecological and Sanitary Aspects]. Kyiv : Medytsyna ; 2016 : 400 p. (in Ukrainian).
6. Prokopov B.O., Chychkovska H.V., Bardyk Yu.V. et al. Monitorynh pytnoi vody Ukrainy shchodo vmistu u nii khloroformu [Monitoring of Drinking Water of Ukraine on the Content of Chloroform in It]. In : Hihiiena naselenykh mists [Hygiene of Settlements]: Sci. Works Coll. Kyiv ; 2003 ; 42 : 80-84 (in Ukrainian).
7. Dmytrenko .. Hihiienichna otsinka vplyvu khloroformu pytnoi vody na zdorovia naselennia : avtoref. dys. kand. med. nauk [Hygienic Assessment of the Impact of Drinking Water Chloroform on the Health of the Population : Ph. D. in Biological Sciences Diss.]. Kyiv ; 2011 : 20 p. (in Ukrainian).
8. Zorina.V. Hihiienichne obgruntuvannia shliakhiv minimizatsii utvorennia khlororhanichnykh spoluk pry zastosuvanni khloru u vodopidhotovtsi : avtoref. dys. kand. biol. Nauk [Hygienic Substantiation of the Ways of the Minimization of the Formation of Organochlorine Compounds in the Use of Chlorine in Water Treatment: Ph. D. in Biological Sciences Diss.]. Kyiv ; 2006 : 21 p. (in Ukrainian).
9. Porivnialna hihiienichna otsinka nebezpeky letkykh ta neletkykh khlororhanichnykh spoluk, shcho utvoriuiutsia pry khloruvanni pytnoi vody, ta ryzyky dlia zdorovia naselennia : avtoref. dys. kand.. biol. Nauk [Comparative Hygienic Assessment of the Dangers of Volatile and Non-Volatile Organochlorine Compounds Formed at the Chlorination of Drinking Water and Risks to Public Health: Ph. D. in Biological Sciences Diss.]. Kyiv ; 2018 : 25 p. (in Ukrainian).
10. Prokopov V.O., Zorina O.V., Sobol V.A. et al. Rezultaty monitorynhu vmistu letkykh toksychnykh KhOS u khlorovanii pytnii void naselenykh punktiv Kirovohradshchyny, shcho zabezpechuiutsia vodoiu z vodoprovodu Dnipro-Kirovohrad [The Results of Monitoring of the Content of Volatile Toxic OCC in Chlorinated Drinking Water of the Settlements of Kirovohrad Region Provided by Water from the Dnipro-Kirovohrad Water Pipeline]. In : Aktualni pytannia hihiieny ta ekolohichnoi bezpeky Ukrainy (desiati marzieievski chytannia) : mater. konf. [Topical Issues of Hygiene and Environmental Safety of Ukraine (10th Marzieievs Reading) : Conf. Mater.]. Kyiv ; 2014 ; 14 : 60-64 (in Ukrainian).
11. KP Cherkasyvodokanal. Kontrol yakosti pytnoi vody (11.03.2020) [Cherkasyvodokanal ME. Drinking Water Quality Control (03/11/2020)]. (in Ukrainian). URL: http://vodokanal.ck.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1088&Itemid=38
12. KP Vinnytsiaoblvodokanal. Yakist vody za liutyi 2020 r. [Vinnytsiaoblvodokanal ME. Water Quality over February 2020]. (in Ukrainian). URL : https://vinvk.com.ua/2015-07-21-08-02-13/pokazniki-yakosti-pitnoji-vodi
13. Ermachenko A.B., Kotov V.S., Ponomareva I.B. et al. Galogensoderzhashchiye soyedineniya v pityevoy vode kak factor riska formirovaniya onkologicheskoy zabolevayemosti naseleniya [Halogen-Containing Compounds in Drinking Water as a Risk Factor of the Formation of Oncological Morbidity in the Population]. In : Hihiienichna nauka ta praktyka na rubezhi stolit : mater. XIV zizdu hihiienistiv Ukrainy [Hygienic Science and Practice at the Turn of the Century: Mater. XIV Congress of the Hygienists of Ukrain ]. Dnipropetrovsk; 2004 ; 1 : 204-207 (in Russian).
14. Lysyi A.Yu., Ryzhenko S.A., Hruzin I.I. et al. Hihiienichna otsinka zabrudnennia pytnoi vody tryhalohenmetanamy i vplyvu na onkolohichnu zakhvoriuvanist naselennia Kryvbasu [Hygienic Assessment of Drinking Water Contamination with Trihalogenmethane and Impact on the Oncological Morbidity of the Population of Kryvbas]. In : Hihiiena naselenykh mists [Hygiene of Settlements]: Sci. Works Coll. Kyiv ; 2008 ; 51 : 93-103 (in Ukrainian).
15. Koval V.V Hihiienichna otsinka doochyshchenoi pytnoi vody, yaka spozhyvaietsia naselenniam industrialnoho mista : avtoref. dys. kand. med. nauk [Hygienic Assessment of Purified Drinking Water Consumed by the Population of an Industrial City: Ph.D. in Medical Sciences Diss.]. Kyiv; 2018 :21 p. (in Ukrainian).
16. Zaizev V.V. Obgruntuvannia prohramy monitorynhu pytnoi vodoprovidnoi vody na pidstavi hihiienichnoi otsinky vplyvu khlororhanichnykh spoluk na zdorovia miskoho naselennia promyslovoho rehionu : avtoref. dys. kand. med. nauk [Substantiation of the Program on the Monitoring of DrinkingTap Water on the Basis of Hygienic Assessment of the Effect of Organochlorine Compounds on the Health of Urban Population in the Industrial Region: Ph.D. in Medical Sciences Diss.]. Kyiv ; 2019 : 20 p.(in Ukrainian).
17. Kratenko I.S., Kolpakova T.M., Melnik L.N. et al. , . , . Rezultaty izucheniya khimicheskogo sostava pityevoy vody, podavayemoy naseleniyu g. Kharkova, i ego vozmozhnogo vliyaniya na zabolevayemost naseleniya [The Results of the Study of the Chemical Composition of Drinking Water Supplied to the Population of Kharkov, and Its Possible Impact on the Incidence of the Population]. In : Hihiienichna nauka ta praktyka na rubezhi stolit : mater. XIV zizdu hihiienistiv Ukrainy [Hygienic Science and Practice at the Turn of the Century: Mater. XIV Congress of the Hygienists of Ukraine ]. Dnipropetrovsk; 2004 ; 1 : 359-362 (in Ukrainian).
18. Zahorodniuk Yu.V., Omelchuk S.T., Zahorodniuk K.Yu. and Vasylynenko M.I. Zakonomirnosti utvorennia khlororhanichnykh spoluk u protsesakh ochyshchennia ta transportuvannia pytnoi vody (na prykladi vodoochysnykh sporud mista Nikopol) [Regularities of the Formation of Organochlorine Compounds in the Processes of Purification and Transportation of Drinking Water (inExample of Water Treatment Facilities of the City of Nikopol)]. Medychni perspectyvy. 2011 ; XVI (2) : 110-117 (in Ukrainian).
19. Burlaka A.I., Harkavyi S.I., Korshun M.M., Prokopov V.O. and Sobol V.A., Zabrodska T.M. Tryhalometany u vodi plavalnykh baseiniv pry navchalno-vykhovnykh zakladakh v zalezhnosti vid metodu znezarazhuvannia [Trigalomethanes in Water of Swimming Pools at the Educational Institutions, Depending on the Method of Disinfection]. In : Hihiiena naselenykh mists [Hygiene of Settlements]: Sci. Works Coll. Kyiv ; 2013 ; 61 : 105-112 (in Ukrainian).
20. Prokopov V.O., Trush Ye.A., Hulenko S.V., Sobol V.A. and Kulish T.V. Halohenotstovi kysloty u khlorovanii pytnii vodi yak hihiienichna problema (systematyzatsiia ta analiz svitovoi literatury) [Haloacetic Acids in Chlorinated Drinking Water as a Hygienic Problem (Systematization and Analysis of World Literature)]. In : Hihiiena naselenykh mists [Hygiene of Settlements]: Sci. Works Coll. Kyiv ; 2013 ; 61 : 88-100 (in Ukrainian).
21. Lukianchuk S.V. Hihiienichna otsinka imunotoksychnykh efektiv za kombinovanoi dii priorytetnykh zabrudnen vodnoho seredovyshcha : avtoref. dys. kand. biol. nauk [Hygienic Evaluation of the Immunotoxic Effects at the Combined Action of the PriorPollutions of the Aquatic Environment: Ph.D. in Biological Sciences Diss.]. Kyiv ; 2010 : 20 p. (in Ukrainian).
22. Kravchun .Ye. Hihiienichna otsinka poiednanoi dii fizychnykh ta khimichnykh chynnykiv dovkillia na osnovi strukturno-funktsionalnykh zmin systemy krovi i krovotvorennia : avtoref. dys. kand. med. nauk [Hygienic Assessment of the Combined Effect of Physical and Chemical Environmental Factors on the Basis of Structural and Functional Changes in the Blood and Blood Systems: Ph.D. in Medical Sciences Diss.]. Kyiv ; 2013 : 20 p. (in Ukrainian).
23. Otsinka kantserohennoho ryzyku dlia zdorovia naselennia vid spozhyvannia khlorovanoi pytnoi vody : metodychni vkazivky MV 2.2.4-122-2005 [Assessment of the Carcinogenic Risk for the Health of the Population from the Consumption of Chlorinated Drinking Water: Guidelines 2.2.4-122-2005]. Kyiv ; 2006. (in Ukrainian). URL : http://document.ua/docs/tdoc9152.php
24. Prokopov V.O. and Hulenko S.V. Hihiienichna otsinka kantserohennoho ryzyku zdoroviu cherez spozhyvannia khlorovanoi pytnoi vody [Hygienic Assessment of Carcinogenic Health Risks Due to the Consumption of Chlorinated Drinking Water]. Dovkillia ta zdorovia (Environment&Health). 2013 ; 2 (65) : 50-54 (in Ukrainian).
25. Prokopov V.O., Lypovetska O.B., Kulish T.V. and Harkavyi S.S. Otsinka kantserohennoho ryzyku dlia naselennia vid spozhyvannia khlorovanoi pytnoi vody [Assessmentof the Carcinogenic Risk for the Population from Chlorinated Drinking Water Consumption]. Dovkillia ta zdorovia (Environment&Health). 2017 ; 4 (84) : 37-39 (in Ukrainian). DOI : https://doi.org/10.32402/dovkil2017.04.037
26. Prokopov V.A. and Shushkovskaya S.V. Vliyaniye khlorirovannoy pityevoy vody na zabolevayemost naseleniya rakom obodochnoy kishki (epidemiologichesykoe issledovaniye) [The Dovkillia ta zdorovia (Environment&Health).2012 ; 3 (62) : 46-51 (in Russian).
27. Prokopov V.O. and Lypovetska O.B. Vplyv khloroformu pytnoi vody na onkolohichnu zakhvoriuvanist naselennia Kirovohradshchyny [Influence of Drinking Water Chloroform on the Oncological Morbidity of the Population in Kirovograd Region]. Dovkillia ta zdorovia (Environment&Health). 2019 ; 3 : 42-46 (in Ukrainian). DOI : https://doi.org/10.32402/dovkil2019.03.042
Designed by: IPH NAMSU Environment & Health, 2006-2023. All rights reserved.
Use of text and graphic materials of the site is allowed only upon written permission of the editoral board.