Home Page   -   Ňditorial Board   -   Instructions to autors   -   Archive   -   Contact   -   Journal's Indexing UA   EN


Last issue

Ļ 2 (103), 2022


Support

Edition of the journal is supported partially by the grant of the Fogarty International Center (FIC) of the National Institute of Health and Illinois University, Chicago.

JOURNAL

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

A journal "Dovkillia ta zdorovia" (Environment & Health) publishes the articles on the problems in the field of medical ecology, hygiene, health protection and ecological safety.

Founder of the Journal:
State Institution "O.M. Marzeiev Institute for Hygiene and Medical Ecology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine"

Frequency of publication:
quarterly

Environment & HealthISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
No: 4 (97)   -   December, 2020   -   Pages: 35-45
Legal regulation of the hygienic issues on the interaction of built-in healthcare institutions and residential part of the building
Ocheretiana H.V.1, Makhniuk V.M.1, Chorna V.V.2, Horval A.K.1, Klymenko H.V.3
1 State Institution "O.M. Marz≥eiev Institute for Public Health of the NAMSU"
2 M.I. Pyrogov National Medical University, Vinnytsia
3 Private Higher Education Institution ęKyiv Medical UniversityĽ, Kyiv

ABSTRACT:
Objective: We analysed the regulatory framework on the design of healthcare facilities built in the residential buildings, studied the conditions of their location and developed sanitary-and-antiepidemic requirements for them.

Materials and methods: In the work, we used bibliosemantic (for the analysis of the use of legal regulation), theoretical (retrospective use of research data) and analytical methods.

Results: According to the reform of the healthcare sector of Ukraine, at the primary level of medical care, the number of healthcare institutions is growing, in particular outpatient ones (outpatient clinics, family doctorsí offices, etc.), which are located in built-in (attached) non-residential premises of ground, first, and basement floors of multistory residential buildings.
The authors of the article propose sanitary-and-hygienic and antiepidemic requirements for the location of built-in healthcare institutions at the hybrid type of the construction of residential and public part of the building, using parametric and target (object-by-object) methods.

Conclusions: Taking into account that the outpatient healthcare institutions are the primary link in healthcare and make up the bulk of the entire healthcare institutions network, as well as the shortage of land for the construction of outpatient clinics in a separate building, the built-in healthcare institutions have become widespread and are located mainly in non-residential premises and residential buildings (ground, first, and basement floors), which is the element of hybrid construction. Developed sanitary-and-hygienic and antiepidemic measures for built-in healthcare institutionswill help to increase their epidemic safety, to prevent occupational diseases of medical staff.

KEYWORDS:
built-in healthcare facilities, interaction of healthcare facilities and residential part of the house, sanitary-and-town-planning legislation of Ukraine, sanitary-and-hygienic and antiepidemic requirements.
REFERENCES:
1. Makhniuk V.M., Ocheretiana H.V., Chorna V.V., Polka O.O. and Pavlenko N.P. Hygienic Issues of the Use of High-Technology Equipment in Medical Stomatologic Institutions, Built in Residential Buildings. Hygiene and Ecology in State Regulation of Urban Planning. Ed.by N.S. Polka. Kyiv : Medinform ; 2020 ; 97-113.
2. Makhniuk V.M., Ocheretiana H.V., Harkavyi S.S., Arzu Akberov Elgarogli and Stashko I.S. Sanitarno-epidemiolohichna skladova proektuvannia suchasnykh stomatolohichnykh medychnykh zakladiv, vbudovanykh v zhytlovi budynky [Sanitary-and-Epidemiological Component of Design of Modern Stomatologic Medical Institutions Built in Residential Buildings]. In : Hihiiena naselenykh mists [Hygiene of Populated Places : Coll. Sci. Works]. Kyiv ; 2018 ; 68 : 28-37 (in Ukrainian). DOI: https://doi.org/10.32402/hygiene2018.68.028
3. Makhniuk V.M., Ocheretiana H.V., Myshkovska A.A. and Yanko N.V. Hihiienichni pytannia vykorystannia vysokotekhnolohichnoho obladnannia v medychnykh zakladakh stomatolohichnoho profiliu, vbudovanykh v zhytlovi budynky [Hygienic Issues of the Use of High-Tech Equipment in Medical Institutions of Stomatologic Profile, Built in the Residential Buildings]. Dovkillia ta zdorovia (Environment & Health). 2018 ; 4 (89) : 25-31 (in Ukrainian).
4. Ocheretiana H.V., Makhniuk V.M., Horval A.K. and Chorna V.V. Hihiienichni vymohy do mists zberihannia avtotransportu na terytorii zakladiv okhorony zdorovia pryvatnoi formy vlasnosti z urakhuvanniam zakordonnoho dosvidu [Hygienic Requirements for the Parking Lots of Vehicles at the Territory of Healthcare Facilities of Private Ownership, Taking into Account Foreign Experience]. In : Hihiiena naselenykh mists [Hygiene of Popopulated Places : Scientific Work Coll.]. Kyiv ; 2019 ; 69 : 24-32 (in Ukrainian). DOI: https://doi.org/10.32402/hygiene2019.69.024
5. Bulakh I.V. Metodolohichni aspekty normatyvno-mistobudivnoho rozmishchennia systemy likuvalnykh zakladiv [Methodological Aspects of Standard-and-Town-Planning Location of the System of Medical Institutions]. Naukovyi visnyk budivnytstva. 2019 ; 2 (96) : 21-27. (in Ukrainian). DOI: https://doi.org/10.29295/2311-7257-2019-96-2-21-27
6. Wagner V.D., Danilov E.O. and Maksimovskiy Yu.M. Novyye sanitarno-gigiyenicheskiye trebovaniya k stomatologicheskim organizatsiyam [New Sanitary-and-Hygienic Requirements for Stomatologic Organizations]. Zhurnal Instituta stomatologii. 2009 ; 4 : 12-16 (in Russian).
7. Vitrishchak S.V., Kachur N.V., Savina O.L. and Bondarenko V.V. Suchasni hihiienichni problemy orhanizatsii roboty ambulatorii simeinoho likaria [Modern Hygienic Problems of the Organization of the Functioning of Family Doctorís Outpatient Clinic]. Ukrainskyi medychnyi almanakh. 2011 ; 14 (2) : 43-45 (in Ukrainian).
8. Gordeeva E.P. Organizatsiya meditsinskogo obsluzhivaniya naseleniya v novykh mikrorayonakh [Organization of Medical Care for the Population in the New Districts]. Zhilishchnoye stroitelstvo. 2014 ; 4 : 7-8 (in Russian).
9. Denisko T.N. Osveshcheniye rabochego mesta vracha-stomatologa [Lighting of the Dentistís Work Place]. Sovremennaya stomatologiya. 2008 ; 1 (41) : 48-49 (in Russian).
10. Dudka V.V. Perevahy pryvatnoi medytsyny ta vyhody derzhavy u pidtrymtsi rozvytku pryvatnoho sektora systemy okhorony zdorovia Ukrainy (do problemy derzhavnoho rehuliuvannia zdorovookhoronnoi sfery) [Advantages of Private Medicine and Benefits of the State in Supporting the Development of the Private Sector of the Healthcare System of Ukraine (to the Problem of State Regulation of the Healthcare Sphere)]. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok. 2012 ; 1. (in Ukrainian). URL : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=381
11. Diachuk D.D. and Ziukov O.L. Pohliad medychnoho personalu na yakist medychnoho obsluhovuvannia patsiientiv [The View of Medical Staff on the Quality of Patientsí Medical Care]. Zahalna patolohiia ta patolohichna fiziolohiia. 2012 ; 7 (3) : 274-280 (in Ukrainian).
12. Kaplan B.M., Maksimenko L.V., Fedotova N.N., Gololobova T.V. and Konovalov O.E. Profilakticheskiye trebovaniya k sanitarno-epidemiologicheskomu nadzoru v stomatologii [Preventive Requirements for Sanitary-and-Epidemiological Supervision in Dentistry]. Hygiene and sanitation. 2009 ; 6 : 31-33 (in Russian).
13. Korniichuk O.P. Stan pervynnoi medyko-sanitarnoi dopomohy na zasadakh simeinoi medytsyny v Ukraini [The State of Primary Medico-Sanitary Care on the Basis of Family Medicine in Ukraine]. Ukrainskyi medychnyi chasopys ≤≤≤/≤V. 2012 ; 2 (88) : 146-150 (in Ukrainian).
14. Kravchenko V.V. Vektory rozvytku komunalnoi ambulatornoi konsultatyvno-diahnostychnoi dopomohy na osnovi derzhavno-pryvatnoho partnerstva [Vectors of the Development of Municipal Outpatient Consultative-and-Diagnostic Care on the Basis of State-and-Private Partnership]. Ukraina. Zdorovia natsii. 2018 ; 3 (50) : 53-57 (in Ukrainian).
15. Kravchenko V.V. Kharakterystyka diialnosti ambulatornykh zakladiv mista Kyieva za umov reformuvannia systemy okhorony zdorovia [Characteristics of the Outpatient Facilities of the City of Kyiv in Terms of Reforming the Healthcare System]. Visnyk sotsialnoi hihiieny ta orhanizatsii okhorony zdorovia Ukrainy. 2017 ; 3 (73) : 72-79 (in Ukrainian).
16. Kravchenko V.V. and Orlova N.M. Shliakhy pidvyshchennia zadovolenosti naselennia yakistiu ambulatornoi medychnoi dopomohy [Ways to Increase Public Satisfaction with the Quality of Outpatient Medical Care]. Ukraina. Zdorovia natsii. 2018 ; 2 (49) : 38-42 (in Ukrainian).
17. Krokhmaliuk L.V. and Lysenko P.M. Shliakhy pidvyshchennia zadovolenosti naselennia yakistiu ambulatornoi medychnoi dopomohy. [Characteristics of the Network of the Facilities in the System of the Ministry of Healthcare of Ukraine]. Ukraina. Zdorovia natsii. 2016 ; 4 (40) : 132-141 (in Ukrainian).
18. Lepeshyna O. Osnovni zminy na pryvatnomu rynku medychnykh posluh v Ukraini [Major Changes in the Private Market of Medical Services in Ukraine]. Praktyka upravlinnia medychnym zakladom. 2015 ; 2 : 52-59 (in Ukrainian).
19. Lekhan V.M., Slabkyi H.O. and Shevchenko M.V. Stratehiia rozvytku systemy okhorony zdorovia: ukrainskyi vymir [Strategy for the Development of Healthcare System: the Ukrainian Dimension]. Ukraina. Zdorovia natsii. 2010 ; 1 (13) : 5-23 (in Ukrainian).
20. Lekhan V.M., Kriachkova L.V. and Zaiarskyi M.I. Analiz reform okhorony zdorovia v Ukraini: vid zdobuttia nezalezhnosti do suchasnosti [Analysis of Healthcare Reforms in Ukraine: from Independence to the Present]. Ukraina. Zdorovia natsii. 2018 ; 4 (52) : 5-11 (in Ukrainian).
21. Litvinov O. Vyznachennia faktoriv konkurentospromozhnosti zakladiv okhorony zdorovia v umovakh innovatsiinoho rozvytku [Determination of the Factors of the Competitiveness of Healthcare Institutions underConditions of Innovative Development]. Naukovyi visnyk Odeskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu. 2017 ; 4 : 58-69 (in Ukrainian).
22. Matiukha L.F., Nadutyi K.O. and Kondratiuk N.Yu. Stan modernizatsii pervynnoi medychnoi dopomohy v Ukraini [The State of Modernization of Primary Medical Care in Ukraine]. Ukraina. Zdorovia natsii. 2013 ; 2 (26) : 76-83 (in Ukrainian).
23. Panchuk O.Yu. Hihiienichna otsinka umov pratsi za osnovnymy spetsialnostiamy stomatolohichnoho profiliu v umovakh vykorystannia suchasnykh tekhnolohii diahnostyky, likuvannia ta profilaktyky [Hygienic Assessment of the Conditions of Work in the Main Specialities of Dentistry under Conditions of the Use of Modern Technologies for Diagnosis, Treatment and Prevention]. Visnyk Vinnytskoho natsionalnoho medychnoho universytetu. 2017 ; 21 (1) : 65-70 (in Ukrainian).
24. Panchuk O.Yu. Hihiienichna kharakterystyka osoblyvostei orhanizatsii trudovoho protsesu za osnovnymy stomatolohichnymy spetsialnostiamy v umovakh vykorystannia novitnikh tekhnolohii za danymy khronometrazhnykh sposterezhen [Hygienic Characteristics of the Peculiarities of the Organization of the Labour Process in the Main Stomatologic Specialities under Conditions of the Use of the Latest Technologies According to Time Observations]. Biomedical and Biosocial Anthropology. 2017 ; 27 : 184-189 (in Ukrainian).
25. Parii V.D. and Korotkyi O.V. Stanovlennia ta rozvytok pervynnoi medychnoi dopomohy na zasadakh zahalnoi praktyky-simeinoi medytsyny v Ukraini: ohliad literaturnykh dzherel [Formation and Development of the Primary Health Care on the Basis of General PracticeandFamily Medicine in Ukraine: Review of Literary Sources]. Ukraina. Zdorovia natsii. 2018 ; 2 (49) : 48-53 (in Ukrainian).
26. Priadko A.L., Bobkova T.E. and Fokin S.G. Gigiyenicheskiye trebovaniya k organizatsii pridomovoy territorii, obespechivayushchiye blagopriyatnyye usloviya prozhivannya naseleniya [Hygienic Requirements for the Organization of the Adjoining Territory, Ensuring Favourable Living Conditions for the Population]. Hygiene and sanitation. 2009 ; 6 : 34-36 (in Russian).
27. Ursol G.M., Skrypnyk O.A. and Vasylenko O.M. Pryvatnyi sektor systemy okhorony zdorovia Ukrainy Ė aktyvnyi rezerv pidvyshchennia dostupnosti ta yakosti nadannia medychnoi dopomohy: dosvid Kirovohradskoi oblasti [The Private Sector of the Healthcare System of Ukraine is an Active Reserve for the Improvement of the Availability and Quality of Medical Care: Experience of Kirovohrad Oblast]. Bukovinian Medical Herald. 2014 ; 18 (4) : 177-181 (in Ukrainian).
Designed by: IPH NAMSU © Environment & Health, 2006-2022. All rights reserved.
Use of text and graphic materials of the site is allowed only upon written permission of the editoral board.