На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 3 (108), 2023


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 3 (96)   -   Вересень, 2020   -   Сторінки: 65-73
Проблема хлорорганічних сполук у питній воді у працях українських науковців (огляд літератури та власних досліджень)
Прокопов В.О.1, Липовецька О.Б.1, Зоріна О.В.1, Куліш Т.В.1, Соболь В.А.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

РЕФЕРАТ:
Мета роботи – аналіз сучасного стану вивчення проблеми ХОС у воді за результатами досліджень українських вчених.
Матеріали та методи : джерела наукової літератури про натурні, експериментальні, токсикологічні та епідеміологічні дослідження ХОС у воді. Використано метод теоретичного анализу наукової інформації.
Основні результати. Показано внесок вітчизняних вчених у вивчення проблеми хлорорганічних сполуку питній воді України. Встановлено спектр та рівні летких ТГМ та нелетких ГОК у водопровідній воді, визначено особливості та основні закономірності їх утворення при використанні різних хлорагентів (газоподібний хлор, гіпохлорит натрию, хлорамін, діоксид хлору) та видалення на очисних спорудах водопроводів, вплив на процесс їх утворення різних природних та технологічних чинників (тип та доза хлорагента, концентрація органічних речовин, експозиція, рН, температура тощо). Отримані результати досліджень з проблеми ХОС у воді для України є новими, вони свідчать про потенційну загрозу здоров’ю населення при тривалому вживанні питної води, забрудненої ХОС у понаднормативних кількостях.
Останніми рокамиотримано перші результати медико-біологічних досліджень впливу забрудненої ХОС питної води на організм тварин та здоров’я людей. Оцінено індивідуальний та популяційний ризики здоров’ю від дії ХОС питної води, накопичуються епідеміологічні дані про вплив тривалого споживання хлорованої питної води з надлишком ХОС на неінфекційну захворюваність населення.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
хлорорганічні сполуки, тригалометани, галогеноцтові кислоти, умови утворення хос, фактори впливу, питна вода, токсикологічні дослідження, епідеміологічні спостереження, оцінка ризиків, неінфекційна захворюваність
ЛІТЕРАТУРА:
1. Guidelines for Drinking-Water Quality: Recommendations. Third Edition Incorporating the First and Second Addenda. Geneve : WHO, 2008. 668 p.
2. A Review of Human Carcinogens: Chemical Agents and Related Occupations. IARC Monographs. Lyon, 2012. Vol. 100. Part F. 628 р.
3. Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною : ДСанПіН 2.2.4-171-10 / МОЗ України. Київ, 2012. 55 с.
4. Rook J.J. Formation of haloforms during chlorination of natural waters. Environmental Science & Technology. 1977. Vol. 11. № 5. P. 478-482.
5. Прокопов В.О. Питна вода України: медико-екологічні та санітарно-гігієнічні аспекти. Київ : Медицина, 2016. 400 с.
6. Прокопов B.О., Чичковська Г.В., Бардик Ю.В. та інш. Моніторинг питної води України щодо вмісту у ній хлороформу. Гігієна населених місць : зб. наук. пр. К., 2003. Вип. 42. С. 80-84.
7. Дмитренко О.А. Гігієнічна оцінка впливу хлороформу питної води на здоров'я населення : автореф. дис. … канд. мед. наук. К., 2011. 20 с.
8. Зоріна О.В. Гігієнічне обґрунтування шляхів мінімізації утворення хлорорганічних сполук при застосуванні хлору у водопідготовці : автореф. дис. … канд. біол. наук. К., 2006. 21 с.
9. Куліш Т.В. Порівняльна гігієнічна оцінка небезпеки летких та нелетких хлорорганічних сполук, що утворюються при хлоруванні питної води, та ризики для здоров'я населення : автореф. дис. … канд.. біол. наук. К., 2018. 25 с.
10. Прокопов В.О., Зоріна О.В., Соболь В.А. та інш. Результати моніторингу вмісту летких токсичних ХОС у хлорованій питній воді населених пунктів Кіровоградщини, що забезпечуються водою з водопроводу «Дніпро-Кіровоград». Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України (десяті марзєєвські читання) : зб. тез доп. наук.-практ. конф. К., 2014. Вип. 14. С.60-64.
11. КП «Черкасиводоканал». Контроль якості питної води (11.03.2020). (in Ukrainian). URL: http://vodokanal.ck.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1088&Itemid=38
12. КП «Вінницяоблводоканал». Якість води за лютий 2020 р. (in Ukrainian). URL : https://vinvk.com.ua/2015-07-21-08-02-13/pokazniki-yakosti-pitnoji-vodi
13. Ермаченко А.Б., Котов В.С., Пономарева И.Б. и др. Галогенсодержащие соединения в питьевой воде как фактор риска формирования онкологической заболеваемости населения. Гігієнічна наука та практика на рубежі століть : матер. XIV з’їзду гігієністів України. Дніпропетровськ, 2004. Том 1. С. 204-207.
14. Лисий А.Ю., Риженко C.А., Грузін І.І. та інш. Гігієнічна оцінка забруднення питної води тригалогенметанами і впливу на онкологічну захворюваність населення Кривбасу. Гігієна населених місць : зб. наук. пр. К., 2008. Вип. 51. С. 93-103.
15. Коваль В.В. Гігієнічна оцінка доочищеної питної води, яка споживається населенням індустріального міста : автореф. дис. … канд. мед. наук. К., 2018. 21 с.
16. Зайцев В.В. Обґрунтування програми моніторингу питної водопровідної води на підставі гігієнічної оцінки впливу хлорорганічних сполук на здоров'я міського населення промислового регіону : автореф. дис. … канд. мед. наук. К., 2019. 20 с.
17. Кратенко И. С., Колпакова Т.М., Мельник Л.Н. и др. Результаты изучения химического состава питьевой воды, подаваемой населению г. Харькова, и его возможного влияния на заболеваемость населения. Гігієнічна наука та практика на рубежі століть : матер. XIV з’їзду гігієністів України. Дніпропетровськ, 2004. Том 1. С. 359-362.
18. Загороднюк Ю.В., Омельчук С.Т., Загороднюк К.Ю., Василиненко М.І. Закономірності утворення хлорорганічних сполук у процесах очищення та транспортування питної води (на прикладі водоочисних споруд міста Нікополь). Медичні перспективи. 2011. Т. XVI. № 2. С. 110-117.
19. Бурлака А.І., Гаркавий С.І., Коршун М.М., Прокопов В.О., Соболь В.А., Забродська Т.М. Тригалометани у воді плавальних басейнів при навчально-виховних закладах в залежності від методу знезаражування. Гігієна населених місць: зб. наук. пр. К., 2013. Вип. 61. С. 105-112.
20. Прокопов В.О., Труш Є.А., Гуленко С.В., Соболь В.А., Куліш Т.В. Галогеноцтові кислоти у хлорованій питній воді як гігієнічна проблема (систематизація та аналіз світової літератури). Гігієна населених місць : зб. наук. пр. К., 2013. Вип. 61. С. 88-100.
21. Лук’янчук С.В. Гігієнічна оцінка імунотоксичних ефектів за комбінованої дії пріоритетних забруднень водного середовища : автореф. дис. … канд. біол. наук. К., 2010. 20 с.
22. Кравчун Т.Є. Гігієнічна оцінка поєднаної дії фізичних та хімічних чинників довкілля на основі структурно-функціональних змін системи крові і кровотворення : автореф. дис. … канд. мед. наук. К., 2013. 20 с.
23. Оцінка канцерогенного ризику для здоров’я населення від споживання хлорованої питної води : методичні вказівки МВ 2.2.4-122-2005. К., 2006. URL : http://document.ua/docs/tdoc9152.php
24. Прокопов В.О., Гуленко С.В. Гігієнічна оцінка канцерогенного ризику здоров’ю через споживання хлорованої питної води. Довкілля та здоров’я. 2013. № 2 (65). С. 50-54.
25. Прокопов В.О., Липовецька О.Б., Куліш Т.В., Гаркавий С.С. Оцінка канцерогенного ризику для населення від споживання хлорованої питної води. Довкілля та здоров'я. 2017. №. 4 (84) С. 37-39. DOI : https://doi.org/10.32402/dovkil2017.04.037
26. Прокопов В.А., Шушковская С.В. Влияние хлорированной питьевой воды на заболеваемость населения раком ободочной кишки (эпидемиологическое исследование). Довкілля та здоров’я. 2012. № 3 (62). С. 46-51.
27. Прокопов В.О., Липовецька О.Б. Вплив хлороформу питної води на онкологічну захворюваність населення Кіровоградщини. Довкілля та здоров'я. 2019. № 3. С. 42-46. DOI : https://doi.org/10.32402/dovkil2019.03.042
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2023. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.